Vedtatte planer

Kort fortalt

 • Få en oversikt over alle vedtatte areal- og reguleringsplaner i et område du er interessert i.
 • Se oversikt over vedtatte utbyggingsavtaler.
 • Du finner fram i kartet ved å søke på sted, plannummer eller klikke på et skravert område.

 • Kommunedelplan for kulturmiljø, vedtatt i kommunestyret 22. mai 2024. Planen legger til rette for at viktige kulturminner, miljøer og landskap kan tas vare på og være ressurser for samfunnet. Planen inneholder en strategi for kulturmiljøvernarbeidet i kommunen og en tiltaksplan. Bevaring av kulturmiljø ses som et aktivum i stedsutvikling, næringsutvikling og grønn omstilling. Se alle saksdokumenter til kommuneplan for kulturmiljø under sak 0069/24.
 • Plan 1929 – Detaljreguleringsplan for Kræmer Brygge nordøst, vedtatt i kommunestyret den 20. desember 2023. Formålet er å tilrettelegge for et bymessig område med en ny kanal og en sammenhengende byromsstruktur, og en ny, mer urban og variert bebyggelse. Det legges til rette for et boligområde med tilhørende fellesprivate utearealer nord for kanalen, og et nytt kontorbygg sør for kanalen med byrom mot denne.
 • Plan 1753 – Steinbruddet i Kroken – Endring etter forenklet prosess. Se saksdokumenter, vedtak og vedlegg i møtekalenderen.
 • Plan 1936 – Detaljreguleringsplan for Eide handel. Planen legger til rette for videreutvikling av Eide handel. Dette innebærer en utvidelse av handels, service- og produksjonslokalene. Planen ble vedtatt i kommunestyret 27. september 2023, i sak 105/23.
  Les saksdokumenter til planenvedtak og vedlegg (klikk på vedlegg 22).
 • Plan 1904 – Detaljreguleringsplan Steinerskolen med plankart og reguleringsbestemmelser datert 25. august 2022. Planens hovedmål er å legge til rette for oppføring av nytt undervisningsbygg til Steinerskolen samt å gi vern til det eksisterende skolebygget. I planen sørges det også for gode adkomstforhold og traseer for gående og syklende. Kommunestyret vedtok i møte 21. juni 2023 (sak 71/23)
  Se dokumenter i møtekalenderen
 • Plan 1854 – Detaljregulering for Varden borettslag. Endringen gjelder krav til begrensing av kranhøyder av hensyn til flysikkerheten. Kommunestyret vedtok i møte 29. mars 2023 (sak 31/23) endring av bestemmelser i plan 1854.
  Se dokumenter i møtekalenderen

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Klage sendes på e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller som brev til:

Tromsø kommune
Seksjon for byutvikling
Postboks 6900
9299 Tromsø

Frist: Innen tre uker fra kunngjøringsdato.

Se plan- og bygningslovens krav om erstatning eller innløsning. Krav må settes fram innen tre år. Seksjon for byutvikling kan gi nærmere opplysninger på telefon 77 79 00 00.

Vedtatte planer er planer for et bestemt område som er vedtatt i kommunestyret. En plan gjelder fra det øyeblikket den ble vedtatt i kommunestyret.

En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og utbygger om utbygging av et område som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet, og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.

Du finner fram i kartet ved å søke på sted, plannummer eller ved å manøvrere deg til riktig sted ved å dra i kartet og klikke på et skravert område.