Tilskuddsordninger for organisasjoner innen idrett, friluft og lekeplasser

Kort fortalt

 • For idretts- og friluftsformål tildeles det tilskudd to ganger i året.
 • Søknadsfristen om våren er 15. mars med politisk vedtak i mai. Søknadsfristen om høsten er 15. oktober med vedtak i desember.
 • For lekeplasser åpner søknadsskjemaet 1. januar med søknadsfrist 15. mars. Politisk vedtak gjøres i mai.
 • NB! Alle søknadsskjemaer er for tiden stengt. Det kunngjøres når søkeadgangen åpnes igjen.

 • Finn ut om vi dekker det du ønsker å søke tilskudd til ved å lese søknadsvilkårene.
 • Trykk på lenken «Søk om tilskudd» som du finner under de ulike kategoriene.
 • Ha dokumentasjon klar.

Ta gjerne vårt videokurs: Slik søker du støtte fra Tromsø kommunes tilskuddsordninger innen idrett og friluftsliv – Youtube

Felleskriterier for kategoriene idrett, friluftsliv og lekeplasser er: 

 • Det er kun organisasjoner som kan søke.  
 • Tiltaket må være vedtatt i organisasjonens styre med vedlagt styrevedtak.  
 • En søknad skal inneholde kostnadsestimat og en finansieringsplan i tråd med tildelingsgraden (eller spesifisert hva gjelder arrangement).
 • Søker må vise til en avtale om bruk av grunn der hvor tiltaket skal gjennomføres.  
 • Søknader med kostnadsramme på 20 000 kroner eller mer kan tildeles med opptil 50 prosent av kostnadene.  
 • Søknader med total kostnadsramme på under 20 000 kroner kan tildeles med opptil 100 prosent av kostnadene.  
 • Verdien av en dugnadstime beregnes som både kostnad og egenkapital og verdsettes til 300 kroner per time.  
 • Det tildeles ikke midler til administrasjon av tiltak som prosjektering og lønn.  
 • Det tildeles ikke midler til ordinær drift av organisasjonen.  

Dokumentasjonskrav som må vedlegges søknaden

 • Styrevedtak: Møtereferat eller årsmøteprotokoll.
 • Finansiering: Bankkontoutskrift, årsregnskap eller tilsagnsbrev.
 • Kostnadsestimat: Prisoverslag, innhentede pristilbud.
 • Rett til bruk av grunn: Grunnbokutskrift eller avtale med grunneier.

 • Det kan søkes om midler til utvikling eller vedlikehold av idrettsanlegg. Det gis ikke tilskudd til ordinære driftskostnader som renhold, renovasjon eller løpende driftskostnader.  
 • Med utvikling av anlegg menes vesentlig standardhevende tiltak på anlegget, som utbygging/ tilbygg, skifte av sportsdekke eller lignende.  
 • Med vedlikehold menes konkrete vedlikeholdstiltak som ikke inngår i årlig/ løpende driftsoppgaver ved anlegget. Maskinpark som sørger for drift av anlegget er også å anse som «anlegg». Mulige tiltak kan for eksempel være innkjøp av ny tråkkemaskin for skilag, traktor til drift av uteområder eller lignende. 

Søk om tilskudd

 • Ordningen retter seg mot større og kostnadskrevende idrettsutstyr eller utleieutstyr til bruk for rekruttering. Eksempelvis kan nye fotballmål, klatretak, eller høydehoppsmatte kvalifisere til tilskudd. Det samme kan utleieskøyter eller annet mindre utstyr som skal brukes til utleie og rekruttering.
 • Ordningen er ikke ment å dekke personlig utstyr eller fellesutstyr. Det gis ikke tilskudd til draktsett eller baller til idrettslag.  
 • Som hovedregel tildeles det tilskudd til utstyr til private anlegg og idrettslag. Det åpnes likevel for at idrettslag som har tilbud i kommunale anlegg kan søke om tilskudd til utstyr til kommunale anlegg. Eierskap og plassering skal i så fall være avklart med Tromsø kommune og vedlegges søknaden. 

Søk om tilskudd

Det kan søkes om midler til konkrete utgifter i forbindelse med arrangementet. Det kan ikke søkes om midler til lønnskostnader eller administrasjon av arrangementet.  

Det tildeles opptil 1/3 av konkrete kostnader i forbindelse med arrangementet i tråd med kategoriseringen under: 

 • Mindre arrangementer – Lokale cuper/ stevner/ konkurranser som avviker fra ordinær sesong med kostnadsramme opp til 50 000 kroner: Maks tilskudd 10 000 kroner.  
 • Store arrangementer – Regionale arrangementer, som avviker fra ordinær sesong med kostnadsramme over 50 000 kroner: Maks tilskudd 50 000 kroner.  
 • Større arrangementer av nasjonal/internasjonal størrelse eller mesterskap kan tildeles ytterligere tilskudd etter en skjønnsvurdering. Det må likevel søkes innen søknadsfristene.  

