Kontrollutvalget

Kort fortalt

  • Kontrollutvalget fører løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen.
  • Kontrollutvalget er et folkevalgt organ, og er valgt for perioden 2019–2022. 
  • Kontrollutvalgets oppgaver er regulert i lov og forskrift.

Finn medlemmer i kontrollutvalget.

Se møtekalender for møtedatoer og tilhørende dokumenter.

Kontrollutvalgets møter administreres av K-sekretariatet IKS. Vi har gjort utvalgets medlemmer, møter og møtedokumenter tilgjengelig på kommunens nettsider. Har du spørsmål til kontrollutvalget, eller tips til saker utvalget bør se på, kan du ta kontakt med utvalgets leder eller K-sekretariat IKS.

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan, og rapporterer sine funn til kommunestyret. Kontrollutvalgets lovbestemte arbeidsområder og oppgaver er i hovedsak regulert i kommuneloven. Utvalget skal sikre at kommunen følger lover, regler, kommunens egne planer, vedtak og retningslinjer. Kontrollutvalget fører særlig tilsyn med den kommunale administrasjonen.

Kontrollutvalgets oppgaver er å påse at:

  • Kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
  • Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
  • Det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i. 
  • Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper (eierskapskontroll). 
  • Vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.

På kommunestyrets vegne sørger kontrollutvalget for planlegging av, og faglig tilsyn med, all kontrollvirksomhet innenfor og i tilknytning til kommunen.

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. Kontrollutvalget er heller ikke et klageorgan som treffer vedtak i enkeltsaker.

Les mer om kontrollutvalgets oppgaver på K-sekretariatets nettsider.

Sakspapirer og protokoller for kontrollutvalget finner du i møtekalenderen.

Ta kontakt med kontrollutvalgets sekretariat for å be om innsyn i andre dokumenter. Det er K-sekretariatet som har arkivansvar for kontrollutvalget.


Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver 
Telefon: 45 96 04 75  
 
Adresse:
K-Sekretariatet IKS 
Postboks 6600 
9296 Tromsø