Barn med autisme eller andre multifunksjonsnedsettelser

Kort fortalt

 • Barn med store og sammensatte behov har rett til å gå på sin nærskole.
 • Tilbudet er egne avdelinger tilknyttet skolene Mortensnes, Prestvannet og Sommerlyst.
 • Årlig søknadsfrist er 1. desember.

Barn med store og sammensatte behov har samme rett til å gå på nærskolen som alle andre elever og rett til å få opplæringen tilrettelagt.

Tromsø kommune har et frivillig opplæringstilbud til barn med autisme og barn med multifunksjonsnedsettelser. Vi kaller tilbudene for ressursskoleavdelinger.

Tilbudene er lokalisert ved Mortensnes skole, Prestvannet skole og Sommerlyst skole. Avdelingene tar imot barn fra hele kommunen.

Det er begrenset antall plasser på ressursskoleavdelingene. Inntak skjer etter kriterier. Man søker til den enkelte avdeling.

Nordstjerna og Sørstjerna

Nordstjerna og Sørstjerna er ressursskoleavdelinger for barn med omfattende og sammensatte behov innenfor autismespekteret.

Nordstjerna er ved Mortensnes skole og tar imot barn på 1. til 7. trinn.

Sørstjerna er ved Sommerlyst skole og tar imot barn på 8. til 10. trinn.

Hagen og Nordvesten

Hagen og Nordvesten er ressursskoleavdelinger for elever med store og sammensatte multifunksjonsnedsettelser.

Hagen er ved Prestvannet skole, og tar imot barn på 1. til 7. trinn.

Nordvesten er ved Sommerlyst skole, og tar imot barn på 8. til 10. trinn.

Hvem kan søke om plass?

Foresatte kan på vegne av barnet søke plass på ressursskoleavdelingene dersom de ønsker det i stedet for plass ved nærskolen.

For å kunne søke om plass på ressursskoleavdelingene må barnet ha bostedsadresse i Tromsø kommune.

Barnet må oppfylle inntakskriteriene på avdelinga for å få plass. Det er ulike inntakskriterter for de ulike avdelingene. Dersom flere barn møter kriteriene, vil det gjøres prioriteringer.

Slik søker du

Hva må søknaden inneholde

 • Utfylt søknadsskjema.
 • Sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
 • Vedtak om spesialundervisning.
 • Individuell opplæringsplan (IOP) og årsrapport (spesialpedagogisk plan og siste årsvurdering fra barnehagen for skolestartere).
 • Eventuelle andre utredninger fra spesialisthelsetjeneste eller andre som beskriver barnets behov.
 • Underskrift av begge foreldrene med foreldreansvar. Barnevernet undertegner for barn som de har omsorgsansvaret for.

Prioritering av søknader

Inntak på avdelingene er avhengig av ledig kapasitet ved avdelingene. Vi prioriterer derfor søknadene selv om elever oppfyller inntakskriteriene. Søknadene vurderes på bakgrunn av saksdokumentene som er vedlagt søknaden.

Avdelingene tar inn elever i prioritert rekkefølge:

 1. Elever som er tildelt plass på ressursskoleavdeling prioriteres i forbindelse med overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn.
 2. Elever med størst behov for fysisk tilrettelagt rammebetingelser, særskilt organisering, spesialkompetanse hos undervisningspersonale og/eller tilrettelegging for faglig og sosial deltakelse.
 3. I søknader som ellers er tilnærmet like, prioriteres eldre søkere foran yngre søkere.

Barnets egne meninger og det som er best for barnet må være et grunnleggende hensyn i søkeprosessen. Barnet har rett til informasjon, til å bli hørt og til å ytre meningene sine fritt. Vi vil se det enkelte barns beste opp mot andre barns beste.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. desember hvert år.

Ved ledig kapasitet i løpet av skoleåret, vil avdelingene informere om dette, og søkerliste fra forrige inntaksmøte vil vektlegges.

Svar på søknad

Alle søknader skal være ferdigbehandlet innen utgangen av januar. Svar på søknad sendes til foresatte.

Nordstjerna og Sørstjerna

Store, omfattende og sammensatte behov innenfor autismespekteret som medfører omfattende mangelfull utvikling av sosiale ferdigheter, omfattende mangelfull utvikling av kommunikasjonsferdigheter og meget begrenset atferds- og interesserepertoar.

Ved vurdering for inntak må eleven ha omfattende vansker innenfor alle områder som er beskrevet ovenfor. Når det gjelder tilleggsvansker, kan omfanget variere.

Hagen

Ulike syndromer og diagnoser som medfører moderat til alvorlig psykisk utviklingshemming sammen med fysiske funksjonsnedsettelser og somatiske og helsemessige utfordringer.

Ved vurdering for inntak må eleven ha omfattende vansker innenfor alle områder som er beskrevet ovenfor. Når det gjelder tilleggsvansker, kan omfanget variere.

Nordvesten

Ved vurdering for inntak må eleven ha omfattende vansker innenfor alle områdene som er beskrevet. Når det gjelder tilleggsvansker, kan omfanget variere.

Ulike syndromer og diagnoser som medfører moderat til alvorlig psykisk utviklingshemming sammen med fysiske funksjonsnedsettelser og somatiske og helsemessige utfordringer.         

I tillegg kan Nordvesten ta imot elever med kognitiv funksjonsnedsettelse og andre tilleggsvansker.

Tilbudet er delvis organisert som gruppetilbud og det er derfor en forutsetning at eleven kan nyttiggjøre seg et tilbud hvor opplæringen foregår i et fellesskap med andre elever.

 • Omfattende mangelfull utvikling av kognitive ferdigheter (moderat til alvorlig psykisk utviklingshemming)
 • Mangelfull motorisk/fysisk utvikling
 • Tilleggsvansker, for eksempel epilepsi, CP, nedsatt hørsel, syn, kommunikasjonsferdigheter, andre omfattende funksjonsnedsettelse og diagnoser

Ved vurdering for inntak må eleven ha omfattende vansker innenfor alle områdene som er beskrevet ovenfor. Når det gjelder tilleggsvansker, kan omfanget variere.

Kontaktinfo:

 • Nordstjerna/Sørstjerna: Tlf. 90 63 32 29
 • Hagen: 47 76 04 48
 • Nordvesten: 91 24 32 75

Inntaksteamet

Inntaksteamet er de som avgjør hvem som basert på søknadene får tilbud om plass.

Teamet består av:

 • rektor ved skolen
 • fagleder på den aktuelle avdelinga
 • skolefaglig rådgiver fra avdeling for oppvekst, utdanning og kultur
 • representant fra PP-tjenesten

Inntaksteamet møtes etter at søknadsfristens har gått ut, og avgjør hvem som får tilbud om inntak.

Teamsmedlemmene får kopi av søknadsskjema og vedlagt dokumentasjon.

Det gjøres prioriteringer etter antall plasser tilgjengelig.