Fjerning av trær og hekk

Kort fortalt

 • Ved vei eller gang- og sykkelvei skal en hekk ikke være mer enn 50 centimeter over gateplan.
 • Du må sende inn en søknad til oss om du planlegger å felle trær på kommunal eiendom.

Greiner og busker som henger ut i veien kan skape utfordringer for bilister, syklister, rullestolbrukere og fotgjengere. Vegetasjon kan også gjøre det vanskelig å se trafikk- og veiskilt.  

Der det er avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei skal hekken aldri være høyere enn 50 centimeter over gateplan. Greiner skal heller ikke være i veien for gatelys, veiskilt og veimerking.

Om du ikke selv beskjærer trær og busker på eiendommen din, vil vi måtte kutte det som stikker ut i veien.

Før du søker må vi minne om at trær er viktige for trivsel og har gunstig effekt på menneskers helse i Tromsø. I tillegg er det viktig å sikre det biologiske mangfoldet i nærområdene våre. Dette ligger til grunn for våre vurderinger.   

Felling av trær kan være aktuelt: 

 • Ved akutt fare for skade på person eller eiendom på grunn av treets tilstand eller plassering. 
 • Når treet kaster skygge på store deler av hagen, terrassen eller balkongen. 
 • Er årsak til at det kommer lite lys inn i huset. Ettermiddagssola er gjerne den som er mest ettertraktet. 
 • Når trærne har mistet sin funksjon eller estetiske verdi på grunn av skade, sykdom eller lignende. 

Søknad om felling av trær som vanligvis ikke blir godkjent: 

 • For å oppnå bedre utsikt fra noen tomter, f.eks. «topping» av trær. Snittet på toppen medføre at råte sprer seg nedover i stammen, noe som vil forkorte levetiden til treet. Treet vil også få mange nye skudd med dårlig feste, som lett kan brekke i vind. 
 • For å minske nedfall av løv og nåler. 
 • Hvis grunnen for søknaden er at det ikke har vært trær i friområdet ved innflytting, og trærne har vokst i denne tiden. 
 • Hvis de kaster kun skygge på mindre deler av eiendommen eller bare få timer om dagen. 
 • Dersom trær forstyrrer parabolsignaler. 

Slik søker du: 

For å søke, må du fylle ut et elektronisk søknadsskjema. 

Kommunen behandler søknadene fortløpende. Saker som handler om sikkerhet, prioriteres. 

Husk dette: 

Du må legge ved et kart som viser eiendomsgrenser, og du må merke av hvilke trær du ønsker å få fjernet.  

Marker i kartet på følgende måte:  

• Sett kryss for enkelttrær som ønskes tatt ut 

• Bruk skravert felt ved uttak av tregrupper 

• Marker berørte boliger 

Du kan også legge ved bilder. Kartet og eventuelle bilder må lastes opp som vedlegg til søknaden. 

Bor du i borettslag er det styret som skal sende inn søknaden, ikke enkeltpersoner. Beboere må bli enige om felling av trær før de søker. 

Søknadsbehandling 

Gjeldende lovverk som vil ligge til grunn er granneloven (naboloven), plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. I tillegg kommer estetiske vurderinger og en vurdering av trærnes betydning for nærområdet, nærområdet for eksempel klimatiske forhold, biologisk mangfold på stedet og om det er skadelig eller ubeleilig for søker.  

Vanligvis gjennomføres det en befaring før beslutningen tas, med mindre at kapasitet i vår- og sommersesongen er begrenset. Dette kan føre til lengre saksbehandlingstid enn normalt. Det sendes som regel skriftlig svar på søknaden når saken er behandlet. 

Husk eventuelle naboer 

Hvis flere naboer blir berørt, må du oppgi navn og adresse til aktuelle naboer. Naboene må opplyse om de er enige eller uenige i søknaden. Et slikt samtykke kan du laste opp som vedlegg i den digitale søknaden. Merk at granneloven (naboloven) sier at tre som står nærmere eiendomsgrenser enn 1/3 av høyden, kan bare fjernes om det ikke er viktig for eieren, det vil si kommunen eller naturmangfoldet på stedet. 

Søknadsfrist og tidsrom for felling 

Du kan søke gjennom hele året. Vi tar kontakt med deg dersom vi trenger mer informasjon, eller det er behov for en befaring. 

Avgjørelser som blir vedtatt er ikke et enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages etter forvaltningsloven. 

Når kan treet felles?  

Arbeidet må utføres utenfor hekkesesongen for fugl. Det blir derfor normalt ikke gitt tillatelse til å felle tre i perioden 1. april til 1. august. Sikkerhetssaker er et unntak. 

Arbeid i kommunal regi blir i hovedsak iverksatt i løpet av høsten eller vinteren. 

Gjennomføring av felling 

I svarbrevet vil det gå fram hvordan arbeidet skal gjennomføres, vanligvis på en av disse måtene: 

 • Vanligvis må du selv stå for felling av treet, beholde veden, og sørge for rydding av området. 
 • Den som utfører felling må ha nødvendig kompetanse og utstyr. Felling gjøres på eget ansvar for seg selv og omgivelsene. 
 • I noen tilfeller ønsker vi i kommunen likevel å utføre arbeidet, for eksempel med hensyn til sikkerhet eller dersom det er behov for en fagmessig beskjæring av treet. 
 • For område som kommunen drifter, slik som parker, lekeplasser og ball løkker, er det normalt kommunen som skal felle og rydde. 

Hva koster det? 

Det er du som søker som må dekke kostnadene for fellingen hvis ikke annet er avtalt. Dersom du ikke rydder slik som det er krav om, må du også dekke kommunens kostnader. 

I noen tilfeller dekker kommunen kostnadene ved trefelling, for eksempel når tre må felles av sikkerhetsmessige hensyn. 

Ulovlig felling 

Ulovlig felling av tre anmeldes. Kommunen kan også kreve gjenplanting eller erstatning. 

Klage 

Fristen for å klage er tre uker etter at du mottatt svar på søknaden. Dersom du ønsker å klage, er det viktig at du beskriver hva du vil klage på og hva du ber om, eller forslag til hva som kan endres i vedtaket. 

Dersom det gjelder tre på privat naboeiendom, må du bli enig med den som er grunneier. Se granneloven (naboloven) for rettledning. 

På privat eiendom er det grunneier som har råderett, med mindre du bor i et område med spesielle reguleringsbestemmelser knyttet til vegetasjon og trær. 

Det anbefales at man i første omgang komme til enighet med grunneier. Dersom man ikke kommer til enighet, kan man se til naboloven for å få hjelp til å avgjøre saken.