Samisk og kvensk språk og kultur

Kort fortalt

 • I Tromsø har vi tilbud om samisk både i barnehage og skole.  
 • Samisk språksenter Gáisi og Tvibit har samiske møteplasser og aktiviteter for barn og unge.  
 • Både kvensk og samisk er anerkjent som minoritetsspråk i Norge, og beskyttet av den europeiske minoritetsspråkpakten.

Oanehaččat

 • Romssas lea mis sámegielat fálaldat sihke mánáidgárddis ja skuvllas.
 • Sámegielat deaivvadanbáikkit ja doaimmat mánáide ja nuoraide guovddážiin Gáisi ja Tvibit.
 • Sihke kveanagiella ja sámegiella leaba dohkkehuvvon unnitlogugiellan Norggas, ja leaba de suodjaluvvon eurohpalaš unnitlogugiela šiehtadusas.

(Sámegillii vuollelis)

Gáisi språksenter er et lokalt og regionalt kompetansesenter. Gáisi arbeider for å ivareta, revitalisere, dokumentere og formidle samisk språk og kultur, spesielt i de sjøsamiske områdene. Språksenteret holder blant annet kurs i samisk språk og håndverk, arbeider med samiske stedsnavn og markering av samefolkets dag. Gáisi eies og driftes av Tromsø kommune.

Her finner du mer informasjon om Gáisi.

Du finner oversikt over alle kurs og arrangementer i kommunens arrangementskalender.

Gáisi er opptatt av å skape samiskspråklige arenaer som barn og unge i Tromsø kan ha glede av. Vi arrangerer blant annet samisk språkleir for barn seks ganger i året. Sammen med Tvibit har vi også startet prosjektet Mádji, som tilbyr ulike samiske aktiviteter for unge mellom 15 og 30 år.

Les mer om ungdomsprosjektet Mádji.

Slik er Gáisis styre

Styret består av fem medlemmer med personlige varaer.

 • Én politisk representant fra Tromsø kommune
 • To representanter fra lokale sameforeninger i Ullsfjord, hvis mulig.
 • To eller tre åpne plasser for øvrige samiske organisasjoner.
 • Det skal være minst 40 prosent av hvert kjønn i styret.

Samiske lag, foreninger og organisasjoner har forslagsrett til valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Det er Tromsø kommune som oppnevner styrets medlemmer med personlige varamedlemmer, og styreleder og -nestleder for to år om gangen.

Gáisi giellaguovddáš

Gáisi giellaguovddáš lea báikkálaš ja regionála gealboguovddáš. Gáisi bargá ahte váldit vára, ealáskahttit, dokumenteret ja gaskkustit sámegiela ja kultuvrra, earenoamážit mearrasámi guovlluin. Giellaguovddáš doallá earret eará kurssaid sámegielas ja duojis, bargá sámi báikenamaiguin ja doallat sámeálbmotbeaivvi. Lea Romssa suohkan gii eaiggáda ja doaimmaha Gáissi.

Dáppe gávnnat eanet dieđuid Gáissi birra.

Don gávnnat geahčastaga buot suohkana kurssaid ja doaluid birra suohkana doallokaleandaris.

Gáisi háliida ráhkadit sámegielat arenaid Romssa mánáide buorrin. Mii lágidit earret eará sámegielat leaira mánáide guđa geardde jahkái. Ovttas Tvibit leat maid álggahan Mádji projeavtta mii fállá sámi doaimmaid nuoraide gaskkal 15 ja 30 jagi. Loga eanet nuoraidprojeavtta Mádji birra.

Ná lea Gáissi stivra

Stivrras leat vihtta lahtu ja juohkehaččas lea persovnnalaš várrelahttu.

 • Politihkalaš ovddasteaddji Romssa suohkanis
 • Báikkálaš sámi servviin leat guokte ovddasteaddji, áinnas Moskavuona-guovllu servviid ovddasteaddjit.
 • Guokte dahje golbma rabas saji várrejuvvon eará sámi servviide
 • Stivrras galgá unnimus 40 proseanta goabbatge sohkabealis

Sámi servviin ja organisašuvnnain lea vejolašvuohta evttohit stivrra- ja várrelahtuid. Romssa suohkan dat loahpaloahpas nammada stivrra- ja várrelahtuid, stivrajođiheaddji ja várrejođiheaddji guovtte jahkái.

Samisk uke arrangeres hvert år i forbindelse med Samefolkets dag 6. februar. Arrangementet er et samarbeid mellom Tromsø kommune og Midnight Sun Marathon.   

Følg Samisk uke på Facebook.

Sámi vahkku

Sámi vahkku dollo jahkásaččat Sámeálbmotbeaivvi olis mii lea guovvamánu 6. beaivvi. Doallu lea ovttasbargu gaskkal Romssa suohkana ja Midnight Sun Marathon.

Čuovo Sámi vahkku Facebookas.

I Tromsø har vi en Samisk barnehage og en samisk base i Sjømannsbyen barnehage.

Les mer om Sjømannsbyen barnehage og Samisk barnehage/ Guovssahas Mánáidgárdi.

Romssas lea mis Sámi mánáidgárdi ja sámi bása Sjømannsbyen mánáidgárddis.

Loga eanet Sjømannsbyen mánáidgárddi birra ja Sámi mánáidgárddi/ Guovssahas mánáidgárddi birra