Planer under oppstart

Kort fortalt

  • Private og offentlige aktører kan varsle oppstart av planarbeid.
  • Her finner du informasjon om hvordan du kan komme med merknader til planer som er i oppstartsfasen.

Detaljregulering: Trase for hovedledning til fastlandet – plan 1955

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles igangsetting av planarbeid for detaljregulering for trase for hovedledning til fastlandet. Grunneiere/naboer varsles direkte.

Hensikten med planen er å legge til rette for forsterkning av vannforsyningen til fastlandet. Trafikksikker skolevei og parkering skal også vurderes. Planområdet utgjør et areal på totalt 41 dekar, hvorav 20 dekar på land og 21 dekar i sjø.

Frist for innspill er 31. januar 2023

Norconsult bistår Tromsø kommune i planarbeidet og innspill sendes til Norconsult ved: herbjorg.arntsen@norconsult.com eller per post til: Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad.

Detaljregulering for Fjellheisen øvre stasjon – plan 1956

Hamran/Johansen Arkitekter AS varsler med dette om oppstart av detaljregulering for Fjellstua og utearealer på fjellheisplatået. Varselet gjøres i medhold av plan og bygningslovens § 12-8.

Samtidig varsles parallell behandling av plan og byggesak, jf. pbl §§ 1-7 og 12-15.

Formålet med planen er å stadfeste i reguleringsplan etablert arealbruk på øvre stasjon og fjellstua, samt å legge til rette for nybygg. Videre skal planen legge til rette for opparbeiding av utomhusarealene mot Storsteinen, jfr. forarbeidet som er utført i samarbeid med Tromsø kommune ved enhet for park, idrett og friluft.

Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning. Konklusjonen i oppstartsmøte med Tromsø kommune var at planen ikke omfattes av forskriften. Dette omtales også i referat fra
oppstartsmøte.

Naboer og grunneiere varsles i eget brev.

Planavgrensningen kan sees på Kommunekart.com

Frist for innspill er 6. februar 2023

Eventuelle kommentarer kan sendes til lars@haja.no eller til:

Hamran/Johansen Arkitekter AS
Akershusstranda 15
0150 Oslo

Når private eller offentlige aktører har satt i gang et planarbeid, skal dette varsles. Berørte i nærområdet varsles direkte om slik oppstart, men også andre kan komme med merknader.

Varselet skal inneholde opplysning om planområdet, hvor man kan får mer informasjon og hvordan du kan sende inn merknader.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.