Søke om dispensasjon

Kort fortalt

  • Dispensasjon er det samme som unntak.
  • Hvis du ønsker å bygge noe som er i strid med en lov, forskrift eller plan, kan du søke om dispensasjon.
  • Du er ikke garantert dispensasjon, selv om du søker om det.  

Du kan velge om du vil søke om dispensasjon før du sender selve byggesøknaden, eller om du vil sende alt samlet. En dispensasjonssøknad og en byggesøknad skal ha flere av de samme vedleggene.

Hvis du vil søke om unntak fra flere bestemmelser, må du legge ved én dispensasjonssøknad for hver av bestemmelsene.

  • Hvilken bestemmelse søker du om unntak fra og hvorfor mener du at du skal få bygge i strid med denne bestemmelsen?  

Hvis du ikke svarer på dette punktet i søknaden om dispensasjon, kan vi ikke regne søknaden din som fullstendig. Vi vil da be om at du ettersender disse opplysningene, noe som vil gjøre at det tar lengre tid før du får svar på søknaden.

  • Hvordan ivaretar du hensynet til bestemmelsene du søker unntak fra? 

Bestemmelser i lover, forskrifter og reguleringsplaner er der av en grunn. De skal sikre at vi tar hensyn til noe eller noen. Det er derfor viktig at du i dispensasjonssøknaden skriver hvordan det du skal bygge, ivaretar bestemmelsens hensyn i størst mulig grad.

  • Hvordan er fordelene ved at du får lov til å bygge større enn ulempene?  

Her sier loven at kommunen må gjøre en «samlet vurdering» av fordeler og ulemper. Blant annet skal vi vurdere konsekvensene for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Det er derfor viktig at du i dispensasjonssøknaden skriver hvorfor fordelene er større enn ulempene. Vi har vanligvis ikke lov til å vektlegge søkerens personlige forhold i vurderingen vår. For eksempel at du har lyst på større plass fordi du venter barn.  

Når vi behandler søknader om dispensasjon fra en bestemmelse, er det særlig tre ting vi må legge vekt på i vurderingen vår:

  • At hensynet til bestemmelsen det søkes om unntak fra, likevel blir ivaretatt.
  • At fordelene for alt og alle som blir berørt av et unntak, er større enn ulempene.
  • At statlige og regionale rammer og mål blir fulgt, for eksempel bygging i strandsonen eller nært et vassdrag.

Hvis du søker om dispensasjon fra en plan, for eksempel en reguleringsplan, sier loven at vi skal legge særlig vekt på statlige eller regionale rammer og mål. Det betyr at kommunestyret, et departement eller en annen myndighet kan komme med føringer. Disse må vi må ta hensyn til når vi behandler dispensasjonssøknader.  

Det tar inntil tolv uker å behandle en søknad om dispensasjon. Du får svaret på søknaden, et vedtak, sendt i posten eller digitalt.  

Dersom dispensasjonen berører saksområdene til fylkeskommune eller andre statlige myndigheter (sektormyndigheter) skal saken sendes på høring. Da kan saksbehandlingen ta lengre tid.