Hvilke lover og regler må du følge i byggesaker?

Kort fortalt

  • Når du skal i gang med mindre byggeprosjekter er det planer, lover og regler du må følge.
  • Vær oppmerksom på at andre bestemmelser også kan være relevante for byggeprosjektet ditt.

En reguleringsplan inneholder regler for hva vi kan gjøre på en bestemt eiendom. Når du skal gjøre endringer på eiendommen din, bør du begynne med å lese og sette deg inn i reguleringsplanen som gjelder for nettopp denne eiendommen. Den kan inneholde regler som påvirker byggeprosjektet ditt.  

Les mer om reguleringsplaner her.

Søk og finn reguleringsplanen din her.

Kommuneplanens arealdel kan inneholde regler for hva du kan gjøre på eiendommer i Tromsø kommune. Det som står i KPA vil vanligvis overstyre det som står i eldre reguleringsplaner. En reguleringsplan anses som eldre dersom den er vedtatt før 01.01.2006.

Noen ganger kan såkalte tinglyste rettigheter til en eiendom påvirke byggeplanene. Det betyr at andre kan ha rettigheter knyttet til arealer på eiendommen din. For eksempel kan naboen din ha rett til å legge eller bruke en vei over eiendommen. Det kan også hende at du har rettigheter til naboens eiendom. Vi anbefaler at du sjekker om eiendommen din har tinglyste rettigheter.  

Eventuelle tinglyste rettigheter finner du i Kartverkets informasjon om eiendommen din.

Søk og finn eiendommen din her.

Plan- og bygningsloven (PBL)
Plan- og bygningsloven inneholder overordnede bestemmelser om byggesøknader og krav til byggverk.

Byggteknisk forskrift (TEK17)
Byggteknisk forskrift inneholder tekniske krav til byggverk, deriblant krav om måling av radon.

Byggesaksforskriften (SAK10)
Byggesaksforskriften handler om hvordan saksbehandlere skal behandle byggesøknader.

Lov om vegar (veglova)
Veglova inneholder regler om blant annet avkjørsler og avstand til vei når du skal bygge.

Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)
Grannelova, også kalt naboloven, inneholder generelle regler om forhold og forpliktelser mellom naboer.

Lov om grannegjerde (grannegjerdelova)
Grannegjerdelova inneholder regler for gjerder mellom naboeiendommer.

Om kvikkleire på NVE.no
Spørsmål og svar om NVE sin veileder for kvikkleire.