Eiendomsskatt 

Kort fortalt

  • Det er eiendomsskatt på boliger og fast eiendom. Se beskatningen for din eiendom.
  • Kommunestyret bestemmer størrelsen på eiendomsskatten.
  • Du får tilsendt skatteseddelen i februar. Den viser grunnlaget for eiendomsskatten og hvor mye du skal betale.

For eiendommer med godkjente boenheter, altså bolig og fritidsbolig, er skattesatsen fire promille i 2023. Bunnfradraget for hver boenhet er 145 000 kroner.  
 
For ikke-boliger, altså næringseiendom, kontorbygg, lager, garasjer på eiendom uten boenhet og ubebygde tomter, er skattesatsen syv promille.

Oversikt eiendomsskatt 2023

Du betaler eiendomsskatten sammen med de kommunale eiendomsavgiftene to ganger i året, 1. april og 1. oktober. Søknad om fritak må være levert innen utgangen av året.

Eiendomsskatten beregnes av en skattetakst som er fastsatt for hver enkelt eiendom. De fleste eiendommer fikk tilsendt takstgrunnlag ved forrige vanlige taksering i 2006, 2009 og i 2016. Nye eller ombygde eiendommer og bygg får tilsendt nytt takstgrunnlag dersom taksten endres. Kommunestyret har vedtatt til sammen fem kontorjusteringer av takstgrunnlaget siden forrige vanlige taksering i 2006. Til sammen er takstgrunnlaget økt med 51 prosent.

Detaljert takstgrunnlag sendes ut etter taksering. Den viser hvordan skattetaksten er beregnet.

Eiendommer som har fått ny beregning i 2023 får tilsendt detaljert beregning.

Les mer i eiendomsskatteloven.

Dersom du vil klage på grunnlaget for eiendomsskatten må du sende klagen innen 1. mars. Du må oppgi hvilken eiendom den gjelder for, og en begrunnelse for klagen.

Her kan du sende klagen til oss på e-post.

Du kan også sende klagen via brev. Bruk adresse:
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø

Eiendomsskatt og kommunale avgifter må betales innen fristen. Det gjelder selv om du klager på grunnlaget. Ved forsinket betaling påløper rente etter gjeldende satser, fra forfall til betalingen skjer. Dette gjelder selv om det inngås avtale om betalingsutsettelse.
 
Du har betalt når beløpet er kommet inn på kommunens bankkonto. Ved manglende betaling vil du motta gebyrer for purring.

Dersom du ønsker å utsette betalingen, kan du sende oss en e-post med kundenummer.

Du kan også søke om utsettelse av eiendomsskatter på dette skjemaet.

Noen eiendommer kan få fritak:  

  • Bygninger med historisk verdi er automatisk fredet eller vedtaksfredede etter kulturminneloven. Forskriftsfredede bygninger, bygninger som er fredet etter plan og bygningsloven og andre bygninger på byantikvarens ulike lister omfattes ikke av fritaket.
  • Noen eiendommer som er eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål kan fritas for eiendomsskatt.
  • Idrettsanlegg som er åpne for alle kan også søke om fritak.

Det er kommunestyret som vedtar fritaket. Fritaket innvilges for ett år av gangen etter søknad. Søknadsfrist er innen utløpet av skatteåret det søkes fritak for.

Du kan sende søknaden om fritak til oss på e-post.

Du kan også sende den som brev. Bruk adresse:
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø

I søknaden må du beskrive hvilken eiendom det gjelder for og en begrunnelse for fritaket.

Det må søkes innen utgangen av kalenderåret fritaket ønskes for.

Ved helt spesielle tilfeller kan du få betalingsutsettelse eller få redusert deler eller hele eiendomsskatten. Som regel gjelder det dersom du har mistet inntekt.  

Du kan søke kommunen om kortvarig betalingsutsettelse av utlignet eiendomsskatt. Det er også mulig å søke formannskapet om langvarig utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse.

En grunn til nedsettelse eller ettergivelse kan være at du på grunn av sykdom har fått reduserte inntekter og i tillegg ikke har formue å betale eiendomsskatten med. En annet årsak kan være brann eller annen ødeleggelse av bygningen før den er taksert om. En utsettelse kan for eksempel være aktuelt fra et dødsbo er overtatt til privat skifte eller ved åpnet offentlig skifte.

Søk om nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt.

Dersom du ikke har fått faktura kan det være flere årsaker:

  • Det kan være feil i postbehandling som gjør at brevet ikke kommer fram.
  • Før vi kan sende deg faktura for nye eller ombygde eiendommer og bygg, må saksbehandlingen med vedtak om skattetakst være ferdig.  
  • Dersom du har fått fritak fra eiendomsskatten får du ikke faktura.  

Er fakturaen sendt til feil adresse, må du sende oss en e-post med kundenummer og ny adresse.

Som grunnlag for kommunale avgifter og eiendomsskatt brukes bruksareal (BRA). Bruksarealet er alt areal innenfor omsluttende yttervegg, med tilpasning for arealmåling i etasjer med skråtak.

Som grunnlag for kommunale avgifter og eiendomsskatt brukes bruksareal (BRA). Bruksarealet er alt areal innenfor omsluttende yttervegg, med tilpasning for arealmåling i etasjer med skråtak.  
 
Her finner du føringsinstruks for matrikkelen.

Merk! nytt kommunenummer 5401.

Dersom du mener at arealstørrelsen er feil, må du dokumentere korrekt areal med godkjent takst eller målsatte og godkjente tegninger av bygningen. Husk at eiendomsskatt og kommunale avgifter må betales til fastsatt tid. Dette gjelder selv om du klager på grunnlaget.

Eiendomsskatt
Telefon: 91 77 40 83

Endringer må sendes skriftlig til oss.