Eiendomsskatt 

Kort fortalt

  • Det er eiendomsskatt på boliger og fast eiendom. Se beskatningen for din eiendom.
  • Kommunestyret bestemmer størrelsen på eiendomsskatten.
  • Du får tilsendt skatteseddelen i februar. Den viser grunnlaget for eiendomsskatten og hvor mye du skal betale.

For eiendommer med godkjente boenheter, altså bolig og fritidsbolig, er skattesatsen 3,9 promille i 2024. Bunnfradraget for hver boenhet er 145 000 kroner.  

For ikke-boliger, altså næringseiendom, kontorbygg, lager, garasjer på eiendom uten boenhet og ubebygde tomter, er skattesatsen syv promille.

Oversikt eiendomsskatt 2024 (oppdatert 29.02.2024)

Du betaler eiendomsskatten sammen med de kommunale eiendomsavgiftene fire ganger i året, 11. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Eiendomsskatten beregnes av en skattetakst som er fastsatt for hver enkelt eiendom. De fleste eiendommer fikk tilsendt takstgrunnlag ved forrige vanlige taksering i 2006, 2009 og i 2016. Nye eller ombygde eiendommer og bygg får tilsendt nytt takstgrunnlag dersom taksten endres.

Kommunestyret har vedtatt til sammen syv kontorjusteringer av takstgrunnlaget siden forrige vanlige taksering i 2006. Til sammen er takstgrunnlaget økt med 55 prosent.

Detaljert takstgrunnlag sendes ut etter taksering. Den viser hvordan skattetaksten er beregnet.

Eiendommer som har fått ny beregning i 2024 får tilsendt detaljert beregning.

Les mer i eiendomsskatteloven.

Dersom du vil klage på grunnlaget for eiendomsskatten må du sende klagen innen 12. april. Du må oppgi hvilken eiendom (gnr/bnr) den gjelder for, samt en begrunnelse for klagen.

Her kan du sende klagen til oss på e-post.

Du kan også sende klagen via brev til adresse:
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø

Eiendomsskatt og kommunale avgifter må betales innen fristen. Det gjelder selv om du klager på grunnlaget. Ved forsinket betaling påløper rente etter gjeldende satser, fra forfall til betalingen skjer. Dette gjelder selv om det inngås avtale om betalingsutsettelse.
 
Du har betalt når beløpet er kommet inn på kommunens bankkonto. Ved manglende betaling vil du motta gebyrer for purring.

Dersom du ønsker å utsette betalingen, kan du sende oss en e-post med kundenummer.

Noen eiendommer kan få fritak etter søknad:  

  • Bygninger med historisk verdi er automatisk fredet eller vedtaksfredede etter kulturminneloven. Forskriftsfredede bygninger, bygninger som er fredet etter plan og bygningsloven og andre bygninger på byantikvarens ulike lister omfattes ikke av fritaket.
  • Noen eiendommer som er eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål kan fritas for eiendomsskatt.
  • Idrettsanlegg som er åpne for alle kan også søke om fritak.

Det er formannskapet som vedtar fritaket. Fritaket innvilges for ett år av gangen etter søknad.

Søknadsfrist er innen utløpet av skatteåret det søkes fritak for.

Du kan sende søknaden om fritak til oss på e-post.

Du kan også sende den som brev til adresse:
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø

I søknaden må du beskrive hvilken eiendom (gnr/bnr) dette gjelder for, samt en begrunnelse for fritaket.

Ved helt spesielle tilfeller kan du få betalingsutsettelse eller få redusert hele eller deler av eiendomsskatten.

Du kan søke kommunen om kortvarig betalingsutsettelse av utlignet eiendomsskatt. Det er også mulig å søke formannskapet om langvarig utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse.

En grunn til nedsettelse eller ettergivelse kan være at du på grunn av sykdom har fått reduserte inntekter og i tillegg ikke har formue å betale eiendomsskatten med.
En utsettelse kan for eksempel være aktuelt fra et dødsbo er overtatt til privat skifte eller ved åpnet offentlig skifte.

En annen årsak kan være brann eller annen ødeleggelse av bygningen før den er taksert om.

Du kan sende søknaden om reduksjon til oss på e-post.

Du kan også sende den som brev til adresse:
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø

I søknaden må du beskrive hvilken eiendom (gnr/bnr) dette gjelder for, samt en begrunnelse for fritaket.

Dersom du ikke har fått faktura kan det være flere årsaker:

  • Faktura sendes normalt ut digitalt, som e-faktura direkte til din nettbank eller til digital postkasse (Digipost eller E-boks).
  • Det kan være feil i postbehandling som gjør at brevet ikke kommer fram. Brevpost sendes til folkeregistrert adresse.
  • Før vi kan sende deg faktura for nye eller ombygde eiendommer og bygg, må saksbehandlingen med vedtak om skattetakst være ferdig.  
  • Er fakturaen sendt til feil adresse, må du sende oss en e-post med kundenummer og ny adresse.

Som grunnlag for kommunale avgifter og eiendomsskatt brukes bruksareal (BRA). Bruksarealet er alt areal innenfor omsluttende yttervegg, med tilpasning for arealmåling i etasjer med skråtak.


Her finner du føringsinstruks for matrikkelen.

Dersom du mener at arealstørrelsen er feil, må du dokumentere korrekt areal med godkjent takst eller målsatte og godkjente tegninger av bygningen. Husk at eiendomsskatt og kommunale avgifter må betales til fastsatt tid. Dette gjelder selv om du klager på grunnlaget.

E-post: Eiendomsskatt
Telefon: 91 77 40 83

Endringer må sendes skriftlig til oss.