Kvalitet i skolen

Kort fortalt

 • Skolene og barnehagene i Tromsø har sammen laget en plan som gir retning og rammer for pedagogisk utviklingsarbeid. Dette for å sikre en felles måte å jobbe med kvalitet i opplæringen.
 • Et av de store målene er å arbeide videre med en inkluderende og helhetlig praksis i barnehage, skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

I november 2020 ble det for første gang vedtatt en felles plan for utviklingsarbeid i barnehager og skoler.

Barn og unges dannelses- og læringsprosesser begynner allerede i barnehagealder. Det er et viktig fundament i arbeidet med kvalitet i opplæringen. Den felles kvalitetsutviklingsplanen for skole og barnehager peker på fire områder som skal ha særlig fokus:

 • Tidlig innsats
 • Barn og unges medvirkning
 • Tverrfaglig samhandling
 • Inkludering

Ta gjerne kontakt med ledelsen i barnehagen eller på skolen du og din familie tilhører dersom du lurer på hvordan de jobber med disse områdene der. Du kan også lese hele planen her.

Arbeidet med å sikre høy og jevn kvalitet på skolene i Tromsø pågår kontinuerlig. Dette arbeidet er forankret i en felles oppvekstplan, som peker ut tre overordnede strategiske satsingsområder i tromsøskolen.

Disse sier at vi skal arbeide for:

 • en inkluderende barnehage og skole med god opplæring
 • trygge rammer for familier – og en helsefremmende oppvekst
 • å gi barn trygge møteplasser og aktiviteter på fritiden i deres oppvekstmiljø

Denne planen heter «Vil du være lamme?» og du finner den på siden vår for sentrale planer og styringsdokumenter.

Tromsø kommune har som skoleeier rutiner for samarbeid mellom barnehage, skole og SFO for å sikre gode overganger til det beste for barnet. Les mer om dette her.

Det er viktig for oss å sikre et godt SFO-tilbud til alle barn. Derfor jobber vi aktivt for å sørge for en enhetlig praksis på tvers av skolene. Arbeidet med kvalitet i SFO har sitt utspring i en felles kvalitetsplan.

Det betyr blant annet at hver enkelt SFO utformer sitt tilbud ut fra felles kjerneverdier: trygghet og trivsel, mestring, medvirkning og utvikling.

Dersom du lurer på hvordan din skole jobber med kvalitet på sin skolefritidsordning, ta kontakt med ledelsen. Her finner du kontaktinformasjon til din skole.

Skolene har et overordnet ansvar for å ta initiativet og legge til rette for samarbeid mellom skole og hjem. Likevel er en god og tillitsfull dialog et gjensidig forhold mellom skole og hjem.

For skolene er foreldrene en viktig ressurs som innehar nyttig informasjon om eleven og elevens liv.

På Utdanningsdirekoratets nettsider er det skrevet mer om samarbeidet mellom hjem og skole i Norge.

Tromsø kommune gjennomfører følgende prøver og kartlegging:

 • nasjonale kartleggingsprøver i regi av Utdanningsdirektoratet (prøvene skal brukes av lærere for å finne elever som trenger ekstra oppfølging tidlig i grunnskolen)
 • nasjonale prøver (landsomfattende kartlegging av norske grunnskoleelevers ferdigheter lesing, matematikk og engelsk)
 • elevundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet
 • foreldreundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet

Du kan lese mer om dette på Utdanningsdirektoratets nettsider.