Pasientsentrert helsetjenesteteam

Kort fortalt

  • Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) er et tverrfaglig team med ansatte fra Universitetssykehuset Nord-Norge og Tromsø kommune.
  • Teamet består av leger, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, farmasøyter, pasientkoordinatorer og sekretær.  
  • Målet er å styrke helsetjenesten til pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer gjennom tett samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Ved utskrivelse: Bidra til bedre koordinerte utskrivelser og oppfølging i hjemmet.  

I hjemmet/på institusjon: Gjøre en tverrfaglig vurdering og utredning. Starte behandling i samarbeid med fastlege og øvrig kommune-helsetjeneste.  

Hvem kan få oppfølging: Tilbudet passer for pasienter med flere og sammensatte/komplekse helseutfordringer der det vurderes at pasienten kan ha nytte av koordinering av helsetjenestene. 
 
Teamet er et supplement til eksisterende tilbud i sykehus og kommune, og samarbeider tett med disse tjenestene.  

Teamet erstatter ikke pasientens behov for øyeblikkelig hjelp.

Alle kan ta kontakt med teamet; helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastlege, pasienten selv eller pårørende.  

(Informasjon til helsepersonell).

Henvisningen til PSHT bør inneholde: Aktuell problemstilling, kort historikk, nødvendig informasjon, behov for tverrfaglig oppfølging, samtykke til henvisning og hva ønsker henviser at PSHT skal bidra med? 

Henvise fra UNN

  • Sendes tilsynsanmodning/internhenvisning i DIPS - Elektronisk pasientjournal. 

Henvise for Tromsø kommune

  • Elektronisk henvisning fra fastlege sendes til: Universitetssykehuset Nord-Norge HF/Geriatri (HER-id 92652). Merk henvisningen Pasientsentrert team.  
  • Pasienter og pårørende kan ta kontakt per telefon 
  • Hjemmetjenesten, omsorgsboliger, sykehjem, helsehus, mestring i hjemmet, rehabiliteringstjenesten, andre kommunale tjenester- og instanser med tilgang til pasientjournalsystemet Profil henviser via plan/rapport, mappen «Fagnotat». Ring oss for å informere om at henvisningen er skrevet i fagnotat eller send e-post: pasientsentrertteam@tromso.kommune.no (Emnefelt: Henvisning til Pasientsentrert team + løpe.nr. Vis til fagnotat i Profil- epost må ikke inneholdepersonopplysninger) 
  • Andre aktuelle instanser ringer 

Teamet har kontor på Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. UNN C05, men drar også på hjemmebesøk eller dit pasienten måtte befinne seg. Vi er tilgjengelig mandag-fredag klokken 08:00-15:30.