Boliger for voksne med rus- eller psykiske utfordringer

Kort fortalt

  • Boligene er for de over 18 år med store og sammensatte omsorgsbehov som følge av psykisk helse- og/eller rusutfordringer.  
  • Boligene er døgnbemannet og har tilrettelagt oppfølging og støtte hele eller deler av døgnet. 
  • For å få tjenesten må du søke og få vedtak.  

Tjenesten er for personer med så omfattende utfordringer at de har et langvarig behov for oppfølging og omsorg.  

Vi tilbyr ulike botiltak og andre tiltak for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer:  

  • Eget botiltak for jenter i alderen 18-25 år med psykiske lidelser.
  • Egen tjeneste for beboere som har ulike utfordringer innen psykisk helse, rus og/ eller somatikk (behandling av fysiske sykdommer). 
  • Døgnkontinuerlig oppfølging av personer med omfattende psykiske lidelser eller rusproblemer, som har utstrakt behov for oppfølging, støtte og bistand.
  • Boenheter med økt fokus på miljøarbeid og oppfølging av voksne rusavhengige og personer med psykiske lidelser og samtidig rusmisbruk.
  • Oppfølging og botrening, slik at brukerne mestrer å bo i egen bolig.