Søk eller bytte barnehageplass

Kort fortalt

 • Du kan søke om plass i kommunal og privat barnehage.
 • Barn som fyller ett år innen utgangen av november det året de søker og som står uten barnehageplass, har rett til barnehageplass.
 • Søknadsfristen er 1. mars. Skal du bytte barnehage er søknadsfristen 1. februar.

Det er samme søknadsprosess for kommunale og private barnehager.

Søknadsfrist for å søke barnehageplass er 1. mars.

Logg deg inn i søknadsportalen for å søke barnehageplass.

Du må logge inn via ID-porten.

Du kan søke om plass i alle barnehager i Tromsø i søknadsportalen. Det er også her du takker ja eller nei til plass. Barn med rett til plass som takker nei, mister sin rett for det aktuelle barnehageåret.

 • Vi anbefaler deg å velge fire barnehager i søknaden. Det er fordi alle ikke kan få førstevalget oppfylt.
 • Du skal sende inn én søknad per barn.
 • Velg type plass (heltid eller deltid). 
 • Oppgi ønsket startdato.
 • Søker du i hovedopptaket, må startdato være senest i løpet av november.
 • Ved hovedopptaket må vedlegg til søknader sendes inn senest to uker før søknadsfristen.

Hvis du ikke får plass i en av barnehagene du har valgt i søknaden, får du tilbud om plass i en annen barnehage.

Du kan ikke endre søknaden mellom 2. og 20. februar og mellom 2. mars og 17. april. Det er fordi vi er opptatt med å fordele plasser i disse periodene.

Hvis du ikke kan søke på internett eller ikke har norsk personnummer, kan servicetorget hjelpe deg i åpningstiden. Telefon 77 79 00 00. Husk å ta med ditt eget og barnets personnummer.

På siden Ofte stilte spørsmål om barnehageplass finner du svar på ulike spørsmål om barnehageplass, søknadsfrister, oppsigelse av plass, permisjon, søknadsportalen og andre ting du måtte lure på når du skal søke barnehageplass.

Her kan du bytte, si opp eller søke om plass i en annen barnehage.
Du må logge inn via ID-porten.

Søknadsfrist for å bytte barnehage er 1. februar. Du får svar på søknaden om bytte av barnehage før 1. mars.

 • Når du takker ja til ny barnehageplass, sier du automatisk opp den gamle plassen.
 • Hvis barnet ikke lenger skal ha barnehageplassen, må du si den opp.
 • Du trenger ikke å si opp barnehageplassen når barnet skal begynne på skolen. Dette skjer automatisk.
 • For å søke om å bytte til heltids- eller deltidsplass, må du først undersøke med barnehagens leder om det er mulig å gjøre en endring.

Se informasjon om Tromsøs barnehager og hvor de ligger her.

Barn som er født innen 30. november, er sikret barnehageplass fra høsten året de fyller ett år, dersom man søker innen fristen 1. mars. I søknaden må du oppgi hvilken dato du vil at barnet skal begynne.

Dersom du søker etter 1. mars, blir du satt på venteliste til en plass blir ledig.

Du kan søke om barnehageplass i Tromsø kommune uansett hvor i landet du bor. For å få plass må du bo i Tromsø senest den datoen barnet begynner i barnehage.

Du kan søke om plass både i kommunal eller privat barnehage.

Tromsø kommune har tilrettelagte barnehagetilbud for flyktningbarn ved Kvamstykket og Sommereng barnehage på Tromsøya.

Barnehagene har en styrket base hver. Ansatte i Sommereng barnehage snakker både ukrainsk og norsk.

Barnehagene har ledige plasser og ønsker flere barn velkommen.

Barnehagesøknad merkes med «flyktningbase».

Lenke til søknadsportalen hvor du søker om barnehageplass.

Informasjon på ukrainsk og engelsk er å finne her:

Українцям в Тромсе / Ukrainians in Tromsø

Du får tilbud om barnehageplass i den digitale postkassa din. Du får også varsel på SMS når tilbudet om barnehageplass kommer. Svar kommer vanligvis innen utgangen av mars.

Du må logge deg inn i søknadsportalen for å takke ja eller nei til plassen.  

