Hopp til hovedinnhold

Planer under oppstart

Kort fortalt

  • Private og offentlige aktører kan varsle oppstart av planarbeid.
  • Her finner du informasjon om hvordan du kan komme med merknader til planer som er i oppstartsfasen.

Detaljregulering: Trase for hovedledning til fastlandet – plan 1955

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles igangsetting av planarbeid for detaljregulering for trase for hovedledning til fastlandet. Grunneiere/naboer varsles direkte.

Hensikten med planen er å legge til rette for forsterkning av vannforsyningen til fastlandet. Trafikksikker skolevei og parkering skal også vurderes. Planområdet utgjør et areal på totalt 41 dekar, hvorav 20 dekar på land og 21 dekar i sjø.

Frist for innspill er 31. januar 2023

Norconsult bistår Tromsø kommune i planarbeidet og innspill sendes til Norconsult ved: herbjorg.arntsen@norconsult.com eller per post til: Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad.

Når private eller offentlige aktører har satt i gang et planarbeid, skal dette varsles. Berørte i nærområdet varsles direkte om slik oppstart, men også andre kan komme med merknader.

Varselet skal inneholde opplysning om planområdet, hvor man kan får mer informasjon og hvordan du kan sende inn merknader.