Hopp til hovedinnhold

Rett hjem - boligstrategi for Tromsø kommune

Til offentlig høring: Rett hjem er Tromsø kommune sitt forslag til en helhetlige boligstrategi. Denne ser på både private og kommunalt disponerte boliger, og uttrykker hvilke strategiske grep kommunen vil ta for å styre boligutviklingen i ønsket retning.

Boligstrategien Rett hjem er per 8. mars 2023 lagt ut på høring til offentlige instanser og berørte parter. Høringsfrist er 5. april 2023.

Arbeidet med boligstrategien har pågått siden midten av august 2022. Rett hjem skal avløse Boligpolitisk handlingsplan (2015-2019), som både var strategisk i tillegg til at den inneholdt en egen handlingsdel. Rett hjem er kun strategisk, og formålet med denne er å tydeliggjøre hvordan Tromsø kommune ønsker å gjøre samfunnet mer bærekraftig gjennom boligpolitikken.

Innspill sendes til postmottak@tromso.kommune.no.

Merk innspillet med «Høring Tromsø kommunes boligstrategi sak 23/03784»

Det vil også være mulig å sende innspill per post til Tromsø kommune, postboks 6900, 9299 Tromsø.

Etter fristens utløp vil administrasjonen behandle innkomne merknader, før strategien legges frem til politisk behandling.

Ønsker du som privatperson å si din mening om boligstrategien (eller andre saker) - se mer på siden Si din mening!

Kunnskapen strategien er bygget på

Kommunestyret har bestilt en ny boligstrategi. Denne skal være klar i 2023.

For første gang vil også den boligsosiale strategien være en integrert del av denne; tidligere har disse to strategiene vært adskilt. Vi samler dette, fordi behovene og utviklingen er sammenfallende.

Tromsø kommune arbeider kontinuerlig med boligutviklere i markedet. Kommunen utvikler løsninger for bolig til mennesker med særlige behov. I dette arbeidet samarbeider kommunen tett med blant annet interessegrupper, lokalsamfunn og politikere.

I utviklingen av en ny boligstrategi har vi ønsket vi en enda tettere dialog med innbyggerne. I november 2022 ble det gjennomført en bred innbyggerundersøkelse i Tromsø knyttet til boligpreferanser. Tusenvis av tromsøinnbyggere mottok spørringen der Tromsø kommune står som avsender.

Vi vil at hele Tromsø-samfunnet skal være med å utvikle hvordan vi skal bo i framtidens Tromsø.

Illustrasjonsbilde - jente kikker ut av vinduet på en buss