Slik søker du om å bygge, rive eller endre

Kort fortalt

 • Før du går i gang, må du vite hva som er tillatt å gjøre på din eiendom.  
 • Du må bestille et situasjonskart, tegne inn hva du planlegger å gjøre og varsle dine naboer om endringene.
 • Vi gjør oppmerksom på at det sommertid må påregnes noe lenger svar- og behandlingstid i byggesaker.

Før du går i gang med prosjektet ditt trenger du å vite hva som er tillatt å gjøre på eiendommen din. Det finner du ut ved å gå igjennom disse punktene:

 • Reguleringsplanen for området 
 • Kommuneplanens arealdel 
 • Relevante lover og forskrifter 
 • Eventuelle tinglyste rettigheter til areal på eiendommen din 

Du kan lese mer om planer, lover og tinglyste rettigheter her.

Situasjonskart kan bestilles på to ulike måter:

Alternativ 1: Skriv ut situasjonskart gratis på egenhånd i kommunekartet.

Alternativ 2: Bestill via infoland.ambita.com eller ePlassen.no. Der kan du bestille situasjonskart gjennom kommunens automatiserte løsning. Du kan også bestille hele situasjonskartpakken som inneholder:

 • Situasjonskart
 • Naboliste
 • Gjeldende arealplaner (plankart og bestemmelser)
 • Matrikkelkart
 • Matrikkelrapport
 • Eiendomsrapport

Opplysningene blir levert til din epost i løpet av 15-20 minutter.

Merk! nytt kommunenummer 5401.

Når du har fått situasjonskartet; tegn inn det du har tenkt å gjøre.

Hvis du skal bygge
Tegn inn plasseringen med mål på byggverk, avstand til nabogrense, avstand til midten av offentlig vei og avstand til nærmeste bygg på naboeiendommen. Tegn så avstand til nærmeste bygg på eiendommen. Angi avstand som strek på kartet med mål.

Hvis du skal rive
Sett kryss på det du skal rive på situasjonskartet. Skal du rive en del av et bygg, markerer du på situasjonskartet hvilken del du skal rive.  

Hvis du skal endre bruk av arealet
Mål opp og tegn inn avstanden fra rommet du skal endre til nærmeste nabogrense.  

Vi trenger å få tegninger av både plan, snitt og fasade i målestokk 1:100, for å kunne behandle søknaden din.  

Tegn en fasade som viser det du skal bygge. Ta med fasadene som endrer seg, dersom det er et tilbygg. Om du har fått tegninger fra en leverandør, som for eksempel en garasje, kan du bruke deres tegninger.  

Snitt er vertikalsnitt gjennom bygningen. Det skal blant annet vise høyde til møne og gesims fra terrenget og etasjehøyder. Ulike reguleringsplaner kan ha forskjellige krav til avstand fra terreng til møne og gesims. Derfor er det lurt å sjekke at reguleringsplanen du bruker er korrekt for din eiendom.  

Tegn en plantetegning som viser romløsning, plassering av vinduer og dører, størrelse på rom og fastmontert innredning. Et eksempel på en fastmontert innredning er toalett. Husk at du må sette mål på plantegningen din.  

Avklaringer du gjør på forhånd sparer deg for tid og penger:

Skal du gjøre noe som krever behandling fra en annen myndighet, for eksempel om du skal gjøre endringer på et vernet bygg. Da må du søke om tillatelsen fra myndigheten før du sender byggesøknaden din.  

I informasjonskartet du har fått, finner du også en oversikt over hvem som regnes som naboene dine. Hovedregelen er at du alltid skal varsle naboene dine om byggearbeid som kan berøre dem. De har 14 dager på å komme med merknader til planene dine. Hvis de ikke kommer med noen merknader, kan du sende inn søknaden din slik den er. Husk å legge ved kvittering på at du har varslet dine naboer.  

Hvis noen av naboene dine har merknader å komme med, har du to alternativer:

 1. Du kan endre planene dine slik at naboen ikke lenger har noe å bemerke. Når du endrer planene dine, endrer du søknaden din. Du må da varsle naboene dine på nytt.  
 2. Du kan sende inn søknaden slik den er. Merknadene fra naboene må da legges ved. Du må begrunne hvorfor du ikke tar merknaden til følge.  

Du kan lese mer om nabovarsel her.

Søknadsskjema finner du her.

Søknaden skal inneholde

 • Standard situasjonskart i målestokk 1:500 som er under ett år gammelt.
 • Tegninger av plan, snitt og fasade i målestokk 1:100. 
 • Terrengprofil for å se hvordan du kan plassere bygget på tomta, dersom det er krav til det i reguleringsplanen. Bruk fagfolk for å sjekke dette.  
 • Nabovarsel som er signert av naboer og gjenboere.  
 • Søknad om dispensasjon hvis du skal bygge i strid med regelverket.  
 • Eventuelle vedlegg som for eksempel godkjenninger eller uttalelser.  

Du kan starte med byggingen når du har fått tillatelse fra kommunen. Du har også mulighet til å trekke tilbake søknaden din før den er ferdig behandlet.  

Du kan klage på vedtaket om du er uenig.

Når du har ferdigstilt bygget, må du søke om å få en ferdigattest. Det er vi som utsteder denne.  

Les om hvordan du ordner ferdigattest.

Syns du det er utfordrende å forstå seg på reglene, eller trenger du hjelp?  

Les mer om hvordan vi kan hjelpe.