Luftkvalitet

Kort fortalt

  • Kvaliteten på lufta vi puster inn har stor betydning for vår helse. Tromsø opplever til tider dårlig luftkvalitet.
  • Svevestøv er fellesbetegnelsen på partikler som svever i lufta og kan potensielt være helsefarlig for oss som puster denne lufta inn.

Svevestøv

Svevestøv oppstår hovedsakelig av utslipp fra biltrafikken og fra asfalten som blir skrapt opp på grunn av piggdekk. Det er snakk om små partikler som vi ikke kan se, men som finnes i både ute- og innelufta. Svevestøvet klarer å holde seg i lufta i lengre tid enn vanlig nedbørsstøv. Det gjør at det er lettere for svevestøvet å komme seg ned i våre lunger og det igjen kan gi oss helseplager.  

Svevestøv er partikler som er så små at de oppfører seg som en gass. De blander seg inn og transporteres med lufta. Svevestøv deles inn i to størrelsesfraksjoner; PM2,5 er de minste partiklene og PM 10 er større partikler. PM2,5 kommer i all hovedsak fra forbrenning, som for eksempel vedfyring og bileksos. De større partiklene, PM 10, kommer fra støv som blir skapt av slitasjen fra vei og bildekk.   

Svevestøv kan gi ulike helseeffekter avhengig av partiklenes egenskaper og størrelse.

Nitrogendioksid (NO2)

Hovedkilden til NO2 er eksosutslipp fra vei- og skipstrafikk, og dannes ved høy temperatur i forbrenningsprosesser.  

Reduksjon i utslippene av NO2 skyldes forbedret teknologi i forbrenningsmotorer, og flere elektriske og andre utslippsfrie kjøretøy. Det er ikke registrert overskridelser av grenseverdien for NO2 de siste årene, og risikoen for overskridelser av grenseverdiene anses som svært liten og avtakende med tiden.

Svevestøvkonsentrasjon i lufta kan til tider være høy i Tromsø. Dette gjelder spesielt de delene av året hvor asfalten er blitt bar, men biler fremdeles kjører på piggdekk. Vi jobber kontinuerlig med tiltak for å redusere svevestøvet.

Bakgrunnen for tiltakene er en utredning gjort av Nilu og pålegg fra Miljødirektoratet om å gjøre grep for å redusere svevestøvet.

Hvis du ønsker, kan du lese mer om våre forebyggende tiltak i handlingsplanen vår.

Hvis du lurer på hvordan luftkvaliteten er i kommunen til enhver tid, så finner du denne informasjonen med å bruke Luftkvalitet i Norge sine nettsider. Dette er en landsdekkende varslingstjeneste.

Agnete Pedersen Evertsen
Miljørådgiver for klima, miljø og landbruk
Telefon: 90 09 16 76