Kommunens miljøtiltak

Kort fortalt

  • Her kan du lese om ulike tiltak og planer som vi har for å jobbe for et bedre klima og miljø.  
  • Tromsø kommune følger FNs bærekraftsmål.
  • Vi jobber for å redusere kraftig i CO₂-utslipp.   

Tromsø kommune sitt arbeid for klima og miljø er basert på kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunen vedtok juni 2020 kommuneplanens samfunnsdel 2020–2032.

Det overordnede målet fram mot 2032 er et bærekraftig Tromsø. Dette skal vi nå gjennom de tre samfunnsmålene om sosial,  klima- og miljømessig og økonomisk bærekraft.

Klima, miljø og energiplan 2018-2025 inneholder tiltak for hvordan vi skal redusere klimagassutslipp, bevare miljø og natur, og forberede oss på fremtidens klima.

Vi jobber nå med å lage planen som skal gjelde fra 2024 til 2032. Du kan følge med på fremdriften og gi dine innspill til arbeidet på prosjektsiden Kommunedelplan for klima, miljø og energi 2024-2032.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat og styringssystem for virksomheter som vil forbedre og dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Tromsø er en miljøfyrtårnkommune. Det vil si at vi vil være opptatt av å fremme klimavennlige løsninger når vi kjøper inn varer og tjenester.

For å redusere CO₂-utslippet skifter vi ut alle fossile biler med elbiler. Fram mot 2024 skal alle fossile personbiler bli skiftet ut og de fleste av fossile varebiler, sånn at andelen nullutslippskjøretøy i kommunens bilpark er på 70 prosent innen 2025.  

Tromsø kommune har anskaffet elsykler til flere kommunale tjenester. Bruk av elsykler er i flere tilfeller et godt eller bedre alternativ til biler og ikke bare på grunn av lavere energibruk og CO₂-utslipp. De er ofte er mer effektiv transportmiddel med tanke på tidsbruk, parkeringsproblemer og kostnader. I tillegg bidrar kommunen på denne måten til å redusere bilbruk; færre biler i trafikken.  

Tenk Tromsø er et byutviklingsprosjekt som jobber for at det skal være raskt og enkelt for oss å komme fram i byen. Det legger til rette og jobber mot at flere av oss skal velge buss, sykkel, ski eller beina våre når vi skal ferdes i byen.

Les mer om Tenk Tromsø.

Ren Kyst er et prosjekt som ledes av Tromsø kommune og Ishavkysten friluftsråd. Målet med prosjektet er å fjerne mest mulig marint avfall – søppel i fjæra med andre ord. Prosjektet er i hovedsak finansiert av Miljødirektoratet.

Ren Kyst har egen Facebook-side.

Der kan du lese mer om det arbeidet som blir gjort og hva du kan gjøre for å bidra til en renere kyst.

FNs bærekraftsmål setter rammene for kommunens arbeid de neste årene. Bærekraftsmålene er en felles arbeidsplan for verdenssamfunnet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Dersom Norge skal nå sine globale forpliktelser må alle kommuner ta lokalt ansvar og eierskap til målene.

Tromsø kommune gjør dette ved å koble målene opp mot kommuneplanens samfunnsdel 2020–2032.

Gjennom å bidra med god avfallshåndtering og holdningsendrende arbeid, ønsker Tromsø kommune å arbeide mot visjonen «Tromsø som plastfri by». Det er blant annet satt opp et panterør for plastflasker på søppelkassene i sentrum. Tromsø kommune deltar også på ryddinger i lokalmiljøet og på den store nasjonale ryddedagen tidlig i mai hvert år.

Tromsø kommune har en årlig storstilt ryddeaksjon hvor idrettslag, foreninger, korps og utviklingslag inviteres til å bli med å gjøre kommunen ryddig og pen når våren kommer. Hvert ryddeoppdrag honoreres og det ryddes i alle bydeler og ute i distriktene.  

Piggtråd kan være farlig både for folk og dyreliv, og vi trenger din hjelp for å kunne fjerne mest mulig av piggtråden.

Piggfri utmark
Kommune har vedtatt en beitebruksplan for perioden 2020 – 2024.

Ett av tiltakene i beitebruksplanen er piggfri utmark. Kommunen skal kartlegge, tilrettelegge for og følge opp rydding av forfalte gjerder, og da spesielt piggtråd.

Etter dagens regelverk er det forbudt å sette opp nye gjerder med piggtråd. Det er ikke lov å erstatte gammel piggtråd med ny. Gamle piggtrådgjerder satt opp før 1. januar 2010 er lovlige, så lenge de er korrekt oppført og godt vedlikeholdt.

Korrekt oppføring er regulert gjennom dyrevernloven av 1974. Det var ikke lov å sette opp et gjerde bestående utelukkende av piggtråd, men måtte kombineres med annen synlig gjerdemateriale. Piggtråden måtte være oppå et annet godt synlig gjerde, for eksempel et nettinggjerde. Gamle, farlige piggtrådgjerder er forbudt.

Klimapartnere Troms og Finnmark er et regionalt nettverk som består av offentlige og private sektorer og akademia, som sammen vil være pådrivere til å redusere klimagassutslipp. Tromsø kommune er en av partnerne i dette nettverket.

Les mer om Klimapartnere Troms og Finnmark.

Marint avfall på avveie er et lokalt og globalt problem. Krav om avfallsplan i havner skal være et hjelpemiddel for å unngå forsøpling til sjøs, og verne det ytre miljøet. Som kystkommune har vi fått et spesielt ansvar med å utarbeide en felles avfallsplan for havner som i hovedsak mottar avfall ifra fritidsbåter, men også fiskerihavner.