Slik lagrer og håndterer du brannfarlig materiale

Kort fortalt

  • Det er meldeplikt for alle som håndterer farlig stoff.  
  • Kommunen er tilsynsmyndighet for de aller fleste anlegg som håndterer farlig stoff.
  • Virksomheter må sørge for at de ansatte har nødvendig kompetanse til å håndtere farlige stoffer.  

Virksomheter må melde inn brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

Meld inn farlige stoffer her.

  • Pass på at det ikke blir lekkasjer som følge av velt eller overbelastning.
  • Det skal ikke være unødvendig brennbart materiale i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
  • Brannfarlig gass må ikke oppbevares i kjelleren. En antent lekkasje kan gi store skader på bygningen, og fare for liv og helse.
  • Det er kun personer med spesialkompetanse som har lov til å fylle gassflasker.
  • Fyllingen skal skje ved flaskefyllingsanlegget. Du må blant annet sjekke om flaskene fortsatt er sikre og at periodisk kontroll av flaska er gjort innen fristen.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som gir tillatelser til lagring av eksplosiver. De som har fått tillatelse fra kommunen, må melde/ søke inn sine mengder på nytt til DSB.

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

Les mer om dette på DBS.

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i forskrift om håndtering av farlig stoff blir overholdt. Kommunen er tilsynsmyndighet for de aller fleste anlegg som håndterer farlig stoff. Unntaket gjelder for anlegg som er samtykkepliktige.

Forskrift om håndtering av farlig stoff krever at den som prosjekterer, konstruerer, produserer, installerer, drifter, endrer, reparerer, vedlikeholder eller kontrollerer utstyr og anlegg skal ha nødvendig kompetanse.  

Det gjelder også alle som håndterer farlig stoff utover det som er beregnet for personlig bruk.  

Virksomhetene må sørge for at de ansatte har nødvendig kompetanse og har fått opplæring. Opplæringen skal også gjelde for rutiner og forholdsregler ved uhell og ulykker.