Kommunale utvalg

Kort fortalt

  • Finn informasjon om administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget, integreringsutvalget, klageutvalget og Tromsø studentutvalg.

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg, som betyr at utvalget består av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakere. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Medlemmer i administrasjonsutvalget.

Se møtekalender for møtedatoer.

Administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet i saker innenfor sitt ansvarsområde:

  • Overordnede personalpolitiske retningslinjer og reglement.
  • Prinsipielle spørsmål som berører ansattes rettigheter knyttet til omstilling, effektivisering, rasjonalisering, omorganisering og organisasjons- og kompetanseutvikling.
  • Tolkning og praktisering av personalpolitiske retningslinjer og reglement.
  • Ankeinstans for mindretallsanker fra kommunens tilsettingsutvalg ved påstand om saksbehandlingsfeil.

Tromsø kommune er lovpålagt å ha et arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen. Arbeidsgiver og arbeidstaker har like mange representanter i utvalget.
 
Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget.

Se møtekalender for møtedatoer.

Integreringsutvalget skal arbeide for å gjøre Tromsø til et åpent, tolerant og inkluderende samfunn. I 2019 ble det valgt nye medlemmer for perioden 2019–2023. 

Integreringsutvalget skal ha ni medlemmer som oppnevnes av kommunestyret. Tre medlemmer velges blant medlemmene av Tromsø kommunestyre. Seks medlemmer skal være innbyggere fra andre land og verdensdeler, og minst en av disse skal være arbeidsinnvandrer. Disse medlemmene foreslås av lag, foreninger og andre gjennom en åpen utlysning.  

Medlemmer i integreringsutvalget.

Se møtekalender for møtedatoer.

Klageutvalget behandler klager på enkeltvedtak som treffes av kommunale organer.

Klageutvalget har fem faste medlemmer fra formannskapet og medlemmene velges av kommunestyret. Når utvalget behandler saker om parkeringstillatelse for bevegelseshemmede, skal utvalget utvides med kommuneoverlege og en brukerrepresentant.

Ordførers sekretariat har sekretariatsfunksjon for klageutvalget, og skal inneha juridisk kompetanse.
 
Klageutvalgets møter vil normalt være lukket på grunn av lovbestemt taushetsplikt.  

Medlemmer i klageutvalget.

Se møtekalender for møtedatoer.

Likestillingsutvalgets jobber for å fremme likestilling, likeverd og mangfold og hindre diskriminering i Tromsø kommune. Likestillings- og diskrimineringslovgivningen skal ivaretas og praktiseres. Utvalget jobber også for at kommunen som arbeidsgiver praktiserer likestilling i samtlige av kommunens sektorer.  

Medlemmer i likestillingsutvalget.

Se møtekalender for møtedatoer.

Tromsø studentutvalg er et rådgivende organ for Tromsø kommune. Utvalget har som formål å sikre studenter innflytelse i saker som angår dem.
 
Utvalget består av to politikere fra kommunestyret og fire studentrepresentanter.

Medlemmer i studentutvalget.

Se møtekalender for møtedatoer.

Trenger du å komme i kontakt med et av utvalgene? Ønsker du å få tilsendt et utvalgs reglement?
Send en e-post til politisk sekretariat