Helsehuset Tromsø

Helsehuset er en kommunal institusjon med tilbud til alle over 18 år som i en tidsavgrenset periode trenger bistand før, etter eller i stedet for en sykehusinnleggelse.

Alle kommunens korttids- og akuttplasser er samlet på Helsehuset. Vi har rene korttidsavdelinger, og spesialiserte avdelinger med fokus på lindrende behandling, rehabilitering, øyeblikkelig hjelp og rus- og psykisk helse.

Vi har bred tverrfaglig kompetanse med leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom, psykolog og farmasøyt. Flere av våre ansatte har gjennomført videreutdanning innenfor sitt fagområde.

Vi har også egne kostverter som sørger for gode måltider til våre pasienter alle dager i uken. 

Avdelinger på Helsehuset

Våre to korttidsavdelinger har 17 sengeplasser hver.

Korttidsopphold er et målrettet og tidsbegrenset tilbud, et forebyggende tiltak for å kunne bo hjemme lengst mulig. 

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at pasienter kan komme tilbake til sitt eget hjem. Brukermedvirkning bidrar til mestring og motivasjon ved at pasienten setter seg personlige mål. Vi er derfor opptatt av hva som er viktig for deg. 

Det er kommunens koordinerende helse- og omsorgskontor som fatter vedtak om korttidsopphold samt oppholdets formål og varighet. 

På korttidsavdelingene tilbyr vi 

 • Medisinsk behandling og opptrening i en tidsbegrenset periode, slik at pasienter kan fortsette å bo hjemme.
 • Medisinsk behandling, pleie og oppfølging etter opphold på sykehus.
 • Trygghet og motivasjon på vei tilbake til hjemmet.
 • Samarbeid med forvaltningskontor, spesialisthelsetjenesten, fastlege og hjemmetjenesten for et individuelt tilpasset omsorgstilbud til den enkelte pasient.
 • Motivasjon og egenaktivitet for å få best mulig nytte av oppholdet.
 • Godt samarbeid med pårørende for å sikre ett godt opphold for pasientene.

Kontaktinformasjon

Korttidsavdeling 1

Korttidsavdeling 2

Avdelingen tilbyr døgnkontinuerlig rehabilitering for pasienter som trenger omfattende, intensiv rehabilitering etter sykdom eller skade.

Pasientene kommer fra UNN, VIGØR, OGT Finnsnes eller fra eget hjem for vedlikeholdstrening. Typiske pasientgrupper ved rehabiliteringsavdelingen er pasienter som har gjennomgått hjerneslag, traumatisk hodeskade, ortopedisk kirurgi, nevrologisk sykdom eller multitraumer.

Vi vektlegger pasientens egen vilje til å gjennomgå rehabilitering. Det tverrfaglige teamet arbeider for å sikre oppfølging når pasienten skal videre i behandlingssystemet eller hjem til egen bolig.

Kontaktinformasjon

Lindrende avdeling gir et tilbud til pasienter i livets siste fase. Dette er pasienter som er alvorlig syke grunnet uhelbredelig sykdom. Lindrende avdeling har spesialkompetanse og samarbeider tett med lege og terapeuter.

En av plassene er flexiseng for lindrende pasienter som bor hjemme, og som har hjemmetjeneste eller kreftsykepleier fra før.

Målet for oppholdet er å få god palliativ pleie, omsorg og behandling med fokus på lindring av fysiske, psykiske, sosiale og åndelig eller eksistensiell art. Brukermedvirkning gir pasienten både mer ansvar og kontroll og øker deres tilfredshet. Det som er viktig for deg står sentralt for oss.

Kommunens koordinerende helse- og omsorgskontor fatter vedtak om og formålet med korttidsoppholdet. Inntak i flexiseng foretas i samarbeid mellom sykepleier i hjemmetjenesten og avdelingsleder på avdelingen.

