Bydelsråd og utviklingslag

Kort fortalt

  • Bydelsråd og utviklingslagene er frittstående og partipolitisk uavhengige foreninger.
  • Bydelsrådene er kontaktpunkt mot politiske ledelse og administrasjonen i kommunen.
  • Utviklingslagene skal arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av bygdene.

Bydelsrådene er frittstående og partipolitisk uavhengige råd. Rådene ivaretar lokaldemokratiet og nærmiljøet der du bor. Bydelsrådene er viktige høringspartnere i saker om utvikling av byen vår. Det gjelder saker innen kultur, utdanning, og byutvikling.

Bydelsrådene mottar et årlig tilskudd fra Tromsø kommune, og de gjennomfører halvårlige fellesmøter med administrasjonen og politisk ledelse i Tromsø kommune.

Bydelsrådene bidrar til frivillig aktivitet i bydelen, blant annet gjennom bydelsrådets egenaktivitet og lag og foreninger. Bydelsråd har også ofte et samarbeid med Foreldrerådets arbeidsutvalg på skoler i bydelene.

Alle innbyggere i bygda er medlemmer av utviklingslaget. I tillegg kan personer med nær tilknytning til bygda også delta. Utviklingslagene er høringsinstans i viktige saker for lokalsamfunnet og kan fremme saker til behandling i kommunen. Drift av utviklingslagene er regulert i egne vedtekter.

Utviklingslagene har også et felles hovedstyre, som drives av et styre sammensatt av medlemmer fra utviklingslagene.