Kommunestyret

Kort fortalt

Kommunestyrets medlemmer for 2023–2027.

Kommunestyret er kommunens øverste organ og består av folkevalgte politikere. De bestemmer politikken som skal føres, som betyr at kommunestyret bestemmer hvordan byen og kommunens tjenester skal utvikles. Gjennom sine vedtak gir kommunestyret kommunedirektøren klarsignal til å iverksette det kommunestyret vedtar.

Kommunestyret har det øverste økonomiansvaret, og fordeler pengene kommunene har til rådighet gjennom budsjettarbeidet hver høst. I tillegg fører kommunestyret tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet.  

Kommunestyret møtes elleve ganger i løpet av året, hvor to av møtene går over to dager. Ordføreren er møteleder for kommunestyremøtene.

Her finner du en oversikt over de folkevalgte politikerne som sitter i kommunestyret.

Møtene i kommunestyret går for åpne dører. Vi sender møtene direkte på web-tv.

Sakspapirer og møtedatoer til kommunestyret finner du i den politiske møtekalenderen. Klikk på møtedato for å se dokumentene.

1. Innledning

Kommunestyret skal legge til rette for et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse slik at kommunen kan drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Kommunestyret skal være en arena for politisk debatt hvor også grunnleggende politiske skillelinjer skal framkomme. Kommunestyret skal bidra til en effektiv og tilfredsstillende forvaltning med høy etisk standard.

2. Kommunestyrets oppgaver og myndighet

Kommunestyret har 43 medlemmer, valgt etter reglene i valgloven. Kommunestyret er det øverste kommunale organet, med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jf. kommuneloven § 5–3.

Kommunestyret vedtar selv:

  • Kommunal planstrategi, kommuneplaner og reguleringsplaner
  • Økonomiplaner/handlingsprogram.
  • Kommunens årsbudsjett og vesentlige endringer i dette.
  • Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
  • Skatte- og avgiftsvedtak.
  • Kommunale forskrifter og vedtekter.
  • Politisk organisering og styring.
  • Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan kreve enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.
  • Kommunestyret kan omgjøre vedtak truffet av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i den utstrekning som disse selv kunne ha omgjort vedtaket.
  • Kommunestyrets myndighet går fram av kommunelov, særlover, forskrifter, egne vedtak og delegasjonsreglement for Tromsø kommune.

3. Forberedelse av saker til kommunestyret

Kommunedirektøren skal sørge for at alle saker som legges fram for kommunestyret er forsvarlig utredet og i samsvar med de regler som lov, reglementer og vedtak fastsetter. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Kommunedirektøren skal samtidig komme med tilrådning i saken. Tilrådningen skal gjøre rede for det saken gjelder, og gi forslag til vedtak.

I saker til kommunestyret skal det foreligge innstilling fra formannskapet, utvalg, kommunale foretak, eller annet organ med innstillingsrett, jf. kommuneloven § 5–14. Kommunedirektørens forslag til vedtak og saksframstilling skal følge saken fram til endelig vedtak.

4. Saksbehandling

Ordføreren sørger for innkalling til kommunestyrets møter. Ordføreren kontrollerer at sakene er forberedt og i samsvar med lover reglement og andre bindende bestemmelser. I de tilfellene sakene ikke er forberedt slik som bestemt ovenfor, har ordføreren rett og plikt til å sende sakene tilbake til vedkommende organ for ytterligere behandling.

For øvrig gjelder det generelle reglementet for saksbehandling i folkevalgte organer i Tromsø kommune.

5. Ikrafttredelse

Dette reglementet trer i kraft 12.12.19. Kommunestyret vedtok endringer av reglementet den 27. januar 2021.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv.

Barnas og ungdommens kommunestyremøter avholdes hvert år på våren.

Du må være med i elevrådet på din skole for å kunne delta. Deltakerne velges blant elevrådet på hver enkelt skole, og deltakerne representerer sin skole på møtet.