FACT Ung

Kort fortalt

  • FACT Ung tilbyr tjenester fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og består av pedagog, sosionom, lege, barnevernspedagog, familieterapeut, psykolog og jobbspesialist.
  • Teamet er organisert av Tromsø kommune v/seksjon for familie og barn og UNN v/BUP Tromsø.
  • Målet er å bidra til en positiv livsendring for ungdom og familie.
  • Målgruppen er ungdom med særlige utfordringer i alderen 12-18 år, med mulighet for oppfølging til 25 års alder ved behov.

Målgruppen er ungdom i alderen 12-18 år med alvorlig funksjonsfall på flere områder i livet. Oppfølgingen forlenges til 25 års alder ved behov. For eksempel utfordringer relatert til sosial fungering, skole, fritid, arbeid, rus, bosituasjon og familie. Funksjonsvanskene oppleves belastende og gir lav hverdagsmestring og livskvalitet både for ungdommen selv og familien.

FACT Ung hjelper de som har sammensatte vansker og behov for innsats fra flere ulike tjenester. Unge som har et tilfredsstillende tilbud fra eksisterende tjenester, vil ikke være innenfor målgruppen.

Eksklusjonskriterier

  • Alvorlig spiseforstyrrelse
  • Utviklingsforstyrrelse som primær vanske

FACT Ung er et tverrfaglig, oppsøkende team som gir helhetlig oppfølging og behandling. Teamet består av pedagog, sosionom, lege, barnevernspedagog, familieterapaut, psykolog og jobbspesialist. Teamet er organisert av Tromsø kommune v/seksjon for familie og barn og UNN v/BUP Tromsø.

FACT betyr Flexible Assertive Community Treatment, eller "Fleksibelt oppsøkende team". Oppfølgingen skal være brukerstyrt og frivillig.

Teamet tilbyr oppfølging på ulike arenaer som hjem, skole, arbeid, fritidsarenaer og poliklinisk arbeid. Oppfølgingen kan bestå av relasjonsbygging, terapi, praktisk hjelp, veiledning og støttesamtaler til foreldre/foresatte.

FACT Ung har et tett samarbeid med øvrige tjenester og hjelpetiltak rundt barnet, ungdommen og familien gjennom hele oppfølgingsperioden.

Under oppfølging og behandling avtales mål for:

  • Hvordan vi skal samarbeide
  • Hvor ofte vi skal møtes
  • Hvor vi skal møtes
  • Hvem skal vi samarbeide med

Fastlege, psykolog, barneverntjeneste og PPT kan henvise til FACT Ung.

Henvisning sendes til BUP Tromsø og merkes med FACT Ung.

Henvisningsskjema

E-post: Stian Falck Eidissen

Du kan også ringe oss tirsdag eller torsdag mellom klokken 09:00 og10:00 hvis du vil snakke om en mulig henvisning.

Telefon: 90 64 85 37