Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2023–2026

Kort fortalt

  • Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2023–2026 er kommunens strategidokument for fagområdene idrett, egenorganisert aktivitet og friluftsliv.
  • Kommunedelplanen består av to deler: et strategidokument og et handlingsprogram (prioritert liste over idrettsanlegg).
  • Planen ble vedtatt i kommunestyret 21. juni 2023.

Kommunedelplanen fastsetter mål og delmål for arbeidet med forvaltning og tilrettelegging for idrett og friluftsliv. Den inneholder også et handlingsprogram som fokuserer på anlegg, som vil legge grunnlaget for tildeling av spillemidler i plan perioden. Planen revideres normalt hvert fjerde år mens handlingsprogrammet oppdateres årlig etter behov. Kommunedelplanen er utarbeidet i dialog med og etter innspill fra lag og foreninger.

Planen er delt opp i tre deler, med én del om idrett, én del om egenorganisert idrett og fysisk aktivitet og én del om friluftsliv. Det ofte er en overlapp mellom disse fagfeltene slik at delmålene og tiltakene kan være viktige for både idrett og friluftsliv.

Les planen i sin helhet

Kommunens visjon og mål for idrett og friluftsliv

Visjon: Flere aktiv - lengre!

Hovedmål: Tromsø kommune skal bidra til å øke det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen gjennom å tilrettelegge for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv året rundt.

Ikke juridisk bindende

Kommunedelplanen er ikke juridisk bindende, men må ses på som et oppdatert faglig innspill på området til bruk i eksempelvis arealforvaltningen. Tiltak og delmål fastsatt i planen må derfor benyttes som strategiske retningslinjer ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og i andre relevante saksbehandlinger for å oppnå målsetningene.

Har du spørsmål om planen kan du sende e-post til pif@tromso.kommune.no.