Rask utredning og behandlingsstart

Kort fortalt

  • Pakkeforløpene for psykisk helse og rus skal gi et helhetlig og standardisert behandlingstilbud uten unødvendig ventetid.
  • Du kan få henvisning til et behandlingstilbud via din fastlege.

Pakkeforløp er standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

Du kan også få hjelp uten eller før du kommer inn i et slikt forløp. Da kan du ta kontakt med Losen lavterskelsenter, som vil hjelpe deg videre.

Pakkeforløpene skal bidra til å øke pasientens medvirkning i behandlingen, sikre samhandling mellom bruker, fastlege, pårørende, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Med bedre rutiner er målet å redusere ventetiden og gi alle et likeverdig tilbud.

Målet er å bedre både helse og levevaner i befolkningen.

  • lavterskeltilbud som alle kan henvende seg til
  • utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne
  • utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge
  • tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • behandling av psykoseutvikling og psykoselidelser for barn, unge og voksne
  • behandling av spiseforstyrrelser for barn og unge
  • utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne
  • gravide og rusmidler

For mer informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus:

Ved oppstart av et pakkeforløp vil du ha en forløpskoordinator som følger deg, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Din koordinator i kommunen samarbeider med din koordinator i spesialisthelsetjenesten og skal sikre deg helhetlig oppfølging.

For barn og ungdom 0–18 år:  

Ressurssenteret
Telefon: 90 99 17 84
E-post: ressurssenteret@tromso.kommune.no

For voksne over 18 år:  

Anne-Lise Pedersen
forløpskoordinator
Telefon: 91 87 40 97