Kvalifiseringsprogrammet

Kort fortalt

 • Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring og arbeidstrening som hjelper deg å komme i arbeid.
 • Målet er å gi deg den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.
 • Kvalifiseringsprogrammet organiseres via Nav.

Du kan søke om tilbudet hvis du: 

 • er i yrkesaktiv alder 
 • har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne 
 • mottar ingen eller svært begrenset støtte fra Nav 
 • trenger tett individuell oppfølging 
 • har gjennomgått en arbeidsevnevurdering 
 • har lovlig opphold og fast bosted i Norge 

Du får en veileder fra Nav som du planlegger innholdet i programmet med. Sammen ser dere på arbeidstrening, opplæring og oppfølging basert på dine behov og forutsetninger. Du kan også få veiledning om økonomi og bolig. I tillegg kan du få:

 • Du kan få kvalifiseringsstønad, som er to ganger Folketrygdens grunnbeløp. Her kan du se oppdatert informasjon om Folketrygdens grunnbeløp.
 • Hvis du er under 25 år, får du to tredjedeler av full stønad. 
 • Hvis du har barn, kan du få barnetillegg. 
 • Hvis du har egen bolig, kan du ha rett til bostøtte. 
 • Du har krav på ferie.

Du betaler skatt når du får stønad. Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer per uke, og har en varighet på inntil ett år. Nav kan forlenge programmet ditt med ett år hvis det er hensiktsmessig og nødvendig.  

Slik søker du  
Du må ta kontakt med Nav Tromsø på forhånd for å avklare om du har rett til å delta i programmet. Du får søknadsskjema hos Nav Tromsø i Grønnegata 122, eller ved å ringe 55 55 33 33 og be om å få søknadsskjema tilsendt.