Ressurssenter for barn og familie

Kort fortalt

  • Ressurssenteret gir råd, veiledning, kartlegger og følger opp henvendelser som gjelder barn og ungdom i alderen 0–23 år.
  • Vi kan kontaktes dersom du ikke vet hvilken tjeneste du skal henvende deg til, eller du har behov for hjelp til koordinering av tjenester som gis til et barn eller ungdom.
  • Foresatte, barn og unge og ansatte i ulike tjenester kan ta kontakt.

Vi gir råd og veiledning på telefon og e-post, eller dere kan komme til oss på rådhuset for et møte. Du kan ta kontakt om alle typer tema og spørsmål som gjelder barn og ungdom.

Ressurssenteret tilbyr ingen egne tiltak eller tjenester, men kobler på andre instanser ved behov. Vi bidrar også i saker der det er behov for bedre samarbeid mellom tjenestene som følger opp barnet/ungdommen.

Ressurssenteret er en nøytral drøftingspart både for barn, ungdom, familie og ansatte i ulike tjenester. Du kan også kontakte oss for anonym drøfting.

Vi er opptatt av tidlig innsats og setter barnet/ungdommen i sentrum. Vi tenker helhetlig og er opptatt av at alt henger sammen med alt i barnets liv – hjem, barnehage, skole og fritid. Vår jobb foregår i tett samarbeid med barn, ungdom, foresatte og andre aktuelle instanser og tjenester.

Ressurssenteret er kommunens koordinerende enhet for barn og unge. Vi skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til barn og ungdom med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Vi jobber både på individ- og systemnivå for å oppnå dette.

Kommunen jobber etter samarbeidsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI). BTI skal sikre tidlig og sammenhengende innsats for barn og ungdom med sammensatte behov.

Når flere tjenester samarbeider oppretter vi stafettlogg eller individuell plan i Samspill, som er et digitalt samarbeidsverktøy. Stafettloggen inneholder felles målsettinger og beskriver hvem som gjør hva for å nå målene.

Ved behov for langvarige og koordinerte tjenester fra helse og omsorg, barnevernet eller NAV, kan barnet har rett på individuell plan. Da opprettes individuell plan i stedet for stafettlogg.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om dette.

Ved behov for langvarige og koordinerte tjenester fra helse og omsorg, barnevernet eller NAV, kan barnet har rett på individuell plan. I en individuell plan settes det på samme måte som i en Stafettlogg opp felles målsettinger og det står hvem som gjør hva for å nå målene. Dersom det opprettes individuell plan blir dette i stedet for Stafettlogg.

En koordinator får ansvaret for at planen utarbeides, og vil også kalle inn til møter med de ansvarlige tjenesteyterne når det er behov for det. Dersom barnet har rett på, men dere ikke ønsker, skriftlig plan, kan det likevel utpekes koordinator som blir deres kontaktperson ut mot hjelpeapparatet.

Fra 1. august 2022 ble det innført rett til barnekoordinator for familier som har, eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Barnekoordinator skal koordinere det samlede tjenestetilbudet rundt familien og bidra aktivt for å ivareta ansvaret kommunen har for oppfølging og tilrettelegging for familien.

Barnekoordinator skal gi nødvendig informasjon og veiledning om de aktuelle velferdstjenestene, og formidle kontakt og tilvise til velferdstjenester der dette er nødvendig. Dersom det utnevnes barnekoordinator vil dette bli i stedet for koordinator.

Har du spørsmål om individuell plan, koordinator eller barnekoordinator? Ta kontakt med oss i Ressurssenteret.

Ressurssenteret har forløpskoordinatorfunksjonen for psykisk helse og rus for de under 18 år. For mer informasjon om pakkeforløp, se Rask utredning og behandlingsstart.

Å oppleve at foreldre, søsken eller andre nære er eller blir syke, har funksjonsnedsettelser eller rusproblemer, kan være vanskelig.

Kommunen har rutiner for hvordan barn og unge som er pårørende skal ivaretas. Vi er kommunens kontaktpunkt når det gjelder barn som pårørende. Ta kontakt om du har spørsmål på vegne av deg selv eller andre.

Informasjon og nyttige lenker

Tilbud med noen å snakke med for barn som er pårørende

  • Treffpunkt - Kreftforeningens møtepunkt for barn og ungdom (6-16 år) i Tromsø. Kan også benyttes av barn som er pårørende eller etterlatte etter forelder eller søsken med andre alvorlige diagnoser. Her er også egen ungdomsgruppe for ungdom i alderen 13-18 år. 
  • Unge pårørende - pårørendesenterets eget tilbud til barn og unge​.
  • Barnsnakk - anonym chat for barn av foreldre med rusutfordringer​.
  • Blå kors kompasset - råd, veiledning og terapi for unge mellom 13 og 35 år som har vokst opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.
  • Kirkens bymisjons chat for barn og unge med foreldre i fengsel.
  • Kors på halsen - Røde kors sitt tilbud for unge med telefontjeneste, chat m.m. 
  • Alarmtelefonen for barn og unge - tilgjengelig hele døgnet, både chat og telefon. Også du som bekymret voksenperson kan ta kontakt. ​

Kontakt oss på telefon 90 99 17 84 eller send oss en e-post.

Hvis du ikke får svar på telefonen, kan du legge igjen en beskjed. Du kan også sende oss en SMS eller e-post, så tar vi kontakt med deg.

Under ferieavvikling kan det ta litt lenger tid før du får svar fra oss.

Postadresse:

Ressurssenteret,
Seksjon barn og familie
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø

Besøksadresse: Rådhuset, plan 2