Sentrale planer og styringsdokumenter

Kort fortalt

  • Få tilgang til noen av kommunens mest sentrale planer, strategier og styringsdokumenter.
  • Her finner du blant annet kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og kommuneplanens arealdel (KPA).

Kommuneplanen består av en samfunnsdel med arealstrategi og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) definerer de overordnede, langsiktige målsetningene for tromsøsamfunnet og Tromsø kommune i et tolv år langt perspektiv - og er en strategi for å nå disse målene.

Hele kommunens virksomhet skal styres etter disse målene, og de er grunnlaget for både handlingsprogrammet (se under) og virksomhetsplanene nedover i organisasjonen.

De tre overordnede målsetningene som er pekt ut i samråd med samfunnet for øvrig er:

  • Tromsø skal være et klima- og miljømessig bærekraftig samfunn.
  • Tromsø skal være et økonomisk bærekraftig samfunn.
  • Tromsø skal være et sosialt bærekraftig samfunn.

Her finner du samfunnsdelen:

Den gjeldende kommuneplanens arealdel finner du her.

Handlingsprogrammet (tidligere kalt handlings- og økonomiplanen) er kommunens budsjett for det kommende året, økonomiplan for de tre påfølgende årene, målene kommunen skal arbeide mot de neste fire årene og strategiene for å nå dem.

Programmet er en sentral del av Tromsø kommunes virksomhetsstyring og et viktig politisk styringsinstrument. Det bygger på den langsiktige strategien definert gjennom kommuneplanens samfunnsdel (se over).

Ønsker du tilgang til tidligere handlingsprogram eller budsjetter? Send oss en e-post.

Vil du se årsregnskapet for et tidligere år? Ta kontakt med oss, så får du dokumentet tilsendt.

Ønsker du tilgang til tidligere økonomirapporter utover de som er listet opp her? Send oss en e-post.

I tillegg til årsregnskapet, rapporterer administrasjonen status på økonomien to ganger i året til kommunestyret. I rapporten er det også en prognose for årsresultat og en beskrivelse av eventuelle justeringer.

2021

2022

Kommunen har planer på ulike nivåer fordelt på mange forskjellige fagområder. Vi kan ikke publisere alle på nettsidene. Vet du om en plan eller strategi du ønsker å lese, kan du ta kontakt og få dokumentene tilsendt.

Send en e-post til vårt postmottak.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.