Tilskudd og støtteordninger innen helse- og velferdsformål, kunst og kultur, barn og unge

Kort fortalt

 • Her finner du støtteordninger innen helse- og velferdsformål, kunst og kultur, barn og unge, miljø, frivillighet, lek og fritid og integrering.
 • Støtteordningene under er rettet mot foreninger, organisasjoner, arrangører og profesjonelle utøvere.
 • Alle som mottar støtte, må levere rapport og regnskap i ettertid.

Se også:

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.  

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som står bak søknadsordningen.

Målgruppe 0–24 år

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe. Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år. 

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

Det er flere endringer i årets tilskuddsordning, så det er viktig å sette seg godt inn i forskrift og veileder.

Les mer og søk i Bufdirs søknadsportal

Søknadsfrist: 3. november 2023

De som søker kan for eksempel være lag, foreninger, organisasjoner, sameier, stiftelser, privatpersoner eller frivillige. Organisasjoner, museer og samlinger som får faste driftstilskudd fra kommunen får ikke støtte.

Formålet er å fremme lokalhistorie og stimulere til at kulturminne blir tatt vare på og gjort kjent/tilgjengelig for alle. Formålet skal også komme allmennheten til gode. Vi gir støtte til blant annet:

 • Vern, sikring og reparasjon av kulturminner og kulturmiljøer.
 • Tilrettelegging av kulturminner for allmennheten. Informasjon og fysisk tilrettelegging.  
 • Dokumentasjon, publikasjoner og arrangementer om lokalhistorie som kommer allmennheten til gode.

Du fyller ut søknaden i søknadsportalen. (skjema blir tilgjengelig 1 måned før søknadsfristen som er 1. desember)

Det er profesjonelle utøvere og arrangører som kan søke om midler.

Vi gir støtte til kunstneriske prosjekter og arrangementer av høy kvalitet innen billedkunst, litteratur, musikk, film, scenekunst og tverrfaglige prosjekter. Formålet er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Tromsø.

Du fyller ut søknaden i søknadsportalen (skjema blir tilgjengelig 1 måned før søknadsfristen som er 1. desember)

Det er utøvere og arrangører innen amatørkulturen som kan søke midler.

Vi gir støtte til mindre arrangementer og produksjoner for barn og unge innen hele kulturfeltet. Utstillinger, forestillinger og konserter som har avtalte aktiviteter på institusjoner, skoler, samfunnshus eller lignende kan få turnéstøtte. Formålet er å stimulere til rekruttering og aktivitet innen sang, musikk, bilde, dans, teater og film for barn og unge.

Du fyller ut søknaden i søknadsportalen (skjema blir tilgjengelig 1 måned før søknadsfristen som er 1. desember)

Det er organisasjoner som eier forsamlingshus som kan søke.

Vi gir støtte til blant annet:

 • investeringer og rehabilitering av hus 
 • innkjøp av utstyr til forsamlingshus og kulturbygg 

Søknaden skal inneholde:

 • planer for utbygging 
 • målgruppe og aktivitet 
 • budsjett med utgifter, finansiering og egeninnsats 
 • driftsplan for bygget, inkludert inntekter 
 • gjennomføringsplan 
 • informasjon om tilrettelegging og universell utforming 

Du fyller ut søknad i søknadsportalen (skjema blir tilgjengelig 1 måned før søknadsfristen som er 1. desember)

Slik søker du

Fyll ut elektronisk søknadsskjema.

Hva kan du søke støtte til?

 • Vi gir tilskudd til fritidsklubber, aktiviteter innen musikk, teater/revy og andre aktiviteter.
 • Tilskuddet er rettet mot åpne tiltak og aktiviteter i distriktet, åpne for alle barn og ungdom innenfor din målgruppe.
 • Lag og foreninger, Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), elevråd, foreldregrupper, ungdomsinitiativ kan søke. Samarbeid mellom flere er flott.
 • Det må redegjøres for universell utforming – at tilbudet er tilpasset alle.
 • Aktivitetene skal være rusfrie.
 • Barn og unges medbestemmelse er viktig.

