Bekymringsmelding om rusmiddelbruk

Kort fortalt

  • Kontakt infosentralen på telefon 91 52 76 90 hvis du er bekymret for noens helse og rusmiddelbruk, eller mistenker at en gravid bruker rusmidler. 
  • Hvis du trenger akutt hjelp må du kontakte 113, din fastlege eller legevakta. 

Rusmiddelproblemer kan være svært alvorlig og noen ganger livstruende. For personer med omfattende og langvarig rusbruk hvor hjelpetiltak ikke har vært tilstrekkelig, kan det være nødvendig med et tidsbegrenset tilbakehold i institusjon uten samtykke. Dette er beskrevet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 10.2.

Bruk av alkohol eller andre rusmidler i svangerskapet kan føre til utviklingsforstyrrelser hos fostret, gi økt risiko for svangerskapskomplikasjoner og abstinenser etter fødselen. Det er viktig å hindre at det ufødte barn utsettes for skade. Dersom en gravid bruker rusmidler på en måte som kan være skadelig for fostret, kan det være nødvendig med et tidsbegrenset tilbakehold på institusjon. Dette for å hindre eller begrense at fosteret får rusrelaterte skader. Dette er beskrevet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 10.3.
 
Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer.

Alle pårørende som er bekymret for personer med rusmiddelbruk kan sende inn en bekymringsmelding. Dette kan du gjøre med begrunnelse i helse- og omsorgstjenestelovens paragraf 10.1.

Helsepersonell har opplysningsplikt etter helsepersonellovens paragraf 32. Du må informere den kommunale helse- og omsorgstjenesten, hvis du har grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Du skal melde fra til Losen lavterskelsenter

  • Se tilbud om rask rushjelp hos Losen lavterskelsenter
  • Losen lavterskelsenter er et kommunalt tilbud om samtalebehandling til personer over 18 år som har lett til moderate utfordringer med psykisk helse, rus eller er i en livskrise. 

Når vi får en bekymringsmelding, er det vår plikt å:  

  • utrede saken 
  • vurdere sakens alvorlighetsgrad 
  • vurdere om det er grunn for å fremme en sak om tvang til fylkesnemnda 

I utredningen vil kommunen vanligvis kontakte personen bekymringen gjelder, og vi henter inn informasjon fra relevante parter. Dette må personen gi sitt samtykke til.  

I utgangspunktet er målet å samarbeide med personer med rusmiddelproblemer, slik at hjelpen baseres på frivillighet. I alvorlige tilfeller hvor ingen andre tiltak er tilstrekkelige, kan det være nødvendig med et tvangstiltak. 

Som pårørende har du krav på en skriftlig tilbakemelding når vi er ferdig med å utrede saken. 

Besøksadresse: Sjøgata 2, 3. etasje (gamle telegrafen) 
Postadresse: Postboks 1277, 9263 Tromsø 

Telefon infosentralen: 91 52 76 90