Losen lavterskelsenter - samtalebehandling

Kort fortalt

  • Losen lavterskelsenter er et kommunalt tilbud om samtalebehandling til personer over 18 år som har lett til moderate utfordringer med psykisk helse, rus eller er i en livskrise. 
  • De fleste tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning fra lege.

Trenger du øyeblikkelig hjelp? Ring nødnummeret 113 eller legevakten på 116 117. Hvis du trenger noen å snakke med, kan du ringe Mental Helse på 116 123. Alle numrene er døgnåpne.

Losen lavterskelsenter tilbyr

Samtaletilbud til deg som har lette til moderate utfordringer med psykisk helse. Dette er et tidsavgrenset samtaletilbud til personer med lette til moderate psykisk helseutfordringer. Det kan være ulik angstproblematikk, depresjon, stress og belastning eller bekymring og uro.  

Våre tjenester er ikke egnet for personer med som har personlighetsforstyrrelser, psykoselidelser, tvangslidelser eller spiseforstyrrelser.  

Rask psykisk helsehjelp

Gratis selvhjelpsprogram i kognitiv terapi (NHI.no)

Livskrisehjelpen tilbyr samtaler, veiledning og rådgivning til innbyggere over 18 år, som er bosatt i Tromsø kommune. Du trenger ikke henvisning fra lege.   

Hvis du nylig har vært gjennom et samlivsbrudd, opplevd dødsfall eller ulykke, mistet jobben eller opplevd andre akutte kriser som du syns er vanskelig å håndtere, ta kontakt med oss.   

Når du tar kontakt med oss avtaler vi en time så raskt som mulig. Ved akutte tilfeller vil vi prøve å tilby en samtale samme dag.   

Vi tilbyr 

  • samtaler  
  • veiledning 
  • rådgivning 
  • oppfølgingssamtaler i en avgrenset periode  
  • hjelp til å kartlegge situasjonen   
  • hjelp til å etablere kontakt med andre instanser som kan hjelpe deg med det du har behov for  

Samtalene foregår på vårt kontor etter avtale. Har du psykolog, hjemmetjeneste eller oppfølgingstjeneste skal du benytte de tjenestene du har. 

Losen lavterskelsenter tilbyr individuelle sinnemestringssamtaler. Ved hjelp av programmet kan du få hjelp til å bryte destruktive reaksjons- og handlingsmønstre.

Behandlingen består av samtaler og systematisk arbeid som hjelper personer å innarbeide nye reaksjonsmåter. 

Pårørende kan være utsatt for fysisk og psykisk belastning som påvirker livskvalitet, deltakelse i arbeidslivet og daglig fungering. Når et familiemedlem er psykisk sykt eller sliter med rusproblematikk betyr det alt for deg som pårørende hvilken hjelp han eller hun får. Men det er også viktig hvordan du selv har det som pårørende. Hvordan kan du unngå å bli syk selv? Det er individuelt hva som kan bedre situasjonen for den enkelte. Vi har ulike tilbud for pårørende. Felles for tilbudene er fokus på selvivaretagelse. 

Rådgiving/veilednings samtaler:  

Vi gir råd og veiledning til pårørende med fokus på egen helse og mestring. Vi har videre oversikt over tilgjengelige tilbud lokalt og nasjonalt og kan bistå med generell og relevant informasjon avhengig av aktuell problematikk i hvert enkelt tilfelle. 

Behandlingssamtaler pårørende: 

For pårørende som trenger noe mer i tillegg til råd og veiledning tilbyr vi behandlingssamtaler i en tidsbegrenset periode utfra den enkeltes behov. Det kan være hjelp til å håndtere angst og uro, depresjon, utbrenthet eller stress og belastning. Vi har tilgang til å benytte verktøyet veiledet selvhjelp hvis hensiktsmessig. Et overordnet fokus vil være selvivaretagelse. 

Pårørendekurs rus og psykisk helse : 

I mars 2024 starter vi opp et nytt mestringskurs for pårørende. Det er en kursrekke på 8 samlinger a 2,5 timer. Et overordnet mål med kurset er selvivaretagelse. Kurset er basert på kognitiv metode, stressteori og oppmerksomt nærvær. Tema som berøres er hvordan leve med belastning, ulike mestringsstrategier, selvivaretagelse, grensesetting, oppmerksomt nærvær, skyld og skam. Kurset er åpent for alle som er pårørende til personer over 18 år med psykisk helse og/eller rusmiddelutfordringer. Kurset er gratis, og vi planlegger å kjøre kurset fire ganger per år.  

Samtalebehandling til personer med rusutfordringer, med eller uten psykiske helseutfordringer. Tilbudet omfatter personer som står i fare for/ eller har utviklet skadelig bruk av medikamenter, alkohol, illegale rusmidler og anabole steroider.  

Formålet er å gi rusbehandling på et lavterskelnivå. Vi tilbyr samtidig behandling av rus- og psykiske helseutfordringer som blant annet angst og depresjon. Behandlingen er basert på individuelle samtaler hvor vi sammen jobber strukturert mot mål som skrives i den enkeltes behandlingsplan.  Vi bruker ulike metoder avhengig av hva som passer best for deg. Vi benytter verktøyet assistert selvhjelp der det er hensiktsmessig.  

Vi kan også bistå med henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Vi gir individuell oppfølging for å opprettholde rusfrihet fram til hverdagslivet er stabilt. I oppfølgingen fokuserer vi på arbeid, fysisk aktivitet, bolig, etablering av rusfritt nettverk samt kosthold, søvn og hvile.   

Som utgangspunkt skal tiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer baseres på frivillighet. Rusmiddelproblemer kan for noen være alvorlig og noen ganger livstruende.

Kommunen har plikt til å undersøke og vurdere bruk av tilbakeholdelse på institusjon i en tidsbegrenset periode, ved bekymringsmelding om personer med alvorlig og skadelig rusmiddelbruk. 

Kontakt infosentralen om du ønsker å melde bekymring tilknyttet rus. Ved akutt fare ring 113 eller legevakten 116 117

Er du bekymret for noen som er gravid og bruker alkohol eller andre rusmidler, så skal det meldes til  Losen lavterskelsenter. 

Ring Infosentralen 91 52 76 90.  

Losen lavterskelsenter

Besøksadresse: Sjøgata 2, 1. etasje
Postadresse: Postboks 1277, 9263 Tromsø
Telefon: 91 52 76 90 
Telefon er betjent mandag til fredag klokken 10:00–14:00 alle hverdager.