Kontaktinformasjon

Avdeling har seks  korttidsplasser. Alle henvisninger om plass skal gå via i kommunens koordinerende helse- og omsorgskontor. Lengde på opphold kan være inntil tre uker. Ved spesielle forhold kan det være aktuelt med forlengelse. Dette avklares i samarbeid med kommunens koordinerende helse- og omsorgskontor som har vedtaksmyndighet. 

Avdelingen er et tilbud til pasienter med psykiske helseproblemer og/ eller rusmiddelproblemer, ofte i kombinasjon med somatiske plager, der innleggelse er nødvendig for å roe eller avhjelpe en vanskelig livssituasjon. Pasienter med avklarte alvorlige psykiske lidelser hvor tilstanden tilsier at de klarer å forholde seg til en avdeling med åpne dører er også aktuelle. Avdelinge har kun frivillige innleggelser.  

Hvis rusproblematikk er en del av utfordringen må pasienten være informert om at det vil bli vurdert om å ta alkoholtest eller urinprøve ved ankomst.  Dersom det er mistanke om aktiv rus under oppholdet skal det tas prøve. Positiv prøve eller dersom en nekter å ta prøve under innleggelse medfører dette utskrivelse. 

Avdelingen driver etter Recoverymodellen. Der søker en å finne pasientens ressurser som utgangspunkt for behandlingen. Pasientens mål er sentral i behandlingen. Dette krever også at pasienten er delaktig. 

Type innleggelser  

 • Utredningsopphold for pasienter som utskrives fra psykisk helsevern og TSB, som samtidig trenger kartlegging av behov for kommunale tjenester etter utskriving. 
 • Kartlegging og stabilisering av pasienter som skal inn til planlagt innleggelse i spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern eller rusbehandling. 
 • Stabilisering/ kartlegging av pasienter som henvises fra kommunens rus og psykiatritjeneste. Dette er spesielt aktuelt for å forhindre at pasienter blir dårligere, og dermed unngå akuttinnleggelse i spesialisthelsetjenesten. 

Øyeblikkelig hjelp døgnplass (ØHD) for psykisk helse og rus i Tromsø kommune er lokalisert ved Tromsø helsehus

Tilbudet er tilpasset pasienter med lettere og moderate psykiske lidelser og, eller rusmiddelproblem. Pasientene kan ha behov for en kortere innleggelse for å få tilbake kontrollen over eget liv. Det kan være behov for observasjon, miljøterapeutisk behandling og oppfølging med omsorg, struktur og støtte. Vi kan tilby en tilnærming (Recoverymodellen) med fokus på pasientens egen mestring og ressurser.

Kriterier for innleggelse

 • Pasienten er over 18 år
 • En lege har møtt pasienten, gjort en diagnostisk vurdering og tilstanden er psykisk / somatisk avklart
 • Allmenntilstanden tilsier at et slikt kommunalt tilbud kan være like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus
 • Behandlingen (også legemidler) er vurdert og forordnet av lege

Hvem kan legge inn en pasient?

 • Fastleger i Tromsø kommune
 • Kommuneoverlegene og kommunalt ansatt leger
 • Akutteamet
 • Legevaktsleger ved Tromsø legevakt

Det er den medisinskfaglige vurderingen som bestemmer hva slags helsehjelp en pasient skal ha og hvor denne helsehjelpen skal gis.

Det skal vurderes om pasienten trenger øyeblikkelig hjelp, om kommunen har et forsvarlig tilbud eller om pasienten må henvises til spesialisthelsetjenesten.

Plassene tilbys til innbyggere som strever med utfordringer eller der det har oppståtte krise i eget liv og som fører til at de for en kort periode har behov for andre rammer enn eget hjem.

Det kreves ingen henvisning til mestringsplass, men ved førstegangs kontakt må behovet vurderes i samarbeid med avdelingen og bruker.