Vi gir støtte til drift av korpsene, og til rekruttering av barn og unge. Søker må oppgi antall medlemmer i grunnskolealder, ungdommer mellom 15 og 20 år og medlemmer over 20 år. Vi legger vekt på antall medlemmer som er barn og unge.  

Du fyller ut søknaden i søknadsportalen (skjema blir tilgjengelig 1 måned før søknadsfristen som er 1. desember)

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale tiltak innen kultur som gir økt inkludering og deltakelse i nærmiljøene. Barn og unges medvirkning vektlegges.

Vi gir støtte til arrangementer og tiltak som er i tråd med formålet.

Ved behandling av søknadene vurderes det blant annet i hvilken grad omsøkte tiltak retter seg mot barn og unge, og i hvilken grad tiltaket gjennomføres via dugnad/frivillighet.

Du fyller ut søknaden i søknadsportalen.

Støtteordningen har ingen fast søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende.

Hvem kan søke?

Både private organisasjoner og offentlige enheter kan søke. Tilskuddsmidlene tildeles primært frivillige lag og organisasjoner som ikke får annen kommunal støtte, og som er registrert i enhetsregisteret med organisasjonsnummer.

Også kommunale enheter kan søke om midler for tiltak i de ulike temaområdene, men vil bli nedprioritert bak andre private søkere ved knapphet på midler. Prosjekter som defineres innenfor kommunens kjernevirksomhet prioriteres ikke, som for eksempel transportmidler for barnehageansatte.

Tiltak som kan støttes

Temaområdene som det kan søkes tilskuddsmidler på i år er:

 1. Ladestasjoner til borettslag og sameier. Søkesum minimum 20 000 kroner.
 2. Plastfri by. Søkesum minimum 10 000 kroner.
 3. Grønn mobilitet. Søkesum minimum 10 000 kroner.
 4. Urban dyrking - bynært landbruk. Søkesum minimum 10 000 kroner.
 5. Sirkulærøkonomi: Reparasjon, bytte og deling. Søkesum minimum 10 000 kroner.
 6. Skrotinnsamling i inn- og utmark. Søkesum minimum kr 10.000,-

Kriterier og vilkår

Du fyller ut søknaden i søknadsportalen.

Søknadsfrist: 10. mai 2024

Utforming av søknaden

En kortfattet prosjektbeskrivelse skal legges ved. Det skal videre legges ved et budsjett med opplysninger om finansieringskilder. Søkerens egeninnsats kan settes som finansiering. 

Økonomi

Det kan søkes på inntil 50 prosent av tiltakets totale kostnad. Egeninnsats inngår som del av totalkostnaden. Egeninnsats beregnes med kroner 300 kroner per time i budsjettet. Søknader på mer enn 50 prosent av den totale kostnaden vil ikke bli behandlet. Det legges vekt på at nødvendig tilleggsfinansiering er sannsynlig. Dette må dokumenteres før tilskuddet kan utbetales.

Midler fra Miljømillionen tildeles ikke til permanente investeringer hos selskaper. Unntaket i denne utlysningen er ladeinfrastruktur i borettslag og sameier som tildeles som såkalt «bagatellmessig støtte» etter samme modell som i Oslo. Støtte til ladeinfrastruktur er begrenset til 20 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til kroner 5.000 kroner per ladepunkt.

Ved delvis innvilget søknad må søkeren akseptere og dokumentere at det planlagte tiltak likevel kan gjennomføres. Alternativ må en ny tiltaksplan legges fram for godkjenning.

Vi ønsker at et budsjett følger søknaden.

