Flyktningtjenesten

Kort fortalt

  • Flyktningtjenestens hovedoppgave er bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram for flyktninger.
  • Målet med introduksjonsprogram for flyktninger er å styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i arbeid, utdanning og samfunnslivet for øvrig.
  • Målgruppen er voksne mellom 18 og 55 år.

Helse- og velferdsutvalget Tromsø kommune vedtok den 06.03.24 nytt "Reglement for bosetting og kvalifisering til introduksjonsprogram av
nybosatte flyktninger i Tromsø kommune". Reglementet er gjeldende fra den 06.03.24.

Hvis du som flyktning er bosatt i Tromsø kommune etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og kommunen, har du både rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Hoveddelen av programmet skal bestå av opplæring i norsk og samfunnskunnskap og arbeids- eller utdanningsrettede tiltak.   

Introduksjonsprogrammet er på heltid, og varer i opptil to år.

Hva tilbyr vi?
Opplæring og tiltak skal beskrives og begrunnes i en individuell plan som er utarbeidet i fellesskap med og tilpasset den noen deltaker.

Gjennom introduksjonsprogrammet får deltakeren:

  • Opplæring i norsk språk og samfunnskunnskap.  
  • Hjelp til å komme i arbeid eller starte på utdanning.  
  • Hjelp til å utarbeide en individuell plan.  
  • Økonomisk støtte som tilsvarer to ganger folketrygdens grunnbeløp.

Du finner mer informasjon på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin nettside.

Det er FNs flyktningkonvensjon som definerer hva en flyktning er.
Du finner mer informasjon på FN sine nettsider.

Offentlige aktører 
Flyktningtjenesten samarbeider med offentlige instanser som voksenopplæringa, barnehage, seksjon for kultur og idrett, Nav og Tromsø bibliotek og byarkiv.
 
Helsespørsmål  
Alle flyktninger som bosettes i Tromsø kommune får tilbud om oppfølging av Migrasjonshelseteamet den første tiden etter bosetting.  

For mer informasjon, ta kontakt på telefon 91 60 65 13.  
 
Flyktninger får i tillegg tilbud om undersøkelse hos flyktninglegen i Tromsø kommune. Det finnes også et eget fagteam for flyktninghelse ved RVTS-Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

For mer informasjon, ta kontakt på telefon 77 75 43 80.  

Boligspørsmål 
Flyktningtjenesten og boligkontoret i Tromsø kommune samarbeider tett om bosetting for flyktninger. Boligkontoret har ansvaret for utleie av kommunale boliger, og ulike låne-og tilskuddsordninger videreformidlet fra Husbanken.

Besøksadresse: Grønnegata 78, 9008 Tromsø 

Postadresse:

Tromsø kommune
Flyktningtjenesten
Postboks 6900
9299 Tromsø

Telefon: 91 81 86 79 

Åpningstider

  • Mandag til torsdag klokken 10:00 – 14:30 
  • Fredag klokken 10:00 – 14:00

Enhetsleder 
May-Britt Stensjø Miri 
Telefon: 93 01 21 08