Når må du varsle naboen?

Kort fortalt

 • Hovedregelen er at du alltid skal varsle naboene om byggearbeid som kan berøre dem.
 • Du trenger ikke varsle om små endringer du gjør utendørs. Dette gjelder endringer som dine naboer ikke kan se fra sine eiendommer.  
 • Framgangsmåten for nabovarsel finner du her.

Før du søker om å få bygge noe på eiendommen din, må du varsle naboer og gjenboere. En nabo har felles grense med eiendommen du skal bygge på, mens en gjenboer ligger på andre siden av et åpent areal i tilknytning til eiendommen din. Det kan for eksempel være noen som har eiendom på andre siden av veien, innkjørselen eller et friområde i tilknytning til eiendommen din.   

Det er ikke sikkert at du har oversikt over hvem som er dine naboer og gjenboere. Da kan det være lurt å besøke nettstedet Ambita. Trykk på den boksen som heter «søk og bestill eiendomsinformasjon». Ved å skrive inn din adresse i søkefeltet vil du få opp en oversikt over hvem som er dine naboer og gjenboere.   

 • En beskrivelse på hva du skal gjøre. Det må være så tydelig at naboer og gjenboere forstår om dine planer berører dem eller ikke.  
 • Nabovarselet som du sender skal inneholde samme dokumentasjon som søknaden din. Les mer om nabovarsling i byggesaksforskriften.
 • Dersom byggingen krever dispensasjon, må du oppgi det.
 • Du må også oppgi en frist for når du skal ha mottatt eventuelle merknader fra naboene. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for dem.  

Alle naboene og gjenboerne dine skal få en nabovarsel. Du kan bruke en eller flere av disse leveringsmåtene:  

 • Personlig overlevering. Leverer du nabovarselet på døra, kan naboen signere med en gang på at de har mottatt varselet. Hvis naboen ikke har noen innvendinger, kan de signere på at de samtykker der og da.  
 • Send en e-post eller en tekstmelding. Varselet er kun gyldig hvis mottaker bekrefter at varselet er mottatt. Automatisk svar er ikke nok.  
 • Sende rekommandert. Husk å få posten til å kvittere for hvem du har varslet. Svarfristen begynner å løpe fra datoen på kvitteringen. Naboen trenger ikke svare.  
 • Sende digitalt via Altinn. Svarfristen begynner å løpe fra datoen du sender varselet. Naboen trenger ikke svare. Se hvilke søknadsløsninger som tilbyr digitalt nabovarsel her.

Du må ta imot alle merknader som naboene har til nabovarselet ditt. Du kan endre byggeplanene dine med hensyn til merknadene før du sender byggesøknaden til kommunen. Hvis du endrer mye eller til noe som får betydning for andre naboer, må du sende nytt nabovarsel. Du må legge ved dokumentasjon på at naboene er varslet i byggesøknaden din og forklare hvordan du eventuelt har tatt hensyn til merknadene.  

Du må sende nytt nabovarsel dersom det går mer enn ett år fra du sendte nabovarselet, til du sender byggesøknaden til kommunen.