Målgruppe for ordningen

Både private organisasjoner og offentlige enheter kan søke. Tilskuddsmidlene tildeles primært frivillige lag og organisasjoner som ikke får annen kommunal støtte, og som er registrert i enhetsregisteret med organisasjonsnummer. Kommunale enheter kan søke om midler, men vil bli nedprioritert bak andre private søkere ved knapphet på midler. Prosjekter som defineres innenfor kommunens kjernevirksomhet prioriteres ikke, som for eksempel transportmidler for barnehageansatte. Vedrørende temaområdet «Grønn mobilitet»: Kommunale enheter kan ikke søke om tilskudd til anskaffelse av elsykler eller el-lastesykler, siden dette dekkes av andre budsjettmidler.

Samarbeid

Det er ønskelig at tiltakene inkluderer flere samarbeidspartnere, for eksempel andre grupper i befolkningen eller næringslivet.

Prosjektenes vinkling

Tiltakene bør fortrinnsvis ha en langsiktig effekt, for eksempel gjennom holdningspåvirkning. Tiltak med en bred samfunnsmessig betydning som for eksempel for barn og unge vil bli prioritert. Tiltak som samsvarer godt med Tromsø kommunes «Klima-, miljø- og energiplan (KME-plan)» vil bli prioritert. 

Prosessen videre etter søknadsbehandlingen

Administrasjonen lager en innstilling til fordeling av Miljømillionen-tilskuddsmidlene. Saken behandles politisk. Tilskuddsmidlene blir utbetalt når søknadene er innvilget. De omsøkte tiltakene skal dokumenteres etter prosjektet slutt gjennom tekst, bilder og et enkelt regnskap innen slutten av året. Midler som ikke brukes innen rapportfristen kan kreves tilbakebetalt. 

Mer informasjon om årets temaområder

Ladeinfrastruktur til borettslag og sameier

Vi tilbyr tilskudd til ladeinfrastruktur for elbiler i boligselskaper og til nærbutikker, serveringssteder etc. utenfor bybussområdet. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemme lading for el- og hybridbiler.

Vilkår 

Tilskuddet deles ut som bagatellmessig støtte. Les mer på regjeringen.no.

Hvem kan søke om tilskudd 

Boligselskap (borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og boligsamvirker) i Tromsø kommune kan søke. Næringsdrivende utenfor bybussområdet som tilbyr parkering til sine kunder kan også søke. 

Det gis ikke støtte til privatpersoner, statlige byggeiere eller kommunale aktører. 

Søknadsfrist: 1. mai 2023. 

Etter at du har fått innvilget søknaden og fått vedtak om tilskudd, kan du sette i gang med tiltaket, det vil si godta tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket. 

Hva prioriteres?

Ordningen kan gi tilskudd til etablering/oppgradering av elektrisk anlegg for lading av el- og hybridbiler i boligselskaper, herunder kabling frem til fordelingsskap i parkeringsanlegg og system for lastdeling.

 • Økonomisk støtte fra kommunen skal være utløsende for at tiltaket blir realisert. Det gis derfor ikke tilsagn om støtte etterskuddsvis. Arbeidene må ikke igangsettes før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Påløpte kostnader til ekstern rådgiving/analyse kan inngå i søknaden.
 • Støtten begrenser seg til maksimalt kr 100.000,- per borettslag/sameie.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes
 • Smarte ladesystem med tids- og effektstyring prioriteres
 • Hvis prosjektet bidrar til å legge til rette for bildeling, ved å gjøre parkeringsplasser offentlig tilgjengelig, vil det bli vurdert som positivt.

Dette støttes ikke:

 • Det gis ikke støtte til den enkelte beboers ladepunkt/ladeboks på den enkelte parkeringsplass
 • Det gis ikke støtte til drift
 • Det gis ikke støtte til oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen
 • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd

Anbefalinger og veiledninger

Vi anbefaler at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, og at dette blir gjort av andre enn dem som er aktuelle for å utføre installasjonen. Planen bør også omfatte en vurdering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Elbilforeningen, konsulentfirmaer og andre kan være aktuelle støttespillere for faglig bistand.