Dette er svaralternativene dine:

 • Du takker ja til plassen, og de andre ønskene i søknaden slettes.
 • Du takker ja til plassen og står samtidig på venteliste for en høyere ønsket plass.
 • Du takker nei til plassen og settes automatisk på venteliste for en høyere ønsket plass.

Kommunale og private barnehager følger barnehageloven. Private barnehager har egne prioriteringer for fordeling av plasser. Du kan lese mer om det i vedtektene til barnehagene.

Prioritering i kommunale barnehager skjer i denne rekkefølgen:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som får hjelp fra barneverntjenesten. Dokumentasjon fra sakkyndig må legges ved søknaden.
 2. Barn med rett til plass etter barnehageloven
 3. Barn som mister plassen 
  • fordi barnehagen legges ned
  • i avdeling for flyktninger ved Kvamstykket barnehage
 4. Barn i familier der barnet selv, foreldre eller søsken har alvorlig eller varig sykdom eller funksjonsnedsettelse. Dokumentasjon fra lege/spesialist må legges ved søknaden.  
 5. Barn med søsken i samme barnehage.
 6. Barnegruppens sammensetning
  • mellom de ulike årskullene
  • mellom kjønn for barn over tre år
 7. Minoritetsspråklige barn der både barnet og barnets foresatte har annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.
 8. Barn som bor i barnehagens opptaksområde. 
 9. Ved loddtrekning.

Vedlegg og dokumentasjon til prioritert barnehagesøknad

For å kunne få en prioritert søknad, må du levere inn dokumentasjon til søknaden. Prioriteringer beskrives under opptakskriterier i barnehagens vedtekter.

Dokumentasjonen må inneholde en utvidet beskrivelse med sakkyndig vurdering fra lege eller spesialist. Den skal i tillegg til diagnosen, opplyse hvordan barnets eller familiens helseplager påvirker familiens totale funksjonsnivå og utvikling generelt.

Det skal begrunnes hvorfor barnet har behov for fortrinn i ønsket barnehage.

Når skal dokumentasjonen sendes inn?

 • Ved hovedopptaket må dokumentasjon være mottatt senest to uker før søknadsfrist.
 • Ved opptak utenom hovedopptaket, skal dokumentasjon være sendt inn i god tid før søknaden ønskes behandlet.

Dokumentasjonen sendes til:

Avdeling for oppvekst, utdanning og kultur
Opptakskontoret
Postboks 6900
9299 Tromsø 

Digital samtykkeerklæring må fylles ut før barnet starter i kommunal barnehage. Dersom barnet allerede går i kommunal barnehage og skjemaet ikke er fylt ut, må dette gjøres så snart som mulig etter oppstart.

For at barnehagen skal kunne dele kontaktinformasjon mellom foreldre og dele film og foto på nett og Facebook, må det foreligge et samtykke til dette. I tillegg må det gis samtykke til transport av barna i barnehagetiden.

Erklæringen er gyldig så lenge barnet går i barnehagen der samtykket er gitt. Det er mulighet for å trekke tilbakesamtykkeskjemaet helt eller delvis. Du må da fylle ut erklæringen på nytt.

Spørsmål til innholdet i erklæringen, eller for innsyn generelt, rettes til fagleder i barnehagen.

Her kan du lese mer om personopplysninger og personvern.

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden din om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken har fått det første eller det andre ønsket om barnehage oppfylt.

Du kan også klage på et avslag hvis barnet ditt har en spesiell rett på barnehageplass, for eksempel hvis barnet har nedsatt funksjonsevne.  

Klagefristen er tre uker. Det vil si at vi må motta klagen din senest tre uker etter at du har fått tilbud om barnehageplass eller plass på venteliste.

Klagen sendes i posten til:
Avdeling for oppvekst, utdanning og kultur
Opptakskontoret
Postboks 6900
9299 Tromsø 

I klagen skal det redegjøres for de grunner klagen støtter seg til.

Opptakskontoret behandler klagen i samråd med barnehagene der det er søkt om plass. Dersom opptakskontoret ikke finner grunnlag for å omgjøre vedtaket, oversendes klagen til Klageutvalget i Tromsø kommune.