Vilkår for tildeling av støtte

Kort fortalt

  • Alle søknader som får støtte behandles politisk.
  • Vedtaksmyndighet er Miljø-, idrett-, kultur- og samfunnsutviklingsutvalget (MIKS-utvalget).
  • Vi stiller krav til blant annet rapportering og regnskap.

  • Søker skal sende inn rapport og regnskap når prosjektet er avsluttet. Rapport og regnskap er en forutsetning for å kunne søke igjen.
  • Det skal framgå i alt skriftlig materiale (brosjyrer, plakater og lignende) at tiltaket er støttet av Tromsø kommune.
  • Alle som får støtte fra Tromsø kommune må godta ledsagerbevis for funksjonshemmede.
  • Pengene utbetales når søknaden er behandlet og politisk vedtatt.
  • Dersom søker ikke gjennomfører slik det står beskrevet i søknaden skal beløpet, eller deler av det, tilbakebetales.

Søkere som vektlegger og dokumenterer tiltak for universell utforming. Hvordan du legger til rette for at alle kan delta, skal beskrives i søknaden.  

Alle som får støtte fra Tromsø kommune må godta ledsagerbevis for funksjonshemmede. Dette betyr at ledsager skal komme inn gratis på arrangementer eller prosjekter som mottar støtte. Eksempler kan være kino, teater, transport, museer, og andre arrangementer i regi av lag og foreninger.  

Tromsø kommunestyre har vedtatt en egen handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle.

I planen står det at Tromsø kommune skal:

  • Forplikte alle organisasjoner som mottar tilskudd til kunst, kultur og idrettsformål til å motarbeide alle former for diskriminering, også på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.
  • Støtte tiltak og arrangementer med formål å formidle og synliggjøre mangfold og flerkulturelle kvaliteter i samfunnet

Søknader med frist 1. desember vil normalt få svar innen medio mars.

Ferdig behandlet søknad er et enkeltvedtak som du kan klage på. Klagefrist er tre uker fra du har mottatt svar på søknaden.

Formannskapet er klageinstans for vedtak truffet av hovedutvalget, mens kommunestyret er klageinstans for formannskapets vedtak.

Alle som mottar tilskudd fra Tromsø kommune må sende inn rapport i etterkant. I rapporten skal det stå hva pengene er brukt til, og du må legge ved regnskap. Dersom du ikke sender inn rapport og regnskap vil du ikke få godkjent eventuelle framtidige søknader om støtte.

Rapport og regnskap sender du inn digitalt her:

Adresse
Mottaker av tilskudd er
Se tilskuddsbrev.
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: pdf.
Dette gjelder for regnskapet
Maksimalt 3 filer.
32 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.