Slik finner du og leser en reguleringsplan

Kort fortalt

  • En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan som styrer utviklingen av et avgrenset område.
  • I planen står det hvordan eiendommen din kan brukes og hva som kan bygges på den.
  • For fagfolk: Se egen side for reguleringsplanveileder

En reguleringsplan består av et plankart med reguleringsbestemmelser og en planbeskrivelse. Det er plankartet som legger føringer for framtidig bruk av området. Dette kan for eksempel handle om størrelse, høyde og hvilket formål eiendommen har: Skal det være en privatbolig, friområde, vei eller annet på eiendommen?  

Til plankartet er det knyttet et sett med reguleringsbestemmelser som mer detaljert beskriver hvordan områdene i plankartet kan utnyttes. Planbeskrivelsen redegjør for hvordan plan og bestemmelser kan gjennomføres.

Reguleringsplanen er rettslig bindende fra kommunestyret har vedtatt den. Reguleringsplanen legger føringer og bindinger for hvordan området skal brukes. Dersom du planlegger å endre på bygg eller et nybygg på din eiendom, er det viktig at du undersøker den gjeldende reguleringsplanen før du igangsetter arbeidet. Planen definerer nærmere hvordan området skal brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares og så videre. Ofte inneholder reguleringsbestemmelsene regler for utbyggingsrekkefølgen.

Eksempel: I bestemmelsene til reguleringsplanen for Templarheimen, ble det stilt krav om at adkomstveien og turløyper skulle utbedres før Tromsøbadet ble bygget.

Områderegulering
Den utarbeides av kommunen og er styrende for utviklingen i et større område, for eksempel nordbyen.

Detaljregulering
Den tar for seg mindre områder eller noen tomter med mer detaljerte beskrivelser av hva som kan bygges, for eksempel politistasjonen langs Stakkevollvegen. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men planforslaget må utarbeides av fagkyndige og vedtas av kommunestyret.

Du finner en oversikt over aktive planer for Tromsø kommune her.

  1. Her finner du reguleringsplanen for et bestemt område. Søk opp adresse eller gårds- og bruksnummer.
  2. Trykk deretter på Tromsø kommunes logo med teksten «kartlag». Du får da opp en rekke alternativer som du kan hake av. Et eksempel er «reguleringsplan». Dersom du haker av ordet «reguleringsplan» markeres området som gjeldende.
  3. Dersom du ønsker å finne fram bestemmelsene for én spesifikk tomt, klikker du på den bestemte boligen eller tomten.
  4. Trykk på «flere kartlag». Marker punktet «reguleringsplan på bakken».
  5. Ved å klikke deg videre inn på fanen «reguleringsplan på bakken» ser du et underpunkt som heter «reguleringsplan». Gå inn på den fanen og klikk deg inn i «Planregister».
  6. På denne siden vises de fleste av dokumentene som finnes om eiendommen. Under avsnittet plandokumenter finner du blant annet bestemmelser og vedtak tilknyttet eiendommen.

Det er ikke alle områder i Tromsø kommune som er dekket av reguleringsplaner. Der det ikke er reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder. I slike tilfeller, går du fram på samme måte som beskrevet over, men klikk deg inn på «kommuneplan» istedenfor «reguleringsplan».  
 
I mange tilfeller er det krav om reguleringsplan før man kan gjennomføre større tiltak i uregulerte områder.