Planer, utbyggingsavtaler og andre saker til høring og offentlig ettersyn

Kort fortalt

  • Her finner du planer, utbyggingsavtaler og andre saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn.
  • Vi informerer berørte parter via brev. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.
  • Med mindre annet oppgis, sendes høringsinnspill til postmottak@tromso.kommune.no.

Detaljreguleringen skal sikre areal og gi grunnlag for utbedring av om lag 16 km fylkesvei med tanke på skredsikkerhet, framkommelighet og trafikksikkerhet. Aktuell strekning er fra Store Blåmannsvika til Ytre Storsandneset, samt området for forebyggende skredkontroll i Vågen. 

Se plandokumenter og kart på Troms og Finnmark fylkeskommunes nettsider.

Merknader kan sendes på e-post til postmottak@tffk.no eller i posten til:

Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701
9800 Vadsø. 

Merk saken med referansenummer 20/11817.

Høringsfrist er 27. november 2023

I henhold til Lov om akvakultur av 17. januar 2005 (akvakulturloven) med forskrifter, legges søknaden fra Sjurelv Fiskeoppdrett AS org.nr. 921 601 123 ut til offentlig ettersyn i fire uker.

Søknad om økning av maksimalt tillatt biomasse (MTB) med 1210 tonn, samt en arealjustering med økning av ett bur på 80 x 80m.

Lokalitet: 13804 Rogndalen

Kontaktperson hos Sjurelv Fiskeoppdrett: Terje Harder Hansen, mobil: 90 87 99 93

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Tromsø kommune innen 14. desember 2023 via e-post postmottak@tromso.kommune.no eller som brevpost til:

Tromsø kommune
Postboks 6900
9299 Tromsø

Oppgi saksnr. 23/17960

I henhold til lov om akvakultur av 17. juni 2005 (akvakulturloven) med forskrifter, legges søknaden fra SalMar Oppdrett AS (org.nr. 928 957 489) ut til offentlig ettersyn i fire uker.

Søknad om økning av maksimalt tillatt biomasse (MTB) med 2830 tonn, til totalt 8500 MTB.

Lokalitet: 31398 Finnvik

Høringssfrist: 21. desember 2023

Kontaktperson hos SalMar Oppdrett: Jens-Vidar Viken: 97 01 68 48

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til postmottak@tromso.kommune eller

Tromsø kommune
Postboks 6900
9299 Tromsø

Oppgi saksnr. 23/18211

For mer informasjon om saksgangen, se Akvakultur – TFFK.no

Saksdokumenter er tilgjengelige via Troms og Finnmark fylkeskommunens postliste:

23/15135-6 SalMar Oppdrett AS 928957489 – Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet Finnvik 31398 i Tromsø kommune – Oversendelse av søknad for offentlig ettersyn og kommunal behandling

Forslag til utbyggingsavtale for Nordheim legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4. Fristen utløper 22. desember 2023.

Utbyggingsavtalen regulerer ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlige veier, vann- og avløpsanlegg og grøntområder som forutsettes opparbeidet ved utbygging i henhold til reguleringsplan 1888, vedtatt av kommunestyret 26.02.2020.

Avtaleforslaget er tilgjengelig i Bytorget på rådhuset og i vår innsynsportal.

Eventuelle merknader sendes til Tromsø kommune, Seksjon for eiendom, Postboks 6900, 9299 Tromsø, saksnummer 21/03788.

Kommune- og byutviklingsutvalget (KOBY) vedtok i møtet den 9. november 2023, sak 56/23, at forslag til detaljregulering for Fjellheisen øvre stasjon skal legges ut til offentlig ettersyn.

Forslaget legger til rette for bygging av ny fjellstue, inkludert stasjon for taubanen, kanalisering av ferdselen, og sikring mot fallulykker på platået.

Kommentarer eller merknader til forslagene kan sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller til:

Tromsø kommune, seksjon for byutvikling
Postboks 6900
9299 Tromsø

Frist for merknader er 11. januar 2024.

Planavgrensning.

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger mellom Tromsø kommune ved seksjon for eiendom og utbygger Boligbyggelaget Bonord om utbyggingsavtale i tilknytning til plan ID 1934 «Nye Øvre Kroken», vedtatt av kommunestyret 25. januar 2023.

Se planbeskrivelse og kart i vår innsynsløsning.

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Innspill til forhandlingene kan sendes til postmottak@tromso.kommune eller per brev til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø

Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger kan fås fra Boligbyggelaget Bonord v/Ole Vidar Furnes, på e-post ovf@bonord.no.

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger mellom Tromsø kommune ved seksjon for eiendom og utbygger W.H Eiendom AS om utbyggingsavtale i tilknytning til plan ID 1856 «Detaljregulering Eidhaugen», vedtatt av kommunestyret 29.04.2020.

Se planbeskrivelse og kart i vår innsynsløsning.

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Innspill til forhandlingene kan sendes til postmottak@tromso.kommune eller per brev til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø

Vennligst henvis til sak 23/11658.

Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger kan fås fra W.H Eiendom AS v/William Hansen, på e-post william@blaamannbygg.no eller telefon 99 27 89 07.

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i tilknytning til utbygging på Ringvegen 770.

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vann, avløp og overvann) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale kan sendes til postmottak@tromso.kommune eller per brev til:

Tromsø kommune, seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø.

Henvis til sak 23/05981.

Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger fås fra Coop Norge Tromsø Eiendom AS hos roald.nilsen@coop.no.

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med.

Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader.

Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst en avis. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.