Nedgravde oljetanker

Kort fortalt

 • Det er forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger.
 • Oljetanker inneholder ofte olje eller parafin og utgjør en betydelig forurensningsfare.
 • Tankene må tømmes og renses, eller helst fjernes.
 • Enhver tankeier er selv pliktig til å forhindre at tanken lekker.

Det er ikke lenger tillatt å bruke fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming av boliger og bygninger. Forbudet trådte i kraft 1. januar 2020. Forbudet gjelder alle boliger og bygninger, med noen få unntak. Flere husstander har gått bort fra oljefyring, men har fortsatt en nedgravd tank i hagen.

Du som eier eller bruker en oljetank er til enhver tid ansvarlig for at tanken er i forsvarlig stand.

Dersom tanken skulle gå lekk og forurense grunn, grunnvann eller gjøre skade på bygninger, er det eieren av tanken som selv er ansvarlig. Dette gjelder også hvis forurensningen spres til naboeiendommer.

Lekkasje fra oljetank kan oppstå i forbindelse med gravearbeid i hagen eller ved overfylling. Noen lekkasjer skjer også når tanker graves opp og fjernes. Hvis lekkasjen oppdages raskt, er det mulig å begrense omfanget av skadene.

Oljetanker skal fjernes hvis de er gamle og utgjør en forurensningsfare. Det er tankeier som selv er pliktig til å forhindre at tanken lekker. Fjerning av oljetanker skal gjøres av et firma som har utstyr til det og tankene skal alltid tømmes og renses før de graves opp.

Vi anbefaler at tanker som tas permanent ut av bruk, fjernes fra grunnen.

Oljetanker har begrenset levetid. Skader på oljetankene skyldes ofte at de er blitt for gamle og at det har rusten hull i dem eller i rør og ledninger.

De fleste ståltanker må skiftes ut innen 30 år. Nedgravde ståltanker utsettes for fukt både fra grunnen på utsiden og når fyringsoljen kondenserer på innsiden. Glassfibertanker ruster ikke, men materialet er porøst. De har lenger levetid, men det gleder ikke tilhørende rør og ledninger.

En oljetank som blir liggende igjen i grunnen må bli tømt, renset, gassmålet og fylt med sand, grus og lignende. Alt av påfyllingsrør må fjernes eller ødelegges, slik at påfylling av olje ikke kan skje.

Tromsø kommune er forurensningsmyndighet ved forurensning som stammer fra lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Kommunen kan pålegge undersøkelser og opprydding.

Hvis en oljetank får lekkasje i en bolig eller bygning, kan det ha en negativ påvirkning på helsen til deg og andre. Dette gjelder også hvis oljen fordamper, og dampen trenger inn i boliger eller bygninger hvor mennesker oppholde seg over lengre tid.

En oljetanklekkasje er en lokal forurensning, men større lekkasjer kan vise seg å bli regionale. Skjer en lekkasje, for eksempel, i nærheten av vann kan forurensning spre seg raskt til et større område.

En oljetanklekkasje kan gjøre store skader på grunnen. Ved en lekkasje siver oljen ut i grunnen og tar følge med grunnvannet nedover. Det er svært viktig at forurenset jord fjernes, slik at lekkasjen ikke sprer seg. Olje påvirker grunnen på flere måter og kan endre egenskapene jorden har.

Oljetanker som er mest vanlig i boliger, men som det nå er forbud på:

 • oljefat
 • dagtank
 • kjellertank
 • nedgravd oljetank

Har du overtatt et hus og er usikker på om du har oljetank? Her finner du tips om hva du skal se etter og hvordan du sjekker:

 • Oppvarmingsløsningen: Hvis boligen din har radiatorer eller har spor etter å ha hatt det tidligere, er det en stor indikator på at det har vært oljefyring tidligere og dermed en oljetank tilknyttet den.
 • Lager for brensel: Hvis boligen din har oljekjel, parafinkamin eller et annet ildsted som bruker både ved og olje, har den også et lager for brensel et sted på eiendommen. Det kan være en nedgravd oljetank, et frittstående oljefat utenfor eller i en bod, eller en kjellertank som er enten murt inn i eget rom eller plassert i et kjellerrom.
 • Påfyllingsrør og luftrør: Se etter disse rørene. Hvis de befinner seg i boligen din, ofte tilknyttet grunnmuren eller i kjeller og bod – er det stor sannsynlighet for at det finnes en nedgravd oljetank på eiendommen din.
 • Tankjakt: Se etter en dagtank på veggen i gangen, eller gå på tankjakt i kjeller og bod. Det hender at tanker er murt inn i et eget rom, gjerne ved siden av fyrrommet.

 • Finn fram informasjon om oljetanken. Det viktigste du trenger å få svar på er hvor gammel den er, hvor stor den er, hvor er tanken og rørene plassert, hva den inneholder og hvilket materiale er den laget av? 
 • Tøm, rens og grav fram oljetanken. Lekkasjer kan oppstå når tanken graves fram. Det er derfor viktig at den er tømt og renset før man går i gang med selve oppgravingen.
 • Oljetanken skal leveres inn til et godkjent mottak. Husk at den skal være tømt og renset før den leveres.

Du må grave opp tanken og varsle kommunen hvis du oppdager hull eller andre skader på oljetanken i forbindelse med tømming og rensing. Det er du, som eier av oljetanken, som har ansvaret for at det blir gjort tiltak for å hindre videre forurensning. Du må gi beskjed til oss i kommunen. Det vil bli gjennomført lukttester og prøvetakinger. Dersom testene viser at det har vært lekkasjer til grunnen, skal forurensningen avgrenses og alt av forurensende masser skal graves opp og leveres til godkjent mottak.

Anja Johnsen
Klima- og miljørådgiver
Telefon: 94 84 51 48