Rett hjem - boligstrategi for Tromsø kommune

Rett hjem er Tromsø kommunes nye, helhetlige boligstrategi. Den ser på både privat og kommunalt disponerte boliger, og foreslår strategiske grep for å styre boligutviklingen i ønsket retning.

Boligstrategien Rett hjem ble vedtatt i kommunestyret 24. mai 2023. Den avløser Boligpolitisk handlingsplan (2015-2019), som både var strategisk i tillegg til at den inneholdt en egen handlingsdel.

Rett hjem er kun strategisk. Formålet med denne er å tydeliggjøre hvordan Tromsø kommune ønsker å gjøre samfunnet mer bærekraftig gjennom boligpolitikken.

Kunnskapen strategien er bygget på

Arbeidet med boligstrategien begynte i midten av august 2022. Kommunen har et overordnet ansvar for å legge til rette for hensiktsmessig boligutvikling i kommunen, men også et uttrykt ansvar for å hjelpe de som defineres som vanskeligstilte på boligmarkedet. For å sikre helhet i kommunens boligarbeid, omtaler Rett hjem kommunens strategier både det ordinære boligmarkedet og det boligsosiale arbeidet.

Det finnes mange aktører som er involvert i boligplanleggingen i en kommune. Tidlig i planarbeidet ble det avholdt flere fysiske møter og dialogmøter med nøkkelaktører og representanter for spesifikke interessegrupper. For å styrke innbyggerinvolveringen, ble det i november og desember 2022 gjennomført en bred innbyggerundersøkelse i Tromsø knyttet til boligpreferanser og flyttemotiver. Tusenvis av tromsøinnbyggere mottok spørringen der Tromsø kommune sto som avsender.

Offentlige myndigheter, organisasjoner og private interessenter fikk mulighet til å komme med innspill da strategier ble lagt ut på høring 8. mars – 5. april. Innbyggere har også hatt mulighet til å komme med enkle innspill og kommentarer om ønskede kvaliteter i fremtidig bolig her på denne nettsiden.

Bolig er et av fem prioriterte satsningsområder i kommunens kombinerte budsjett- og handlingsdel for perioden 2023 – 2026.

Kommunen arbeider nå med å utlede tiltak fra de strategiske grepene i Rett hjem. Disse vil bli videre konkretisert og prioritert i handlingsprogrammet for perioden 2024-2027.

Forslag til handlingsprogrammet for 2024-2027 vil bli lagt ut på høsten, og vedtas normalt i desember.

Illustrasjonsbilde - jente kikker ut av vinduet på en buss