Kvalitet i barnehagen

Kort fortalt

 • Barnehagene og skolene i Tromsø har sammen laget en plan som gir retning og rammer for pedagogisk utviklingsarbeid. Dette for å sikre en felles måte å jobbe med kvalitet i opplæringen.
 • Alle barn i Tromsø kommune skal oppleve en god og trygg overgang mellom barnehage, skole og skolefritidsordningen (SFO) med kontinuitet, helhet i opplæring og oppfølging.

I november 2020 ble det for første gang vedtatt en felles plan for utviklingsarbeid i barnehager og skoler.

Barn og unges dannelses- og læringsprosesser begynner allerede i barnehagealder. Det er et viktig fundament i arbeidet med kvalitet i opplæringen. Den felles kvalitetsutviklingsplanen for skole og barnehager peker på fire områder som skal ha særlig fokus:

 • Tidlig innsats
 • Barn og unges medvirkning
 • Tverrfaglig samhandling
 • Inkludering

Ta gjerne kontakt med ledelsen i barnehagen eller på skolen du og din familie tilhører dersom du lurer på hvordan de jobber med disse områdene der.

Du kan også lese hele planen her.

Du kan lese mer om felles arbeid for skoler og barnehager på siden kvalitet i skolen.

Helt uavhengig av barnehagens eierform, ønsker Tromsø kommune å arbeide ut ifra at barnet alltid er i senter av det arbeidet som utføres og planlegges. Dette sikrer at barnehagene i stor grad arbeider etter felles målsettinger og strategier, slik at barnehagene tilbyr et likeverdig tilbud til alle barn. De kommunale barnehagene er også forpliktet til å ta den gjeldende kvalitetsutviklingsplanen i bruk.

De private barnehagene oppfordres til det samme.

Tromsø kommune har to roller overfor barnehagene i Tromsø. Kommunen er lokal barnehagemyndighet overfor alle barnehagene uansett eierform, og eier for kommunale barnehager. Som barnehagemyndighet skal kommunen gi veiledning og påse at alle barnehagene i Tromsø drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen er derfor pålagt å føre tilsyn med barnehagene.    

Hvordan jobber Tromsø kommune med tilsyn ute i barnehagene?  

Tilsyn med barnehagene er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Tilsyn benyttes for å kontrollere at barnehagelovens krav følges opp og at barna får et tilbud med god kvalitet. Barnehagemyndigheten gir også veiledning for å påse at barnehagene oppfyller barnehagelovens krav.

Barnehagen skal ivareta alle barns behov for omsorg, lek, læring og oppdragelse i nært samarbeid med barnets hjem. Personalet skal bidra til trivsel og glede i lek og læring samtidig som barnehagen skal være et utfordrende og trygt sted for vennskap og fellesskap.  

Hvis du som foresatt ikke opplever å få et tilbud som er i henhold til barnehageloven eller rammeplanen kan du klage.  

Du kan blant annet klage på:  

 • barnets mangel på deltakelse i lek  
 • utfordrende samarbeid med barnehagen
 • manglende pedagogisk innhold  
 • manglende informasjon om ditt barn 
 • at du ikke får medvirke i barnehagehverdagen 

Hvordan kan man sende inn klage?  

Skal du klage på barnehagens pedagogiske innhold eller dersom du er bekymret for det som skjer i barnehagen, bør du som hovedregel ta opp bekymringen eller klagen med barnehagens personal. Det vil si pedagogisk leder eller styrer.

Dersom dialogen ikke løser problemstillingen, kan du sende en e-post til barnehagemyndighet@tromso.kommune.no. 

Gjelder klagen eller bekymringen forhold som handler om barnas helse, miljø og sikkerhet i barnehagen kan du kontakte Miljørettet helsevern.

Dersom du mistenker at ditt barn utsettes for mobbing, kan du ta kontakt med faglederen eller styrer i den gjeldende barnehagen for å diskutere hvordan situasjonen bør håndteres.

Opplæringsloven, barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, stiller klare forventninger til barnehagenes ansvar for å skape et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.  

Vi har en felles strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Den inneholder viktige målsettinger for barnehagene i Tromsø. Alle barn skal oppleve et inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing. De kommunale barnehagene har også lokale planer.

Ta kontakt med barnehagen dersom du ønsker å få tak i barnehagens plan for dette arbeidet.  

Tromsø kommune har hovedansvaret for samarbeidet mellom barnehage, skole og SFO. Det er derfor utarbeidet en plan for denne samhandlingen. Barnehagens plikt er å bidra til at samarbeidet gir barna en trygg og god overgang.  

Intensjonen er at barnehager, skoler og SFO oppretter et forpliktende samarbeid som sikrer sammenheng i barns faglige og sosiale utvikling det siste året i barnehagen og det første året på skole og SFO.

Ta kontakt med barnehagen dersom du ønsker planen for overgangen mellom barnehage, skole og SFO.