Aktuelt

Målsetting

Mål for 2024
Vi skal redusere utgiftsnivået med 150 millioner.

Mål for 2025-2028
Vi skal redusere utgiftene med totalt 400 millioner.

Kommunedirektøren har som mål å komme i budsjettmessig balanse ved utgangen av 2024, noe som vil sikre en bedre inngang til 2025.

Dette vil kreve både mot, kreativitet og endringsvilje av organisasjonen. Arbeidet er godt i gang, og det vil bli gitt statusrapporter fra arbeidet til kommunestyret. Formannskapet orienteres fortløpende om prosessen og tiltakene.

Endelig behandling av alle tiltak og vedtak av revidert budsjett vil skje i forbindelse med behandlingen av tertialrapport 1 i kommunestyret i juni.  

Tiltak

Redusere 150 årsverk
Dette skal gjøres blant annet ved å ikke ansette i stillinger som er eller blir ledig.

Redusere driftsutgifter og innkjøp
Vi jobber med å ta ned driftsutgiftene for 2024. Dette gjøres ved å ta ned kutt i alle avdelinger.

Redusere vikarbruk
Utgifter til vikarer, overtid og ekstravakter skal begrenses.

Redusere leieutgifter
Det jobbes med å ta ned leieutgifter

Færre kurs og reiser
Reiseaktivitet og kursdeltakelse skal reduseres.

Inntekt fra utbytte
Det vurderes å ta ut utbytte fra kommunale selskaper og foretak.

Tiltak – fase 1:

• Redusere med 150 årsverk i 2024.

• Utgifter til vikarer, overtid og ekstravakter skal begrenses.

• Reiseaktivitet og kursdeltakelse skal holdes til et minimum.

• Redusere driftsutgifter og innkjøp.

• Redusere leieutgifter

• Se på muligheter for å ta ut utbytte fra kommunale selskaper og foretak.

• Redusere tjenestenivået i helse og omsorg.

• Øke disposisjonsfondet.


Tiltak – fase 2:

•                Redusere med totalt 300 årsverk i perioden.

•                Effektivisering og organisering.

•                Redusert sykefravær.

•                Muligheten for økte inntekter, blant annet gjennom storbytilskudd og endringer i inntektssystemet.