Sentrale planer og styringsdokumenter

Kort fortalt

  • Få tilgang til noen av kommunens mest sentrale planer, strategier og styringsdokumenter.
  • Her finner du blant annet kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og kommuneplanens arealdel (KPA).

«Tromsø vil» er kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2020 – 2032 og ble vedtatt i kommunestyret juni 2020.

«Tromsø vil» definerer de overordnede, langsiktige målsetningene for tromsøsamfunnet og Tromsø kommune, og er en strategi for å nå disse målene. Hvordan vi kommer dit er beskrevet i Handlingsprogrammet, som du finner lengre ned på sida.

Det viktigste målet for Tromsø er bærekraftig samfunnsutvikling. Det innebærer at vi må finne balansen mellom sosial, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraft. Kort oppsummert handler hovedmålene om:

  • Sosial bærekraft – det betyr at alle innbyggerne i kommunen er likeverdige, likestilt og har gode hverdagsliv.
  • Klima- og miljømessig bærekraft – det betyr at all utvikling skjer innenfor naturens tålegrense og med en stadig reduksjon av klimagassutslipp.
  • Økonomisk bærekraft – det betyr at verdiskapingen er kunnskapsdrevet, innenfor naturens tålegrense, og at velferdsutviklingen kommer hele samfunnet til gode.
  • En robust organisasjon – det betyr at kommunen er en attraktiv organisasjon og arbeidsgiver som utvikler og gjennomfører oppgavene sammen med innbyggerne for en hensiktsmessig forvaltning av kommunens ressurser

Kommuneplanen består av:

De prioriterte satsingene beskriver områder i Tromsø-samfunnet hvor vi har særlige utfordringer, og der ønskede endringer vil gi en samlet god samfunnsgevinst.

Vi vil sette de unge først

Vi vil investere i barn og unge i Tromsø. Vi vil lytte til de unges meninger og behov, og prioritere deres oppvekstvilkår, fritid, helse og skaperkraft.

Vi vil skape god folkehelse

Vi vil fremme folkehelse og gode hverdagsliv for alle innbyggere i Tromsø. Alle skal oppleve mestring i egne liv og være involvert i alle forhold som angår en selv, sin familie og sitt lokalsamfunn.

Vi vil at alle skal ha riktig bolig

Vi vil aktivt legge til rette for at alle innbyggere i Tromsø får tilgang til en bolig som er tilpasset deres livssituasjon. Gode og inkluderende bo- og oppvekstmiljø skal prioriteres.

Vi vil være i front på klimanøytral utvikling

Vi vil være i front for en klimanøytral utvikling i alt vi gjør i Tromsø. Vi legger innsats i en bærekraftig utvikling som skaper arbeidsplasser, kunnskap, produkter og tjenester som verden trenger.

Vi vil at Tromsø skal være attraktiv for etableringer

Vi vil at Tromsø skal være et vekstsenter med solid omdømme. Tilgang på talenter, aktiv tilrettelegging og stort mangfold bidrar til at kommunen er attraktiv for etableringer

Handlingsprogrammet (tidligere kalt handlings- og økonomiplanen) er kommunens budsjett for det kommende året, økonomiplan for de tre påfølgende årene, målene kommunen skal arbeide mot de neste fire årene og strategiene for å nå dem.

Programmet er en sentral del av Tromsø kommunes virksomhetsstyring og et viktig politisk styringsinstrument. Det bygger på den langsiktige strategien definert gjennom kommuneplanens samfunnsdel (se over).

Ønsker du tilgang til tidligere handlingsprogram eller budsjetter? Send oss en e-post.

Vil du se årsregnskapet for et tidligere år? Ta kontakt med oss, så får du dokumentet tilsendt.

Ønsker du tilgang til tidligere økonomirapporter utover de som er listet opp her? Send oss en e-post.

I tillegg til årsregnskapet, rapporterer administrasjonen status på økonomien to ganger i året til kommunestyret. I rapporten er det også en prognose for årsresultat og en beskrivelse av eventuelle justeringer.

2023

2022

2021

Kommunen har planer på ulike nivåer fordelt på mange forskjellige fagområder. Vi kan ikke publisere alle på nettsidene. Vet du om en plan eller strategi du ønsker å lese, kan du ta kontakt og få dokumentene tilsendt.

Send en e-post til vårt postmottak.