Språkopplæring

Kort fortalt

  • Tromsø kommune tilbyr språkopplæring til flerspråklige barn med behov for norskopplæring.
  • Kommunen tilbyr også opplæring i samisk, finsk eller kvensk.

Vi tilbyr ulike former for språkopplæring. Dette betyr at eleven kan få særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring.

Språkopplæring tilbys alle elever i grunnskolen ved behov.

Ta kontakt med deres barns skole for å få hjelp til å vurdere behovet for særskilt språkopplæring.

Særskilt norskopplæring betyr at eleven får forsterket opplæring i norsk.

Vi tilbyr særskilt norskopplæring til barn med et annet morsmål enn norsk og samisk. Dette innebærer at én av foreldrene har et annet morsmål enn norsk og samisk. Det er også et krav om at eleven har behov for slik opplæring.

Morsmålsopplæring er undervisning som skal hjelpe elevene til å bedre leseferdigheter.

Vi tilbyr morsmålsopplæring til alle elever som har for svake norskferdigheter til å følge ordinær læreplan i norsk.

Tospråklig fagopplæring er undervisning der både norsk og elevens eget morsmål blir brukt som opplæringsspråk. Slik undervisning kan gjennomføres i alle fag.

Vi tilbyr oftest tospråklig fagopplæring til elever som kommer fra utlandet og som skal begynne i den norske skolen.

Barn under 16 år har rett til obligatorisk skolegang i den kommunen der de bor. Dette gjelder også barn som kommer til Norge som asylsøkere/flyktninger.

Tromsø kommune har innføringsklasser (IFK) for nyankomne/flyktninger på Borgtun barneskole (1. til 7. årstrinn), Slettelva barneskole (1. til 7. årstrinn), Langnes ungdomsskole (8. til 10. årstrinn) og Tromstun ungdomsskole (8. til 10. årstrinn). Ukrainske flyktninger under 16 må registreres og gå i innføringsklasser (IFK) i samsvar med sin alder.

Her finner du søknadsskjema.

Children under the age of 16 are entitled to compulsory education in the municipality where they live. This also applies to children who arrive in Norway as asylum seekers/refugees.

Tromsø municipality has induction classes (IFK) for new arrivals/refugees at Borgtun Primary School (1st to 7th years), Slettaelva Primary School (1st to 7th years),  Langnes Secondary School (8th to 10th years) and Tromstun Secondary School (8th to 10th years).

Ukrainian refugees under the age of 16 must be registered and attend induction classes (IFK) according to age.

Link to the application portal.

More information: Українцям в Тромсе / Ukrainians in Tromsø

(Sámegillii vuollelis)

Det er Prestvannet skole som har ansvaret for organiseringen og opplæringen i og på samisk i Tromsø kommune. Tilbudet om samisk undervisning gis på elevens nærskole.

Elevene har rett til å få opplæring i samisk språk, men også undervisning på samisk. Tilbudet om undervisning i samisk gis på elevens nærskole. Eleven kan sammen med foresatte selv velge samisk som førstespråk (hovedspråk) eller som andrespråk. I tillegg kan de bestemme hvilket av de tre samiske språkene de ønsker undervisning i:

  • nordsamisk 
  • lulesamisk 
  • sørsamisk

Les mer om samisk som førstespråk på hjemmesiden til Prestvannet skole.


Les mer om samisk som andrespråk på hjemmesiden til Prestvannet skole.

Opplæring på samisk betyr at all opplæring i alle fag foregår på samisk. Denne typen opplæring foregår kun på Prestvannet skole. Les mer om samisk klasse på hjemmesiden til Prestvannet skole.

På Prestvannet skole er det en egen klasse som følger Kunnskapsløftet samisk. Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Hvem kan få samisk opplæring?

Alle samiske elever i grunnskolealder har rett til opplæring i samisk. Innmeldingsskjema til samisk språkopplæring.

Sámegieloahpaheapmi

Romssa suohkanis lea Báhpajávrri skuvllas ovddasvástádus lágidit ja oahpahit sámegiela ja sámegillii. Sámegieloahpaheapmi fállojuvvo oahppi lagasskuvllas.

Ohppiin lea vuoigatvuohta oažžut sámegieloahpaheami. Fálaldat sámegieloahpaheapmái addo oahppi lagasskuvllas. Oahppi sáhttá ovttas vánhemiiguin/ovddasteddjiin válljet sámegiela vuosttašgiellan (váldogiellan) dahje nubbingiellan. Lassin sáhttet mearridit guđe dain golmma sámegielain háliida oahpaheami:

  • davvisámegiella
  • julevsámegiella
  • máttasámegiella

Loga eanet sámegiella vuosttašgiellan birra Báhpajávrri skuvlla ruovttusiiddus.


Loga eanet sámegiella nubbingiellan birra Báhpajávrri skuvlla ruovttusiiddus.

Sámegieloahpaheapmi mearkkaša ahte buot oahpaheapmi buot fágain lea sámegillii. Diekkár oahpaheapmi lea dušše Báhpajávrri skuvllas. Loga eanet sámegiel luohká birra Báhpajávrri skuvlla ruovttusiiddus

Báhpajávrri skuvllas lea sierra luohkká mii čuovvu Máhttolokten – Sámi. Loga eanet dien birra Oahpahusdirektoráhta neahttasiidduin

Gii sáhttá oažžut oahpaheami sámegillii?

Buot ohppiin vuođđoskuvlaagis lea vuoigatvuohta oažžut oahpaheami sámegielas. Loga eanet dien birra Oahpahusdirektoráhta neahttasiidduin

I Troms og Finnmark fylkeskommune har elever med kvensk-finsk bakgrunn rett til opplæring i finsk eller kvensk som andrespråk i grunnskolen. Det er Prestvannet skole som organiserer finsk- og kvensk-opplæringen i Tromsø kommune. Undervisningen gjøres av faglærere som reiser rundt på de noen hjemmeskolene.

Hvem kan få opplæring i finsk eller kvensk?

Dersom minst tre elever med kvensk eller norskfinsk bakgrunn ved en grunnskole i Troms og Finnmark ønsker opplæring, har de rett til opplæring i kvensk eller finsk.

Les mer om kvensk eller finsk som andrespråk på hjemmesiden til Prestvannet skole.
Innmeldingsskjema til finsk eller kvensk språkopplæring.