Akutt forurensning

Kort fortalt

  • Ved akutt forurensning finnes det privat, kommunal og statlig beredskap.
  • I Tromsø har vi også et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). 
  • Akutt forurensing kan for eksempel være at et skip har grunnstøtt eller at det har oppstått en stor oljelekkasje. Ring 110 ved ulykke.

Private virksomheter som kan forårsake akutt forurensning, skal selv sørge for å ha på plass nødvendig beredskapsplan.

Ved akutt forurensning, skal det raskt iverksette tiltak som skal avverge eller begrense skader og andre ulemper som forurensningen fører med seg.

De som forårsaker forurensningen, er ansvarlig for å dekke kostnadene med å begrense omfanget og de må også erstatte skader som følger av den akutte forurensningen.

Tromsø kommune har beredskaps- og aksjonsplikt hvis det oppstår en akutt forurensning innenfor kommunens grenser. Dette gjelder hvis den som har forårsaket forurensningen ikke klarer å håndtere situasjonen på egen hånd, at det er ukjent hvem som står bak, eller hvis privat aktør ikke kan klandres for forurensningen.

Les forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er et samarbeid med nærkommuner i Midt- og Nord-Troms. Samarbeidet går ut på å kunne hjelpe hverandre når en av deltakerkommunene har utfordringer med å håndtere en akutt forurensning.

Tromsø er vertskommune for IUA.

Deltakerkommuner

Tromsø, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Karlsøy, Balsfjord, Målselv, Sørreisa, Dyrøy og Senja.  

Staten ved Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap. I hovedsak dreier dette seg om innsats mot oljeutslipp fra skip og skipsvrak eller ukjente kilder.

Oppdager du en akutt forurensning skal du alltid ringe Tromsø brann og redning KF på telefon 77 75 95 00.  

Roy Arne Fredriksen
IUA-rådgiver
Telefon: 92 26 32 21

Joakim Pedersen
Leder IUA Midt- og Nord-Troms:
Telefon: 95 08 39 50

Send e-post til IUA Midt- og Nord Troms

Send e-post til Tromsø brann og redning KF