Det presiseres at et arrangement avviker fra ordinær sesong når dette ikke er et gjentakende arrangement inkludert i et forbunds ordinære sesongoppsett.

Onsdagsrenn eller vanlig sesongkamp vil regnes som ordinær sesong. Kretsmesterskap med varierende arrangør eller eksempelvis nyttårsturnering og lignende regnes som avvikende fra ordinær sesong. 

Søk om tilskudd

 • Det kan søkes om midler til å arrangere kurs for eget idrettslag. Ordningen retter seg primært mot kompetanseheving som trenerkurs, lederkurs innen idretten, instruktørkurs og lignende.
 • Det kan kun søkes om tilskudd til ett kurs per semester per idrettslag per år.
 • Det kan søkes om konkrete kostnader til kurs med en oppad begrensning på tildeling på 10 000 kroner per kurs. Kurs hvor det er åpent for påmelding blant flere lag vil prioriteres.  

Søk om tilskudd

Ordningen skal bidra til fysisk tilrettelegging av friluftsområder for å stimulere til økt bruk av det aktuelle området og økt fysisk aktivitet. 

 • Det kan søkes om konkrete vedlikeholdstiltak, standardhevende tiltak eller nyetablering av anlegg.
 • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift eller generelt vedlikehold av et område/anlegg.

Ordningen skiller seg fra «lekeplasser» ved at de omsøkte tiltakene skal være i helt konkrete friluftsområder. Eksempler på tiltak kan være oppgradering av turhytte, tilrettelegging av sti og turvei, belysning av turvei, etablering av bålplass og grillhytter.  

 • Det gis ikke tilskudd til gjennomføring av friluftsarrangementer eller sosiale arrangementer i nærmiljøet.  

Søk om tilskudd

Formålet med denne tilskuddsordninger er å forbedre tilbudet innen lekeplasser i nærmiljøet.  

 • Dette kan være standardhevende tiltak på eksisterende lekeplasser eller etablering av nye lekeplasser. Som hovedregel tildeles det kun tilskudd til privat anlagte/eide lekeplasser.
 • Der hvor det planlegges opprusting av en kommunalt eid lekeplass må kostnads- og ansvarsfordeling i forbindelse med opparbeiding mellom kommune og organisasjon vedlegges søknaden.

NB! Maks søknadssum er 50 000 kroner.  

Søk om tilskudd

Adresse
Mottaker av tilskudd er
Se tilskuddsbrev.
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Dette gjelder for regnskapet
Maksimalt 3 filer.
32 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.

Framdriftsplan og frister for søknad om spillemidler i Tromsø kommune

Har du planer om utvikling av anlegg, nyetablering eller rehabilitering, der du planlegger å søke spillemidler. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig.

Frist for innsending av informasjon for nye søkere eller nye søknader til kommunen er 1. september.

Følgende opplysninger skal være beskrevet

 • Informasjon om planlagt anlegg og tiltak
 • Målsatte tegninger
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Søknadssum
 • Framdriftsplan

Søknaden skal sendes inn via anleggsregisteret.no innen 15. oktober. Søknaden skal inneholde den samme informasjonen som er sendt til kommunen tidligere.

Det vil bli gitt veiledning til søkere i perioden fra 1. september til 15. oktober.

Frister for behandling av søknader som gjøres av kommunen

 • 18. oktober til 5. november: Saksbehandling, rullering av handlingsprogram i kommunedelplan, prioritering av søknader.
 • 6. november: Saksframlegg sendes til Idrettsrådet for uttalelse og prioritering av søknader.
 • 15. november: Idrettsrådets frist for uttalelsene og prioritering av søknader.
 • Desember: Behandling i kultur, idrett og friluftsutvalget
 • 15. januar: Siste frist for oversendelse av søknader og prioritering fra Tromsø kommune til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Du finner utfyllende informasjon om tilskuddsordningen på anleggsregisteret.no

Bestemmelser om tilskudd finner du på regjeringen.no

Spørsmål? Se kontakt oss nederst på siden.

Send oss en e-post dersom du har spørsmål.

Du kan også ringe servicetorget på telefon 77 79 00 00.

Kontakt idrettsrådsgiver Elisabeth Sørvin Kristensen på e-post eller telefon 41 40 85 02 ved spørsmål om spillemiddelordningen og søknadsprosessen.