Søk om kommunal bolig

Kort fortalt

 • Hvis du har problemer med å skaffe deg et sted å bo, kan du søke om kommunal bolig.
 • Kommunale boliger leier du som oftest i tre år. Du kan søke om å forlenge botiden.  

 • Søker må ha oppholdstillatelse i Norge og ha hatt folkeregistrert adresse i Tromsø kommune de siste seks månedene.  
 • Når søknaden behandles, vil husstandens samlede situasjon vektlegges. Det vil si at vi vurderer blant annet husstandens størrelse, nåværende boligsituasjon, økonomiske situasjon og antall barn under 18 år.  
 • Eventuell informasjon fra andre hjelpeapparater er også relevant for behandlingen av søknaden.

Botiden i kommunale utleieboliger er tre år, men du kan søke om forlenget botid. Vi sender en skriftlig beskjed i god tid før avtalen går ut.  

 
Dersom boligen er gitt i forbindelse med et behandlingsopplegg avsluttes boligkontrakten når behandlingen avsluttes.   

Depositum  

 • Toroms leilighet: 8 000 kroner.
 • Treroms leilighet: 10 000 kroner.
 • Fireroms leilighet: 12 000 kroner.

Dersom du ikke har mulighet til å betale depositum kan du søke Nav om kommunal garanti.

Ta kontakt med ditt lokale Nav-kontor for å søke om garanti på depositum.

Hvis du ikke har et sted å bo det neste døgnet, kan du søke om midlertidig bolig hos Nav.

Skjemaet kan skrives ut, eller du kan hente det hos servicetorget på rådhuset. Du kan bruke søknadsskjemaet for å søke om:

 • Leie av kommunal bolig.
 • Bytte av bolig.
 • Forlenget botid.

Du må dokumentere alle opplysninger som du oppgir i søknaden. Om mulig må du også dokumentere hva du har gjort for å skaffe deg bolig på egen hånd.

Søknaden kan leveres personlig eller sendes til:  

Tromsø kommune v/Boligkontoret, Postboks 6900, 9299 Tromsø  

Hvis du har spørsmål om kommunale boliger, kan du kontakte boligkontoret. Kontakt Servicetorget dersom du trenger hjelp til å søke.  

Kommunen har inngått avtale med private utbyggere om tildeling av bolig. Det vil si at kommunen har tilgang til å tilby en utleiebolig gjennom det private markedet, men hvor leiekontrakten inngås mellom den private aktøren og deg som leietaker.  

Dette er en ordning for dem som:  

 • Har høyere inntekt enn den øvre grensen beskrevet i retningslinjene for kommunal utleiebolig.  
 • Har fått avslag på søknad om kommunal bolig, men hvor det vurderes at søker vil ha utfordringer med å komme inn på det private markedet.

Vi ønsker å skape gode, trygge og forutsigbare bomiljø for alle. I dette arbeidet jobber boveileder og miljøvaktmester for å øke leietakerens kunnskaper om boligen. I samarbeid med leietaker utvikler vi metoder og god kunnskap om naboskapets forpliktelser og utfordringer. Kommunens målsetting er å motvirke at folk skal bli stigmatisert fordi at de bor i en kommunal bolig.  

Gjennom boveileder og miljøvaktmester ønsker vi å kartlegge behov før vi tildeler boliger, i tillegg til å gi brukerne en bedre oppfølging. Det er viktig å ha en dialog med leietakerne for å avklare krav og forventninger.  

Vi jobber blant annet med:  

 • Nye bosettinger av flyktningfamilier ved å bistå med etablering i boligen.  
 • Oppfølging og veiledning gjennom kontraktsforholdet.  
 • Befaring ved inn- og utflytting.  

Veilederen vil gi nyttig informasjon om naboskapet, og hjelpe med å ha en god dialog mellom leietakere og utleier. Vårt mål er at beboere i kommunale boliger skal gli naturlig inn i nærmiljøet.

Dersom du ikke er enig i vurderingen vi har gjort av søknaden din, kan du klage. Når du klager ber vi deg om å gjøre følgende:  

 • Klagen skal være skriftlig.  
 • I klagen må du vise til hvilket vedtak du klager på.  
 • Du må også beskrive hvilke vurderinger du er uenig i. 
 • Dersom du mener at vedtaket er fattet på grunnlag av uriktige opplysninger, må du legge ved dokumentasjon på dette.  

Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket, slik det er beskrevet i forvaltningsloven.

Klage med nødvendige vedlegg sendes til boligkontoret.

Trenger du hjelp til å klage?

Servicetorget på rådhuset kan hjelpe deg å sette opp klagen.

Du kan kontakte oss direkte på telefon 47 45 02 22. Telefonen er åpen 09:00–14:00.

Alternativt kan du kontakte servicetorget:
Åpningstider: kl. 12:00–15:00
Telefon: 77 79 00 00, tastevalg 4, mellom klokken 08:00 - 15:45 
Besøksadresse: servicetorget på rådhuset
Postadresse: Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø 

Send e-post til boligutleie@tromso.kommune.no