Nyttige veiledere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elbilforeningen, Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og NELFO (landsforening i NHO som blant annet organiserer elektrobedriftene) har laget en veileder med mange tips og informasjon om hvilke krav som gjelder ved etablering av ladepunkter til elbil.

Urban dyrking – Bynært landbruk

Dyrkingshager for fellesskapet eller på institusjoner, barnehager eller lignende er et populært og nyttig grønt tiltak. Søknadsordningen kan gi tilskudd til oppstart og utvikling av slike hager eller dyrkingsområder som faller utenfor vanlig landbruksproduksjon.

Grønn mobilitet

Grønn mobilitet omhandler alle transportrettede tiltak som ikke er støttet av andre offentlige ordninger som for eksempel Enova. Dette kan være sykkelparkering, lastesykler, og andre løsninger som er innovative og forankret i kommunens klima-, miljø- og energiplan.

Det er stadig flere i Tromsø som bruker seg av sykkel som transportmiddel gjennom hele året. Vi ønsker å rette fokus mot tiltak som kan være med på å gjøre Tromsø til en helårssykkelby.

Kommunale enheter kan ikke søke om tilskudd til anskaffelse av elsykler eller el-lastesykler.

Sirkulærøkonomi: Reparasjon, bytte og deling

Sirkulærøkonomi har som prinsipp at ressurser forblir i økonomien lengst mulig og omhandler blant annet gjenbruk, ombruk, reparasjon og deling, men også reduksjon av avfall og utslipp. Vi ønsker at det i Tromsø bygges opp en positiv gjenbrukskultur.

Det kan søkes på prosjekter som omfatter samtlige tre aspektene (reparasjon, bytte, deling) som også på et enkelt av de tre deltemaene.

Det vil bli lagt vekt på at tiltakene har potensialet til å bli et varig tilbud og tiltrekker mest mulig brukere.

Skrot i inn- og utmark

Det er et ønske å redusere mengden med hensatt større skrot i inn- og utmark. Slik skrot kan være næringsrelatert eller hensatt av ukjente. Ofte vil hensatt skrot samle annet lignende rundt seg. Det åpnes for søknader om tilskudd til oppryddingstiltak av slikt skrot som åpenbart vil føre til en stor kostnad for grunneier å bli kvitt. Opprydding av gammel piggtråd vil være et tiltak som dekkes av ordningen. Søknader må dokumenteres med bilder og kostnadsoverslag.

Spørsmål?

Send en e-post til Ernst Kloosterman eller ta kontakt per telefon: 94 79 88 50.

Alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret, og har medlemmer bosatt i Tromsø kommune, kan søke.

Vi gir støtte til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Formålet er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge.

Støtteordningen består av prosjektstøtte og driftsstøtte

 • A: Øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og mangfold i lokalsamfunn.  
 • B: Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter. 
 • C: Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene. 

Driftstøtte tildeles til organisasjoner med mål om å:

 • Medvirke til og styrke deltakelsen i organisasjonslivet og i sosiale nettverk for denne delen av befolkningen.
 • Bidra til at innvandrerorganisasjoners kompetanse og kapasitet styrkes, og bidrar til at medlemmene deres blir mer delaktige i aktiviteter og i lokalsamfunn.
 • Bidrar til økt samarbeid med det offentlige og andre frivillige aktører på integreringsfeltet.

Det gis støtte til følgende aktiviteter og tiltak som må være gratis for alle og skal ikke kreve inngangspenger

A

 • Tiltak som bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn.
 • Tiltak som stimulerer til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning.
 • Aktiviteter, arrangementer og møteplasser som bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering.
 • Tiltak som er direkte rettet mot målgruppen, stimulerer til samarbeid og dialog på tvers av grupper, tro- og livssyn, skaper fellesskap og som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.

