Planer, utbyggingsavtaler og andre saker til høring og offentlig ettersyn

Kort fortalt

  • Her finner du planer, utbyggingsavtaler og andre saker som er ute på høring og til offentlig ettersyn.
  • Vi informerer berørte parter via brev. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.
  • Med mindre annet oppgis, sendes høringsinnspill til postmottak@tromso.kommune.no.

Tromsø kommune legger herved ut forslag til planstrategi 2024-2027 til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 10-1, i tråd med vedtak i formannskapet 9. april 2024 (Sak 23/17479).

Planstrategien er en oversikt over utfordringer og muligheter i en kommune, og en vurdering av hvorvidt kommuneplanen bør revideres eller ikke. Forslaget inneholder en vurdering av kommuneplanen sett opp mot oppdatert kunnskapsgrunnlag, faglige vurderinger og politiske verksteder. Kommunens øvrige planbehov kommer til behandling i kommunestyret som egen sak i etterkant av offentliggjøringen.

Dokumentene til vedtatt forslag til planstrategi 2024-2027 og tilhørende kunnskapsgrunnlag er:

Ønsker du å lese kunnskapsgrunnlaget Tromsø Vet i sin helhet så finner du dette på siden for sentrale planer.

Eventuelle merknader til planstrategien må sendes inn senest 9. mai. Eventuelle innspill merkes med «Saksnummer 23/17479 Kommunal planstrategi 2024-2027», og sendes på e-post til postmottak@tromso.kommune.no. Merknader vil bli forelagt kommunestyret ved endelig behandling av planstrategien.

Kommune- og byutviklingsutvalget vedtok i møte den 4. april 2024, sak 20/24, at forslag til detaljreguleringsplan 1943 for Jonas Lies gate 15 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Forslaget legger til rette for 110 boenheter fordelt på to byggeområder. Byggeområdet mot Jonas Lies gate foreslås som rent boligformål, mens det største byggeområdet mot Mellomvegen foreslås avsatt til kombinert bebyggelse; næring- og boligformål. Hensikten er videre å opparbeide Strimmelen park til offentlig bruk, samt å videreføre Muségata for myke trafikanter gjennom planområdet. Planen sikrer vern av «Prestegården», gnr./bnr. 200/2971.

Planforslagene finner du også i Servicetorget, Rådhuset, Rådhusgata 2.

Les og last ned planforslaget fra vår møtekalender.

Planforslagene finner du også i Servicetorget, Rådhuset, Rådhusgata 2.

Kommentarer eller merknader til forslagene bes sendt Tromsø kommune, Byutvikling, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller på e-post til
postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no.

Statens vegvesen planlegger bygging av tunnel og ny veg fra Breivika til Tromsø lufthavn.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges områderegulering for E8 Flyplasstunnelen, plan-ID 1886, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i kommune- og byutviklingsutvalget 4. april 2024, sak 17/24.

Frist for merknad er 10. juni.

Tromsø kommune legger med dette forskrift om gebyrer for saksbehandling etter forurensningsregelverket ut på høring.

Du finner forskriften her.

Du finner følgebrevet til forskriften her.  

Frist for innsending av uttalelser er satt til 14. juni 2024. 

Høringssvar kan sendes til postmottak@tromso.kommune.no, eller til Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø. 

Kommunestyret vedtok i desember 2023 at det skulle utarbeides et planprogram for en temaplan mot rasisme og diskriminering innen august 2024.

Temaplanen skal ta utgangspunkt i rasisme og diskriminering på grunnlag av etnisitet, altså diskriminering mot innvandrere, etterkommere av innvandrere, samer og nasjonale minoriteter.

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister, deltakere i arbeidet, planer for medvirkning og behovet for utredninger. Planprogrammet beskriver altså hvordan prosessen med å utarbeide en temaplan mot rasisme og diskriminering skal foregå.

Selve temaplanen skal ifølge planprogrammet ferdigstilles våren 2025.

Høringsinnspill merkes 24/06235 Høringsuttalelse til planprogram for temaplan mot rasisme og diskriminering og sendes på e-post til postmottak@tromso.kommune.no.

Høringsfrist er 17. juni 2024.

Har du spørsmål om planprogrammet, kontakt rådgiver Sissel Anette Myhre via e-post eller telefonnummer 48 19 04 35.

I henhold til plan- og bygningsloven kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger mellom Tromsø kommune ved seksjon for eiendom og utbygger Fjellheisen AS om utbyggingsavtale i tilknytning til plan ID 1956 «Detaljregulering Fjellheisen øvre stasjon».

Planen er under arbeid, og ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Kommune- og byutviklingsutvalget (KOBY) den 9. november 2023, sak 56/23.

Se planbeskrivelse og kart i vår innsynsløsning.

Utbyggingsavtalen skal bl.a. beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder, mv.) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale kan sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller per brev til:

Tromsø kommune,
Seksjon for eiendom,
Postboks 6900,
9299 Tromsø.

Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger kan fås fra Frabene AS v/Roger Fagerheim, på e-post roger@frabene.no.

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger mellom Tromsø kommune ved seksjon for eiendom og utbygger Boligbyggelaget Bonord om utbyggingsavtale i tilknytning til plan ID 1934 «Nye Øvre Kroken», vedtatt av kommunestyret 25. januar 2023.

Se planbeskrivelse og kart i vår innsynsløsning.

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Innspill til forhandlingene kan sendes til postmottak@tromso.kommune eller per brev til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø

Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger kan fås fra Boligbyggelaget Bonord v/Ole Vidar Furnes via e-post: ovf@bonord.no.

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger mellom Tromsø kommune ved seksjon for eiendom og utbygger W.H Eiendom AS om utbyggingsavtale i tilknytning til plan ID 1856 «Detaljregulering Eidhaugen», vedtatt av kommunestyret 29.04.2020.

Se planbeskrivelse og kart i vår innsynsløsning.

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, friområder) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Innspill til forhandlingene kan sendes til postmottak@tromso.kommune eller per brev til:

Tromsø kommune
Seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø

Vennligst henvis til sak 23/11658.

Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger kan fås fra W.H Eiendom AS v/William Hansen, på e-post william@blaamannbygg.no eller telefon 99 27 89 07.

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i tilknytning til utbygging på Ringvegen 770.

Utbyggingsavtalen skal blant annet beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vann, avløp og overvann) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale kan sendes til postmottak@tromso.kommune eller per brev til:

Tromsø kommune, seksjon for eiendom
Postboks 6900
9299 Tromsø.

Henvis til sak 23/05981.

Opplysninger om grunnlaget for forhandlinger fås fra Coop Norge Tromsø Eiendom AS hos roald.nilsen@coop.no.

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med.

Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. I begge tilfeller kan alle som ønsker det komme med merknader. Det står i hvert tilfelle hvor man skal sende merknader.

Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst en avis. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.