Mindre, frittliggende bygninger

Kort fortalt

 • Informasjon og prisoversikt til deg som skal bygge, rive eller endre mindre, frittliggende bygninger (garasje, uthus, grillhytte, vedskjul eller sykkelskur).

Størrelsen på det du bygger avgjør hvor mye det blir å koste. Er det andre ting du må søke om i tillegg, kan dette også påvirke prisen. Dette kan for eksempel være dispensasjoner. Vi sender deg faktura etter at vedtaket er gjort.

En mindre frittliggende bygning må stå minst én meter unna andre bygninger på eiendommen. Eksempler på mindre, frittliggende bygninger er garasje, vedskjul og sykkelskur.

Hvis det står nærmere enn en meter, regner vi det som et tilbygg. Ingen kan bo i denne type bygning. Hvis noen skal bo i den, regner vi det som en bolig. Da er det andre regler som gjelder og fagfolk skal søke for deg.

For å slippe å søke må bygningen:

 • Ha en samlet grunnflate på inntil 50 kvadratmeter.
 • Ikke gi større utnyttelsesgrad enn det som er tillatt på eiendommen din.  
 • Ligge minst én meter fra nabogrense.  
 • Ligge minst én meter fra andre bygninger på eiendommen.
 • Være uten kjeller.
 • Ha en gesims under eller lavere enn tre meter.
 • Ha et møne under eller lavere enn fire meter.
 • Ikke bygges over ledninger og kabler. Du kan bestille oversikt over ledninger på gravemelding.no.
 • Følge planer, lover og forskrifter.
 • Stå på en eiendom som allerede har en bolig.
 • Ikke brukes som bolig.  

Det er en del bygninger du ikke trenger å søke for å kunne bygge.
Disse finner du veiledning og verktøy om på DIBK.

Du kan søke selv når den mindre frittliggende bygningen:

 • Har et samlet bruksareal eller grunnflate på inntil 70 kvadratmeter.
 • Ligger minst fire meter fra nabogrensen. Skal du bygge nærmere, trenger du tillatelse fra naboen.
 • Ikke brukes som bolig.
 • Ikke har mer enn én etasje.

Bygget kan ha et loft, så lenge det er mindre enn én tredjedel av bruksarealet til etasjen under.

Hvis du skal bygge noe som ikke oppfyller kravene over, må du ha fagfolk til å søke for deg.  

Hvis du søker selv, er det du som har ansvaret for at lover, forskrifter og planer blir fulgt.

Se hva som gjelder for eiendommen din.

Så lenge det er søknadspliktig, må du varsle naboene dine. Hvis du ikke trenger å søke, trenger du heller ikke å varsle. Vi anbefaler likevel at du snakker med dem som kan bli berørt av byggeprosjektet ditt.  

Hvis du skal bygge nærmere nabogrensen enn fire meter, må naboen din godkjenne byggeprosjektet. Da må naboen din skrive under på en avstandserklæring, og så vurderer kommunen om det kan gis tillatelse til den plasseringen du ønsker. Det er opp til kommunen å vurdere om det kan gis tillatelse – selv om naboen er enig i din ønskede plassering.

Ønsker du å søke om å bygge et mindre, frittliggende bygg?

Finn informasjon om hvordan du går fram for å søke.