Behov for brukerstyrt døgnplass kan meldes inn av:

 • Bruker
 • Fastlege
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Andre kommunale samarbeidspartnere

Avtalen om bruk av brukerstyrt plass vil være individuelt tilpasset og med en høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker og behov vedrørende:

 • Antall liggedøgn
 • Dager mellom oppholdene
 • Behandlingsmetoder under oppholdet

Etter etablert kontakt kan brukeren selv ta kontakt direkte med avdelingen og legge seg inn på plassen. Dette forutsatt at det ledig plass.

Kontaktinformasjon

Avdelingen gir et tilbud til pasienter over 18 år som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie ved forverring av kjent sykdom eller ved akutt oppstått sykdom. Pasienter innlegges direkte fra fastlege, legevakt eller akuttmottaket ved UNN.

I avdelingen behandles pasientene av lege med allmennmedisinsk kompetanse og følges opp av sykepleiere. Vi tar også imot pasienter fra Karlsøy kommune etter avtale.

Kontaktinformasjon

Hvem kan henvise?

 • Fastleger i Tromsø kommune og Karlsøy kommune 
 • Legevaktsleger i Tromsø kommune 
 • Kommuneoverlegene og kommunalt ansatt leger i Tromsø 
 • Akuttmottaket i spesialisthelsetjenesten

For helsepersonell: Hvordan henvise?

Innleggende instans kontakter ØHD-sykepleier på telefon 94 87 55 42 for avklaring om kapasitet og innleggelse. 

Poliklinisk tilbud (Aclasta-infusjoner)

Aclasta-infusjoner til innbyggere i Tromsø kommune gis ved avdelingen.

Du må ha henvisning fra din fastlege for å motta Aclasta-behandling. Vi mottar henvisningen digitalt fra din fastlege. Når vi har mottatt henvisningen sender vi ut timeinnkalling til deg via Digipost eller per brev.  

Aclasta er et legemiddel for behandling mot benskjørhet. Legemiddelet gis direkte i blodbanen, og du vil få satt inn en nål i armen som legemiddelet administreres gjennom. Nålen fjernes etter legemiddelet er gitt.  

Etter behandlingen må du være hos oss i minst 20 minutter for observasjon før du kan reise hjem. Vi må også påse at du drikker godt før du kan reise. Du vil få snakke med ansvarlig sykepleier før du reiser hjem.  

I etterkant av behandlingen kan det oppstå lette bivirkninger som influensalignende symptomer og leddsmerter. Dersom du har behov for legehjelp i etterkant av behandlingen må du ta kontakt med din fastlege eller legevakta. 

Medisinsk service 
Leger, terapeuter og sosionom 
Telefon: 91 75 54 73

Søk om korttidsopphold ved Helsehuset ved å fylle ut søknad for helse- og omsorgstjenester.

Basert på din søknad vurderes det hvilket tilbud som passer best for deg.

Helsehuset i Hansine Hansens veg 90 har parkeringsplasser du kan benytte deg av. Henvend deg i resepsjonen for å få parkeringskort. Merk at parkeringsplassene kun er tilgjengelige for pårørende og ansatte ved Helsehuset.  

Helsehuset har fra tid til annen behov for både tilkallingsvikarer og fastvakter. Dersom dette er noe for deg har du anledning til å sende oss en åpen søknad.

I søknaden må du skrive noen ord om deg selv, og om du har mulighet å jobbe dag, kveld eller helg. Legg ved CV og husk å ikke sende sensitive personopplysninger i e-posten. Det er en fordel om du har erfaring innen pleie, men ingen krav. 

Vi er praksisarena for studenter og elever som tar utdanning innenfor helse, og tilbyr praksis til studenter fra universitet, fagskole og videregående.

Vi oppfordrer også studenter innen helsefaglig utdanning til å søke om faste helgestillinger og stilling som tilkallingsvikar.

Kontakt Helsehuset 
Telefon: 46 95 50 00

Postadresse:
Helsehuset 
Postboks 6900
9299 Tromsø 

 

Besøksadresse

Hansine Hansens veg 90
9019Tromsø
Norge