Aktuelt

Målsetting

Mål for 2024
Vi skal redusere utgiftsnivået med 150 millioner.

Mål for 2025-2028
Vi skal redusere utgiftene med totalt 400 millioner.

Tertialrapport 1

Vi lever i en tid med stor økonomisk usikkerhet. Denne tertialrapporten viser økonomisk status for Tromsø kommune og en prognose for det økonomiske resultatet i 2024. Den viser at Tromsø kommune sin drift fortsatt ikke er i balanse og at vi er i en alvorlig økonomisk situasjon.

I likhet med 3 av 4 norske kommuner styrer Tromsø kommune mot et negativt driftsresultat i 2024. Årsprognosen viser et negativt driftsresultat på 92 millioner kroner, korrigert for bruk av og avsetning til bundne fond.

Årsakene til den økonomiske situasjonen er sammensatte. Makroøkonomiske faktorer som høy prisvekst, høy lønnsvekst og høye rentekostnader gjør at tjenesteproduksjonen koster mer enn inntektene. Den samme økonomiske usikkerheten påvirker også innbyggernes privatøkonomi, og kommunen merker det blant annet ved at behovet for hjelp fra kommunen øker. Den demografiske utviklingen bidrar også til økt etterspørsel etter kommunale tjenester.

Noen av årsakene finner vi internt i kommuneorganisasjonen. Vi har ikke klart å prioritere godt nok i forhold til de rammebetingelsene som gjelder, og vi har ikke kommet langt nok med å omstille kommuneorganisasjonen.

Les resten av forordet sammen med tertialrapport 1.

Tiltak

Redusere med 150 årsverk i 2024
Dette skal gjøres ved å ikke ansette i stillinger som er eller blir ledig.

Redusere driftsutgifter og innkjøp
Vi jobber med å ta ned driftsutgiftene for 2024. Dette gjøres ved å ta ned kutt i alle avdelinger.

Øke disposisjonsfondet
Disposisjonsfondet må økes for å kunne bidra til å gi egenkapital til investeringer, dekke uforutsette utgifter og sikre fremtidige satsinger.

Avvikle ordning for bompengestøtte
Ordningen for bompengestøtte skal avvikles.

Redusere vikarbruk
Utgifter til vikarer, overtid og ekstravakter skal begrenses. Det skal tas sikte på å fjerne bruk av vikarbyrå i kommunen.

Redusere leieutgifter
Det jobbes med å ta ned leieutgifter.

Redusere tjenestenivået i helse og omsorg
De som har størst behov for helse og omsorgstjenester skal prioriteres. For at vi skal gi disse et godt tjenestetilbud, må hele tjenestenivået i helse og omsorg gjennomgås. Det skal gjøres kortsiktige og langsiktige grep.

Færre kurs og reiser
Reiseaktivitet og kursdeltakelse skal reduseres og holdes til et minimum.

Inntekt fra utbytte
Det skal tas ut utbytte fra kommunale selskaper og foretak.

Oppgavefordeling helse og omsorg
Oppgaver skal fordeles slik at faglige ressurser brukes riktig. Det skal også opprettes kompetanseplaner for å kartlegge og prioritere kompetansen i organisasjonen.