Pårørendestøtte

Kort fortalt

 • Hvis du gir omsorgstjenester til noen som trenger det, kan du søke om at kommunen setter inn tiltak for å gjøre belastningen mindre.
 • De ulike tiltakene som kommunen kan sette inn, kalles for pårørendestøtte.

Det er kun oppgaver som regnes som helt nødvendige helse- og omsorgstjenester, som kommunen legger til grunn når vi vurderer om du skal få pårørendestøtte. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, måtte kommunen ha gitt tjenesten.

Eksempler på helse- og omsorgstjenester kan være helsehjelp, praktiske oppgaver i hjemmet, stell og pleie, hjelp til fritidsaktiviteter eller institusjonsopphold. Kommunen skal tilby tjenester på et forsvarlig nivå, basert på en individuell helse- og/eller sosialfaglig vurdering av den enkeltes behov. Det vil derfor variere hva som regnes som nødvendige tjenester i hver enkelt sak.

 1. Opplæring og veiledning

Du som har særlig tyngende omsorgsarbeid har rett til å få opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter.

Dette kan for eksempel være opplæring og veiledning i:

 • hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte 
 • å arbeide forebyggende med egen helsesituasjon 
 • hvilke rettigheter du har som pårørende 
 • hvilke tilbud som finnes til pårørende 
 1. Avlastning

Formålet med avlastning er å hindre at du blir overbelastet, gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.

Det er mange måter å avlaste pårørende på. De viktigste tiltakene i Tromsø kommune er avlastning i institusjon og privat avlastning.

Dette er noen av mulighetene for avlastning:

 • støttekontakt  
 • brukerstyrt personlig assistanse  
 • ledsagerbevis 
 • opphold på dagsenter 
 • transporttjenestekort
 • korttidsopphold i institusjon 
 • avlastningsbolig for barn og unge 
 • praktisk bistand og opplæring 
 • hjemmesykepleie 
 1. Omsorgsstønad 

Omsorgsstønad, tidligere kalt omsorgslønn, er økonomisk hjelp til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid.

Dette kan for eksempel være i tilfeller der:

 • personer er helt avhengig av andres omsorg på grunn av funksjonshemning og kronisk sykdom 
 • omsorgsarbeidet er særlig tyngende, og foreldres og pårørendes omsorg anses som den beste løsningen og nødvendig 

Hvor mye du kan få i omsorgsstønad avhenger av hvilke andre aktuelle hjelpeordninger og tiltak det offentlige kan tilby. Dette kan for eksempel være hjemmetjeneste, støttekontakt, avlastning eller lignende. Kommunen skal sørge for at behovet for hjelp blir dekket, men det er i utgangspunktet kommunen som velger hjelpeformen.

Søk om pårørendestøtte ved å fylle ut søknaden om helse- og omsorgstjenester.

I søknaden bør du vise til hvilke utfordringer den du gir omsorg til har, hvilke oppgaver du utfører og omfanget av oppgavene. Det er en fordel om du kan beskrive på hvilken måte omsorgen du gir virker belastende på deg.

Du bør også oppgi om den du gir omsorg til mottar hjelpestønad fra Nav. Legeerklæring vedlegges.

Husk at den du gir omsorg til må samtykke til at du søker.

Koordinerende helse- og omsorgskontor:

Åpningstid hverdager: klokka 10:00-14:00 
Besøksadresse: Strandgata 41 
Telefon: 77 79 05 78 (hverdager klokka 08:00-15:00)

Send oss en e-post her.