Om sykehjem

Kort fortalt

  • Sykehjem er et tilbud til deg som trenger omfattende pleie og omsorg hele døgnet.  
  • Avhengig av din tilstand og ditt behov kan du søke om avlastning, korttidsopphold eller langtidsopphold. 
  • Alle andre tilbud skal være utprøvd før det tildeles langtidsopphold i sykehjem. 

Dette koster det å ha plass på sykehjem:

  • Ved rehabiliterings- eller korttidsopphold fra 1 – 60 døgn faktureres døgnpris. Se prisoversikt her.
  • Fra 61 døgn betales egenandel som for langtidsopphold (se neste punkt).
  • Ved langtidsopphold fastsettes egenandelen etter inntekt.

Avlastning i sykehjem er et tilbud for pårørende og andre som gjør et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastningen skal gjøre det mulig for deg som pårørende å få regelmessig fritid, opprettholde ditt sosiale nettverk og andre familierelasjoner med visshet om at den du har omsorg for blir tatt godt vare på. 

Korttidsplass i sykehjem er for deg som trenger helse- og omsorgstjenester hele døgnet i en begrenset periode. Det kan for eksempel være at du trenger oppfølging, rehabilitering og opptrening etter et sykehusopphold. Målet med et tidsbegrenset opphold, er at du skal kunne fortsette å bo i ditt eget hjem etter behandlingen. 

Her kan du lese mer om Helsehuset i Tromsø.

Langtidsplass i sykehjem er for personer med varig helsesvikt og et stort, vedvarende behov for pleie og medisinsk behandling. En langtidsplass er permanent, og vil være aktuelt når det ikke lenger er forsvarlig å bo hjemme i tilpasset bolig med døgnbaserte helse- og omsorgstjenester.  

Det er ikke fritt sykehjemsvalg. Dersom man oppfyller vilkårene for langtidsplass i sykehjem, tildeles man plass på ett av sykehjemmene som Tromsø kommune disponerer. 

Tromsø kommune har såkalt samboergaranti for eldre par ved tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Garantien er tiltenkt samboere, selv om bare én oppfyller vilkårene for langtidsopphold på sykehjem. 

Dersom du ønsker å bytte sykehjem, tar du kontakt med koordinator for langtidsplasser ved forvaltningskontoret i hjemmetjenesten. Du kan henvende deg både muntlig og skriftlig, og framlegge en begrunnelse for hvorfor du ønsker å bytte plass. Det er vanskelig å estimere tidsperspektivet for et slikt bytte, da hver og en av sakene vurderes individuelt.

USHT Troms og Finnmark er utviklingssenter for 21 kommuner i Troms fylke. Tromsø kommune er vertskommune for utvikling av sykehjem i Troms.

Kontaktperson: Toril Bülow
Telefon: 48 03 45 99

Besøksadresse:
USHT Troms, Otium bo- og velferdssenter, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Sendt en e-post til USHT.

Les mer på siden Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms og Finnmark.