Arealplan

Kort fortalt

 • En arealplan er beskrivende for hvordan arealene innenfor et område kan brukes og hva slags bebyggelse som tillates.
 • En arealplan består av et plankart, bestemmelser og en planbeskrivelse.
 • Din eiendom kan være berørt av flere arealplaner.

Arealplaner forteller hvor og hvordan vi skal planlegge, bebygge eller ta i bruk et område. Planen brukes til å bestemme hvilket formål et område skal ha, det vil si hva det skal brukes til.

Planleggingen handler om forvaltning av arealer, altså hvor vi kan bygge og hvor vi ikke bør bygge, for å kunne sikre et trygt og bærekraftig samfunn.

 • Hvor skal vi bo?
 • Hvor skal vi ha skoler, barnehager, butikker, lagerhaller eller jordbruk?  
 • Trenger vi flere veier?
 • Hva med bevaring av kulturminner, sjeldne planter eller turområder?

Det er plan- og bygningsloven som bestemmer hvordan planleggingen skal gjøres. Både staten, fylket eller én eller flere kommuner kan sammen lage og vedta en arealplan. Privatpersoner kan også komme med forslag.

Det er kommuneadministrasjonen som lager kommunale planer og som behandler private planforslag.

Til slutt er det kommunestyret som avgjør om en plan skal vedtas eller ikke.

Tromsø kommune har en overordnet plan som gjelder hele kommunen. Den heter kommuneplanen og består av en arealdel og en samfunnsdel.

Arealdelen bestemmer bruken av arealet i hele kommunen og i kommunens ulike områder. Samfunnsdelen handler om hva som er de overordnede målene for hele kommunen som samfunn. Alle arealplaner må ta hensyn til prioriteringene som er gjort i denne.

I plan- og bygningsloven er det seks hovedkategorier for hvilken bruk et område skal ha:

 • bebyggelse og anlegg
 • samferdselsanlegg og infrastruktur
 • grønnstruktur
 • forsvaret
 • landbruks-, natur- og friluftsformål, og reindrift (LNFR)
 • bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsoner

Under hver av disse kategoriene kan det være flere punkter, som for eksempel boligbebyggelse, vei, turdrag og akvakultur. Slik definerer arealplaner også rammene for hvordan reguleringsplaner skal utformes.

Les mer om kommuneplanen.

Les mer om reguleringsplaner.

Tromsø kommune har en overordnet arealplan. Denne gjelder fra 2017 og fram til 2026.

Les om den gjeldende arealplanen og se kart.

Nå er arbeidet i gang med å revidere og fornye kommuneplanens arealdel, KPA, for perioden 2023 - 2034.

Det har kommet mange innspill og merknader, og disse kan du se nedenfor. Gjør følgende når du har åpnet lenken nederst i teksten:

Velg avansert søk – skriv inn 2020 i feltet for saksår og 05925 i feltet for saksnr.

Her ser du hvilke innspill og merknader som kom innen fristens utløp.