Si din mening om en plan

Kort fortalt

  • Alle innbyggere i Tromsø kommune har rett til å komme med merknader til planer som er under arbeid.
  • Hvis du er direkte berørt av en plan, kan du klage på en vedtatt plan.

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med. Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle. Planforslaget legges ut på rådhuset og på våre nettsider.

Ved offentlig ettersyn er det som regel en merknadsfrist på seks uker. Normalt behandles ikke merknader eller innsigelser som er levert etter fristen, med mindre utsatt frist er avtalt.

Hvis du er direkte berørt av en plan, det vil si at du er part i saken, har du rett til å klage på en vedtatt plan. Du kan ikke klage på kommunestyrets vedtak om kommuneplan.

Klagen skal nevne det vedtaket du klager på, og den eller de endringene du ønsker. Du bør også nevne din begrunnelse for å klage og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Du må signere klagen.

Klagefristen er tre uker fra den dagen brevet om vedtaket kom fram. Du må ha postlagt klagen innen fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det er uklart om du har klaget i rett tid, ber vi deg om å oppgi når vedtaksbrevet kom fram.
 
Dersom du ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan du kreve å få det. Du må be om begrunnelse i løpet av klagefristen. Du får da en ny frist. Fristen begynner å løpe fra det tidspunkt du mottar begrunnelsen.
 
Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks.

Du kan imidlertid søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort.
 
Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning 
Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Du kan se dokumentene i innsynsportalen. Du kan også henvende deg til seksjon for byutvikling.  

Der kan du også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandling ellers.
 
Kostnader ved klagesaken 
Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller en advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også særskilt adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, for eksempel til advokatbistand. Normalt er det et vilkår at det organet som har fattet det første vedtaket, har gjort en feil slik at det blir endret. Fylkesmannen vil om nødvendig orientere deg om retten til å kreve dekning for sakskostnader.

Klagen sendes i posten til:

Tromsø kommune
Seksjon for byutvikling
Postboks 6900
9299 Tromsø

Dersom vedtaket ikke blir endret som følge av klagen, sender vi den videre til Fylkesmannen for avgjørelse.