B

 •  Det gis støtte til frivillige tiltak som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom språktrening, arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet.
 • Det gis støtte til informasjonstiltak inkludert informasjon om lover og regler, offentlige tjenester og lokalt frivillig organisasjonsliv.
 • Det kan gis støtte til tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter, herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter.
 • Det gis støtte til språktrening både norsk- og engelsktrening.
 • Det gis støtte til tiltak som rekrutterer og inkluderer innvandrere i frivillige aktiviteter.

C

 • Det gis støtte til informasjon og veiledning for økt bevissthet blant barn, ungdom og foresatte i de aktuelle målgruppene.
 • Det gis støtte til prosjekter som beskytter personer utsatt for negativ sosial kontroll og forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn.
 • Det gis støtte tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten, skole og foresatte.
 • Det gis støtte til tiltak som bidrar til likestilling, motiverer kvinner til å ta utdanning, mentorordningen, verner mot diskriminering og skaper trygge møteplasser.

Driftstøtte

Tildeling av driftstøtte forutsetter at organisasjonen bidrar til aktivt til integrering og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Organisasjonen må ha minimum eksistert ett år for å kunne motta støtte. Organisasjonen må legge ved søknaden erklæringen som bekrefter medlemsliste og betalt kontingent er korrekt. Dette kan kontrolleres av tilskuddsforvalter.

Nøkkelfordeling av tilskuddsordningen:

30 prosent til delmål A, 30 prosent til delmål B, 30 prosent til delmål C og 10 prosent driftstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner. Dette kan fravikes utfra antall søknader som er kommet i hvert delmål.

Du kan søke støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av delmålene. Dette kan for eksempel være kulturarrangement, fysisk aktiviteter, møter, idrett, informasjonstiltak, norskopplæring, leksehjelp, forebyggende tiltak og lignende.

I vurderingen av søknadene legger Tromsø kommune vekt på:

 • Om formålet det søkes tilskudd til er klart definert og faller inn under målet med tilskuddsordningen
 • Organisasjonens rapport og regnskap
 • Økonomistyring og grad av frivillighet i prosjektet
 • Organisasjonens kompetanse, erfaring og måloppnåelse
 • Skjønnsmessig vurdering ut fra midler til disposisjon
 • Samarbeid med offentlig og andre organisasjoner

For mer informasjon om tilskuddsordningen, se «Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner».

Lurer du på noe?

Send en e-post til Evariste Nshimiyimana
Telefon: 95 03 54 18 / 90 12 81 49

Tromsø kommune ønsker gjennom tilskuddsordningen å støtte opp om frivillige og ideelle organisasjoners innsats i Tromsø. I tillegg ønskes det å stimulere til nytenking om hvordan tiltak kan videreutvikles og tilpasses innbyggere og brukergruppers ønsker og behov i større grad. Tilskuddene skal supplere kommunens egen innsats overfor lokalsamfunn, borgere og brukere, og styrke muligheten for å gjennomføre ulike arrangement for spesifikke målgrupper.

Tilskuddet er forankret i kommunens handlingsprogram 2024-2027. Formålet med ordningen er å forebygge sosialt utenforskap, og bidra til bedre levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggere i Tromsø kommune som er utviklingshemmede, og som har utfordringer knyttet til psykisk helse, rus og annen avhengighetsproblematikk.

Hvem kan søke?

Ideelle, frivillige lag, foreninger og bruker- og pårørendeorganisasjoner og stiftelser. Alle som mottar støtte skal ha en åpen, inkluderende og ikke-diskriminerende praksis for sine aktiviteter.

Du fyller ut søknaden i søknadsportalen (søknadsskjema vil bli tilgjengelig i portalen én måned før søknadsfrist). Søknadsfrist: 26.januar 2024. kl 00:00.

