Formannskapet og hovedutvalgene

Kort fortalt

Gruppebilde av formannskapet.
Formannskapet 2023 - 2027

Formannskapet har fått myndighet av kommunestyret til å avgjøre en rekke saker. Formannskapet behandler også økonomiplan, budsjett, forslag til skattevedtak og en rekke andre viktige saker, før de endelig avgjøres av kommunestyret.  

Formannskapet har som hovedregel møte annenhver tirsdag klokken 12:00.

Kommunen har fire hovedutvalg som behandler saker innenfor sine ansvarsområder. De har avgjørelsesmyndighet i tillegg til formannskapet og kommunestyret.

Hovedutvalgene har 11 medlemmer som i hovedsak velges blant kommunestyrets medlemmer.

I store og prinsipielle saker som skal behandles av kommunestyret, behandler utvalgene saker innenfor sine områder før saken endelig avgjøres av kommunestyret.

Utvalget behandler saker om:

 • næring
 • miljø og klima
 • samferdsel og transport
 • allmenn kulturarbeid
 • kirkesaker
 • kulturminner
 • samisk kultur
 • frilufts- og idrettssaker
 • avfallshåndtering
 • energi
 • landbruk og reindrift
 • motorferdsel i utmark

Utvalget behandler saker om helsetjenester, hjemmetjenester, sykehjem, oppfølgingstjenester, flyktningtjenesten, sosialtjenesten og andre saker som handler om helse og velferd.

Utvalget behandler saker som gjelder planer til offentlig ettersyn, reguleringsplaner og andre saker som gjelder kommune- og byutvikling.   

Utvalget behandler saker som gjelder grunnskole, barnehage, Skolefritidsordning (SFO), pedagogisk veiledningstjeneste, barnevern, forebyggende helse, kulturskoletilbud, voksenopplæring og andre saker om oppvekst og utdanning.