Klagefrist: Tre uker etter offentliggjøring jf. forvaltningsloven     

Satsningsområder for 2024

 • Pårørendearbeid (barn, søsken, ektefelle, familie og annet nettverk).
 • Forebyggende fokus på avhjelping av ensomhet gjennom å bygge fellesskap, skape samskapningsarenaer og trygge rom. 
 • Dyktiggjøring til å stå i egne liv. 
 • Møteplasser (spesielt kveld, helg og høytid).
 • Tiltak som bidrar til bedre levekår, sosial inkludering, aktiv samfunnsdeltaking i Tromsøsamfunnet og økt selvstendiggjøring.

Tildelingskriterier - dette vektlegges:

 • Om søknaden bidrar til formålet med tilskuddsordningen.
 • Det skal framgå av søknaden hvilke konkrete oppgaver de frivillige aktørene skal bidra med.
 • Vise hvordan tiltaket utfyller Tromsø kommune sine tilbud.
 • Stimulerer tiltaket til samhandling, hvordan og med hvem?
 • Fokus på hjelp til selvstendighet, likepersonstøtte.
 • Fremmer innbyggermedvirkning.
 • Inkludering av økonomisk og sosialt vanskeligstilte.
 • Søknader innrettet mot nasjonale føringer, overordnet strategi og kommunens målsettinger på områdene forebygging, frivillighet, innbyggermedvirkning og likemannsarbeid skal prioriteres.
 • Søker bes opplyse om mottak av andre støtteordninger, både økonomisk og annen støtte som for eksempel gratis lokaler, dekning av strøm. Organisasjoner som mottar 100 000 kroner eller mer, må innen 1. april året etter sende inn årsrapport og revidert regnskap som synliggjør den samlede virksomheten og økonomien i organisasjonen.
 • For søknader om tilskudd over 500 000 kroner i kommunal støtte, skal organisasjonene ha vurdert samarbeidsavtale/intensjonsavtale med andre frivillige organisasjoner som det vil være naturlig å samarbeide med, eller med kommunens tjenester.

Uavhengig av organisasjonsform skal det fremgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke kommersielt formål. Ved markedsføring av tilbudene skal det fremgå at aktivitetene støttes av Tromsø kommune.

Det kan søkes om:

 • Ordinært tilskudd.
 • Forprosjekt til utvikling av nye samarbeidstiltak.

Husk å kryss av hvilken type søknad som sendes inn.

Organisasjoner som blir tildelt tilskudd, skal inngå samarbeidskontrakt med Tromsø kommune.

Ordinært tilskudd

Vi er opptatt av innbyggermedvirkning. Den kompetansen som de ulike organisasjoner innehar i kraft av sine medlemmer er viktig å lytte til.

For å kunne dra nytte av kompetansen til ulike organisasjoner, inkluderer vi i det gitte tilskuddet deltakelse i møter som Tromsø kommune inviterer til. Dette betyr at avlønning for deltakelse administreres av organisasjon som en del av tilskuddet.

I årsrapport skal det rapporteres på hvilke møter/arrangement man har deltatt på og kostnader knyttet til deltakelse.

Om forprosjektet

Vi har satt av 200 000 kroner til søkere som har en prosjektidé eller behov for støtte til utvikling av et prosjekt.

Søknaden skal inneholde:

 • Samarbeid med en tjeneste i Tromsø kommune.
 • Samarbeidsavtaler eller intensjonsavtaler om samarbeid må vedlegges.
 • Prosjektbeskrivelse maks tre sider.

Har du spørsmål?

Kontakt Ann-Karin Furskognes på e-post eller på telefon 94 87 48 10.

Informasjonsmøte gjennomføres på Teams 3.januar 2024,  du kan melde deg på via e-post til Magnus Kjeldsberg.

Tilskuddet er forankret Handlingsprogramforslag for 2024-2027 og budsjett for 2024  

og i følgende dokumenter:

Har du spørsmål om tilskuddsordningene innen kunst, kultur eller idrett?

For støtteordninger innen kunst og kultur:
Send oss en e-post dersom du har spørsmål.
Du kan også ringe servicetorget på telefon 77 79 00 00.